Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | การจัดหาพัสดุ | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี

 
 
ดูประกาศแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุก่อนปี 2561 คลิกที่นี่
ตรวจสอบการทบทวนแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุปี 2561 คลิกที่นี่
แสดงผลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ ชื่อรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เดือน-ปี ที่คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนเงิน
งบประมาณ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สถานะ วันที่ประกาศแผน
1 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำปี 2562 – 2563 มิถุนายน 2562 26,750,000.00 เพิ่มเติม 24 มิถุนายน 2562
2 การจัดจ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 มิถุนายน 2562 2,996,000.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 19 มิถุนายน 2562
3 งานจ้างบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารปฏิบัติการด้านพลังงาน (Energy Application Laboratory) สถาบันนวัตกรรม มิถุนายน 2562 24,825,660.34 แก้ไข ครั้งที่ 1 19 มิถุนายน 2562
4 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ไดอารี่ ประจำปี 2563 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มิถุนายน 2562 17,227,000.00 แก้ไข ครั้งที่ 3 18 มิถุนายน 2562
5 ปรับปรุงศูนย์แห่งความสุข จังหวัดลำปาง ระยะที่ 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มิถุนายน 2562 2,000,000.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 13 มิถุนายน 2562
6 งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 ชั้น 1-2 มิถุนายน 2562 11,770,000.00 แก้ไข ครั้งที่ 2 11 มิถุนายน 2562
7 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร (LED) สถาบันนวัตกรรม มิถุนายน 2562 10,700,000.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2562
8 จ้างพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล PTT Smart Trading Knowledge มิถุนายน 2562 15,000,000.00 เพิ่มเติม 10 มิถุนายน 2562
9 งานจ้างออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานบริการเดินทางของปตท.สนญ. อาคาร 4 ชั้น 5 มิถุนายน 2562 139,100.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 7 มิถุนายน 2562
10 จ้างจัด พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562 และจัดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก มิถุนายน 2562 6,152,500.00 เพิ่มเติม 7 มิถุนายน 2562
11 จ้างเหมาปรับปรุงห้องและติดตั้งระบบควบคุมห้องประชุม 703 และอุปกรณ์แสดงผลในพื้นที่ Smart Intelligence Center and Co-Working Space ในพื้นที่ ปตท. สำนักงานใหญ่ ของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trading) มิถุนายน 2562 18,901,263.24 แก้ไข ครั้งที่ 1 7 มิถุนายน 2562
12 จัดซื้อจอแสดงผลแบบ Centralize Management สำหรับห้องผู้บริหาร ปตท. สำนักงานใหญ่ มิถุนายน 2562 4,494,000.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 7 มิถุนายน 2562
13 จ้างบริการนำศึกษาดูงานประเทศเกาหลี มิถุนายน 2562 3,103,000.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 30 พฤษภาคม 2562
14 จัดจ้างวิเคราะห์ แก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนด PTT Integrated Management System (PIMS) ให้สอดคล้องกับ หลักการ PDCA และสอดคล้องกับ Third-party recommendation, Past PIMS initial reviews, Last year gap, International standard, New management system มิถุนายน 2562 914,850.00 เพิ่มเติม 29 พฤษภาคม 2562
15 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านบริการเสริมผ่าน Line มิถุนายน 2562 2,140,000.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 28 พฤษภาคม 2562
16 งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ชั้น 15,16, 18 และอาคาร 4 มิถุนายน 2562 10,700,000.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 28 พฤษภาคม 2562
17 จ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 1 แปลงปลูกป่า PTT-E-22-07ทับ61 เนื้อที่ 636 ไร่ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2562 737,760.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2562
18 จ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 1 แปลงปลูกป่า PTT-E-22-05ทับ61 เนื้อที่ 511 ไร่ ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2562 592,760.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2562
19 จ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 1 แปลงปลูกป่า PTT-NE-36-03ทับ61 เนื้อที่ 600 ไร่ ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มิถุนายน 2562 600,000.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2562
20 จ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 1 แปลงปลูกป่า PTT-N-58-02ทับ61 เนื้อที่ 1,300 ไร่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มิถุนายน 2562 1,300,000.00 แก้ไข ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2562