Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
  

 
 

 
ข้อมูลข่าวสารตาม ​​พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
 
สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)
 
 

**หมายเหตุ : การนำข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปตท. ไปใช้หรือเผยแพร่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง