Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดหาพัสดุรายเดือน
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | การจัดหาพัสดุ | สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดหาพัสดุรายเดือน

เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการจัดหาพัสดุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุเป็นรายเดือน ซึ่งประกอบด้วย ชื่องานที่จัดหา วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดหา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและมูลค่าตามใบสั่งหรือหนังสือสนอง เหตุผลที่คัดเลือกผู้ค้า เลขที่และวันที่ของใบสั่งหรือหนังสือสนอง ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

สำหรับข้อมูลรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอในการจัดหาพัสดุนั้น ท่านสามารถแสดงความจำนงขอเข้าตรวจดูข้อมูลดังกล่าวได้ โดยยื่นสำเนาบัตรประชาชนการขอตรวจสอบข้อมูลที่ ส่วนนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์ (จก.จบญ.) อาคาร 6 ชั้น 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ ท่านจะต้องลงนามในใบรับรองการเก็บรักษาความลับข้อมูลของผู้ค้าที่ทำธุรกรรมกับ ปตท.


รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558