Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม


 


มั่นใจในมาตรฐาน บริการเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

ปตท. เป็นผู้นำในการให้บริการผลิตภัณฑ์มากมายเพื่อการอุตสาหกรรมพร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และการเลือกใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

 


1. น้ำมันเตาชนิดที่ 1 หรือเตา A หรือ เตา 600 (Fuel oil 600, 2%sulphur)

เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ ทำให้สะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กและธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงแรมหรือ โรงพยาบาล ในเขตชุมชน ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจาก สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ และมีเขม่าต่ำ


2. น้ำมันเตาชนิดที่ 2 หรือเตา C หรือ เตา 1500 (Fuel oil 1500, 2%sulphur)

เป็นน้ำมันเตาที่มีความหนืดปานกลาง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ ที่มีระบบการเผาไหม้และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเป็นเชื้อเพลิงที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุด และมีราคาจำหน่ายต่ำกว่าน้ำมันเตาชนิดที่ 1 (เตา A)


3. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel)

และน้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel: B5) เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งมีความเร็วรอบสูงกว่า 1,000 รอบต่อนาที เช่น รถขนส่ง รถบรรทุก รถไฟ และรถปิกอัพ รวมถึงการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น Boiler หรือ Direct Burn (เผาตรง)


4. ก๊าซหุงต้ม (Liquefied petroleum gas) สำหรับภาคอุตสาหกรรม

สำหรับภาคอุตสาหกรรมเป็นก๊าซเหลวภายใต้ความดัน ซึ่งประกอบด้วยโพรเพนและบิวเทนผสมกันอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ผลิตได้จากกระบวนการกลั่นแยกก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซฯ หรือจากกระบวนการกลั่นน้ำมันในโรงกลั่นผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มของ ปตท. เป็นก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพสูง สะอาด เนื่องจากมีสัดส่วนของโพรเพน (C3) สูงมากกว่าบริษัทอื่น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและสิ่งสกปรกกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องจักร เนื่องจากเป็นก๊าซหุงต้มที่ได้จากกระบวนการกลั่นจากโรงแยกก๊าซฯ เป็นหลัก


5. ก๊าซโพรเพน (Propane gas)

เป็นก๊าซที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ใช้ในกระบวนการเผาไหม้ที่ต้องการความร้อนสูงและควบคุมค่าความร้อนได้คงที่ตัวอย่างเช่น การใช้ในโรงงานผลิตหลอดภาพโทรทัศน์ เป็นต้น


6. น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ (Automotive lubricants)


7. น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (Industrial lubricants)


8. น้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษ (Special lubricants)


9.ผลิตภัณฑ์พิเศษ (Special Products)

9.1 ยางมะตอย (Asphalt) เป็นสารผสมประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดและสารอินทรีย์อื่นๆ เรียกรวมว่า สารบิทูเมน ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวข้นหรือเป็นกึ่งของแข็งสีน้ำตาลแก่ถึงสีดำ ปัจจุบัน ปตท. มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเกรด AC 60/70 ซึ่งเป็นเกรดมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทยโดยมีใบรับรองคุณภาพ (Certificate) จากหน่วยงานราชการ

9.2 คอนเดนเสท (Condensate)

9.3 น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base Oil) เป็นวัตถุดิบสำหรับนำใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งปัจจุบัน PTT Group เป็นผู้ผลิต Base Oil รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

9.4 กำมะถัน (Sulphur)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ: ส่วนขายอุตสาหกรรมโทรศัพท์ 02-537-2321-25 โทรสาร 02-537-2323


การบริการลูกค้า

 


การบริหารการจัดส่ง

เนื่องด้วยภารกิจในการสำรองพลังงานแห่งชาติ ปตท.ได้ก่อสร้างคลังน้ำมันต่างๆทั่วประเทศ ทำให้ ปตท.มีความพร้อมในด้านการสำรองพลังงานและด้านจัดส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้าได้ทั่วประเทศ ซึ่งหากเกิดเหตุขัดข้อง ณ คลังหนึ่งคลังใด หรือจุดจ่ายน้ำมันใดๆ คลังน้ำมันอื่นๆของปตท.สามารถดำเนินการจัดส่งทดแทนได้ทันทีไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าปตท.


การขนส่งที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา

ด้วยการยึดถือหลักการที่ว่า ลูกค้าจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงต่อเวลา ปตท.จึงได้ติดตั้งระบบรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมบนรถบรรทุกผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง โดยมีการรายงานผลตลอดเวลา รวมทั้งติดตั้งระบบ Track-co Graph เพื่อช่วยตรวจสอบความเร็วและเวลาที่ใช้ในการขนส่งอีกด้วย


การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ปตท.มีหน่วยงานส่วนควบคุมคุณภาพและห้องทดลองที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25 ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันให้ถูกต้องตามข้อกำหนด คุณภาพของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งในช่วงก่อนรับน้ำมันเข้าเก็บในคลังน้ำมันของปตท.และในช่วงก่อนที่น้ำมันจะถูกส่งจำหน่ายให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ออกสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ทั้งที่คลังน้ำมันของปตท.และที่โรงงานของลูกค้า รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพให้ลูกค้า เพื่อรับประกันในคุณภาพการใช้งานตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ ปตท.


การบริการเสริมสร้างความรู้ในผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการใช้งาน

ปตท ให้บริการ จัดอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้งานและเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ รวมทั้งทรัพย์สินของส่วนรวม ตลอดจนนำเยี่ยมชมกิจการของโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตและมาตราฐานความปลอดภัยต่างๆ


การบริการตรวจวัดประสิทธิภาพหม้อต้มไอน้ำ

ปตท. ได้จัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญออกตรวจวัดประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ำพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น การประหยัดพลังงาน การยืดอายุใช้งานของเครื่องจักร การรักษาสิ่งแวดล้อม และการป้องกันปัญหามลภาวะทางอากาศจากไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์


การบริการให้คำปรึกษาในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอุปกรณ์

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบและก่อสร้างอุปกรณ์เพื่อเก็บผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ปตท.ยินดีให้คำปรึกษาในการดำเนินการออกแบบก่อสร้างตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่หรืออุปกรณ์เก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้รวมถึงการให้คำแนะนำในการดำเนินการขอเอกสารใบอนุญาตการกักเก็บผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงตามข้อบังคับของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน


การบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในงานด้านต่างๆ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ปตท. พร้อมให้บริการ เช่น

  1. ให้การอบรม 5ส., คิวชี เพิ่มเพิ่มผลผลิตการทำงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
  2. มีสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ที่มีขีดความสามารถสูงเฉพาะทางในสาขาปิโตรเลียม โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยเป็นหนึ่งใน
  3. การให้คำแนะนำในการประหยัดพลังงานในส่วนภาคอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
  4. การให้คำแนะนำในการประหยัดพลังงานในส่วนภาคอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
กรุณาติดต่อ: ส่วนขายอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 02-537-2321-25 โทรสาร 02-537-2323

​​​