Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | การจัดหาพัสดุ | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี

 
 
แสดงผลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อรายการ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน-ปี ที่คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนเงิน
งบประมาณ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สถานะ
1 งานจ้างเหมาเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานรักษาความปลอดภัย ของ หน่วยงาน ปท.7 งานจ้างเหมาเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานรักษาความปลอดภัย ของ หน่วยงาน ปท.7 การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 2,674,999.96 แผนประจำปี
2 งานจ้างเหมาเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานทำความสะอาด ขนขยะและ/หรือ ดูแลสวนภูมิทัศน์(Landscape) ของ หน่วยงาน ปท.7 งานจ้างเหมาเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานทำความสะอาด ขนขยะและ/หรือ ดูแลสวนภูมิทัศน์ (Landscape) การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 1,711,999.96 แผนประจำปี
3 จัดพิมพ์ซ้ำเอกสารเผยแพร่ EV จัดพิมพ์ซ้ำเอกสารเผยแพร่ EV การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 535,000.00 แผนประจำปี
4 งานสนับสนุนเพื่อนชุมชน ปี 61 จัดแถลงข่าวผลงานเพื่อนชุมชน ระยอง การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 1,070,000.00 แผนประจำปี
5 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 946,850.18 แผนประจำปี
6 งานจ้างบริการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน โครงการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. งานจ้างบริการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน โครงการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 1,391,000.00 แผนประจำปี
7 จ้างจัดงาน PTT Group Retrospect จ้างจัดงาน PTT Group Retrospect การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 2,332,600.00 แผนประจำปี
8 จัดซื้อยา จัดซื้อยา การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 11,147,795.00 แผนประจำปี
9 จัดซื้อยา จัดซื้อยา การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 618,157.50 แผนประจำปี
10 จ้างเหมาให้บริการเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ ศูนย์ปฏิบ้ติการชลบุรี จ้างเหมาให้บริการเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ ศูนย์ปฏิบ้ติการชลบุรี การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 5,778,000.00 แผนประจำปี
11 จ้างเหมาให้บริการเพื่อมุ่งความสำเร็จในการทำความสะอาด บริการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ปฏิบ้ติการชลบุรี จ้างเหมาให้บริการเพื่อมุ่งความสำเร็จในการทำความสะอาด บริการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ปฏิบ้ติการชลบุรี การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 4,815,000.00 แผนประจำปี
12 จ้างเหมาให้บริการเพื่อมุ่งความสำเร็จในการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จ้างเหมาให้บริการเพื่อมุ่งความสำเร็จในการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 139,075,253.04 แผนประจำปี
13 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานของฝ่ายแผนและบริหารงานวิจัย จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานของฝ่ายแผนและบริหารงานวิจัย การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กันยายน 2561 898,800.00 แผนประจำปี