Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 

 

​แผนงาน เป้าหมายปี 2559 ผลการดำเนินงานปี 2559 เป้าหมายปี 2560​
ควบคุม ติดตควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งเเวดล้อม ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ครบถ้วน 100% ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ครบถ้วน 100% ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ครบถ้วน 100%
การให้ข้อมูลเเละความเชื่อมั่นต่อโครงการ อัตราการรับทราบข้อมูลและยอมรับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนตัวอย่างที่สำรวจในช่วงศึกษา EIA อัตราการรับทราบข้อมูลและยอมรับโครงการที่ร้อยละ 81.3 และ 74.1 ของจำนวนตัวอย่างที่สำรวจในช่วงศึกษา EIA ตามลำดับ อัตราการรับทราบข้อมูลและยอมรับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนตัวอย่างที่สำรวจในช่วงศึกษา EIA

ปตท. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน สามารถสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ควบคุมงบประมาณและระยะเวลาของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
  • กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองข้อกังวลอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน

 

การบริหารงานที่มีความสำคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ

เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการนั้นคือ ต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่มีความสำคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ เพื่อลดระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้มากที่สุด

 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

เป้าหมายในการดำเนินโครงการคือ ให้โครงการดำเนินงานตามแผนระยะเวลาที่กำหนดโดยที่ประชาชนเห็นชอบกับการดำเนินโครงการ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากความเสียหายในการก่อสร้างหรือได้รับข้อร้องเรียน จะมีการติดตามภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของปัญหาให้สามารถควบคุมได้ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งติดตามปัญหาให้แก้ไขโดยเร็วที่สุด

โครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา
​การบริหารผลกระทบแก่ชุมชน โครงการในปี 2558
จำนวนโครงการทั้งหมด 35
จำนวน โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 89
จำนวนโครงการที่มีการหารือร่วมกับชุมชน 35
ร้อยละของโครงการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนเทียบกับโครงการทั้งหมด 100
ร้อยละของผลการรับทราบข้อมูล ​81.3 (เป้าหมายร้อยละ 60)
ร้อยละของการยอมรับโครงการ 74.1 (เป้าหมายร้อยละ 60)
พื้นที่ประกอบการในปัจจุบัน
​การบริหารผลกระทบแก่ชุมชน จำนวนพื้นที่ประกอบการในปี 2558
จำนวนพื้นที่ประกอบการ 37
​ร้อยละของพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชน 100
ระดับคะแนนความผูกพันของชุมชน (โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกนครราชสีมา) 4.00

หมายเหตุ: จำนวนพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนอ้างอิงถึงจำนวนพื้นที่ที่มีการประเมินระดับความผูกพันของชุมชน (Community Engagement Survey) (Community Engagement Survey)

 

ในปี 2559 ปตท. ยังคงสานต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา และโครงการที่ได้ริเริ่มใหม่ เมื่อปี 2558 คือ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 อีกทั้งได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มอบหมายให้ ปตท. ดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 ตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคง โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา
ปตท. อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ซึ่งมีแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และการปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการรับข้อร้องเรียนต่างๆ โดยกำหนดเป้าหมายให้สามารถดำเนินโครงการได้โดยไม่มีการต่อต้านจากประชาชนและชุมชนในพื้นที่โครงการ และสามารถจ่ายก๊าซให้ลูกค้าได้ตามแผน ทั้งนี้คะแนนความผูกพันของชุมชนในพื้นที่โครงการฯ อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 จาก 5.00 ซึ่งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3 ปี 2561
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 พาดผ่านพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรีนั้น ปตท. ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ รวมทั้งจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายว่าโครงการจะได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ มีระยะเวลาก่อสร้างประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2560 และต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563 ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ซึ่ง ปตท. ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณารายงานตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ ปตท. กำลังอยู่ระหว่างจัดทำการประเมินความผูกพันของชุมชนในพื้นที่โครงการฯ
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 (RA #6)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกฯ มีจุดเริ่มต้นที่สถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปสิ้นสุดที่สถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติที่ 10 ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกฝั่งตะวันตกจากแหล่งยาดานา (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยจะพาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี และมีระยะทางโดยรวมประมาณ 119 กิโลเมตร ขณะนี้โครงการได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ซึ่ง ปตท. ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณารายงาน ตามขั้นตอนต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563
  • ทุกโครงการมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมเเละสุขภาพ
  • ทุกโครงการมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อพื้นที่โครงการ
  • ทุกโครงการมีการควบคุมติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ปตท. เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้ชื่อ นิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์กลุ่ม ปตท. หรือ PTT WEcoZi (PTT Wanarom Eco Zone Industries) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในระยะยาว สำหรับประโยชน์ต่อสังคมนั้น เป็นการช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ตามแนวคิดของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยได้เปิดตัวโครงการ PTT WEcoZi อาคารสำนักงานสีเขียว โรงผลิตน้ำอุตสาหกรรม และศูนย์เรียนรู้ป่านิเวศ ระยองวนารมย์กลุ่ม ปตท. อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่ PTT WEcoZi ให้เป็นต้นแบบเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกลุ่ม ปตท. ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ตลอดปี 2559 ปตท. ยังปฏิบัติโดยสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ 22 ด้าน ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ได้รับการรับรองการเป็นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-champion เป็นแห่งแรกของประเทศไทย การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และการรับรองการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) เป็นพื้นที่ป่าแห่งแรกในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย ปัจจุบันป่านิเวศระยองวนารมย์กลุ่ม ปตท. สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 1,999 ตัน และผลิตก๊าซออกซิเจนคืนสู่ธรรมชาติได้กว่า 1,600 ตัน เพียงพอให้คนระยองได้ใช้หายใจมากถึง 6,000 คนต่อปี
การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ PTT WEcoZi มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามทิศทางกลยุทธ์สีเขียว เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชนผ่านการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาของกลุ่ม ปตท. ให้กับให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้จังหวัดระยองก้าวสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเต็มรูปแบบ และให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลท่ามกลางสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม