Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 

 

​แผนงาน เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562​
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งเเวดล้อม ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ครบถ้วนร้อยละ 100 100% 100%
การให้ข้อมูลเเละความเชื่อมั่นต่อโครงการ อัตราการรับทราบข้อมูลและยอมรับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนตัวอย่างที่สำรวจในช่วงศึกษา EIA/ER 82.54 60

หมายเหตุ;  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา     รายงานด้านสิ่งแวดล้อม (ER) เสนอต่อกรมธุรกิจพลังงานพิจารณา

 

ปตท. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน สามารถสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีแนวทางการจัดการดังนี้

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ควบคุมงบประมาณและระยะเวลาของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
  • กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลจากการดำเนินงาน

การบริหารงานที่มีความสำคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ

เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการนั้นคือ ต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่มีความสำคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ เพื่อลดระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้มากที่สุด

 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

เป้าหมายในการดำเนินโครงการคือ ให้โครงการดำเนินงานตามแผนระยะเวลาที่กำหนดโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากความเสียหายในการก่อสร้างหรือได้รับข้อร้องเรียน จะมีการติดตามภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของปัญหาให้สามารถควบคุมได้ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งติดตามปัญหาให้แก้ไขโดยเร็วที่สุด

โครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา
​การบริหารผลกระทบแก่ชุมชน โครงการในปี 2561
จำนวนโครงการทั้งหมด 3
จำนวนโครงการที่มีการหารือร่วมกับชุมชน 3
ร้อยละของโครงการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนเทียบกับโครงการทั้งหมด 100
พื้นที่ประกอบการในปัจจุบัน
​การบริหารผลกระทบแก่ชุมชน จำนวนพื้นที่ประกอบการในปี 2561
จำนวนพื้นที่ประกอบการ 37
​ร้อยละของพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชน 37
ร้อยละของพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนเทียบเท่ากับโครงการทั้งหมด 100

หมายเหตุ: จำนวนพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนอ้างอิงถึงจำนวนพื้นที่ที่มีการประเมินระดับความผูกพันของชุมชน (Community Engagement Survey)

 

การรับทราบข้อมูลเเละการยอมรับโครงการ

 

ในปี 2561 ปตท. ได้มีการดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนไตรมาสที่ 4  ซึ่งในขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบความปลอดภัย  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5  และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่2
ปตท.  ได้ดำเนินโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการทดสอบระบบความปลอดภัย และสามารถจ่ายก๊าซให้ลูกค้าได้ตามแผน ทั้งนี้คะแนนความผูกพันของชุมชนในพื้นที่โครงการฯ อยู่ในระดับดี มีคะแนนอยู่ที่ 4.00 จาก 5.00
 
 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 (RA #6)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 (RA #6) ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ซึ่ง ปตท. ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานในวันที่  4 พฤษภาคม 2560 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และมีการรับรองมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โดยได้เริ่มงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2563 ทั้งนี้คะแนนความผูกพันของชุมชนในพื้นที่ต่อโครงการ มีคะแนนอยู่ที่ 3.97 จากเป้าหมาย 3.50
 
 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ซึ่ง ปตท. ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบและรับรองมติแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โดยได้เริ่มงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 ทั้งนี้คะแนนความผูกพันของชุมชนในพื้นที่ต่อโครงการ มีคะแนนอยู่ที่ 3.89 จากเป้าหมาย 3.50
  • ทุกโครงการมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมเเละสุขภาพ
  • ทุกโครงการมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อพื้นที่โครงการ
  • ทุกโครงการมีการควบคุมติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (ER)