Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
 

ข้อมูลข่าวสารตาม ​​พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 
 
 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
 

ติดต่อเรา

 

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

 
​​​ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
​​     1. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
     2. ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
     3. ข้อมูลแผนเกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงาน 


 

​​​​​​​​