Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 

 

​แผนงาน เป้าหมายปี 2560 ผลการดำเนินงานปี 2560 เป้าหมายปี 2561​
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งเเวดล้อม ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ครบถ้วนร้อยละ 100 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ครบถ้วนร้อยละ 100 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ครบถ้วนร้อยละ 100
การให้ข้อมูลเเละความเชื่อมั่นต่อโครงการ อัตราการรับทราบข้อมูลและยอมรับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนตัวอย่างที่สำรวจในช่วงศึกษา EIA อัตราการรับทราบข้อมูลและยอมรับโครงการที่ร้อยละ 81.3 และ 85.5 ของจำนวนตัวอย่างที่สำรวจในช่วงศึกษา EIA ตามลำดับ อัตราการรับทราบข้อมูลและยอมรับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนตัวอย่างที่สำรวจในช่วงศึกษา EIA

ปตท. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน สามารถสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ควบคุมงบประมาณและระยะเวลาของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
  • กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลจากการดำเนินงาน

การบริหารงานที่มีความสำคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ

เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการนั้นคือ ต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่มีความสำคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ เพื่อลดระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้มากที่สุด

 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

เป้าหมายในการดำเนินโครงการคือ ให้โครงการดำเนินงานตามแผนระยะเวลาที่กำหนดโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากความเสียหายในการก่อสร้างหรือได้รับข้อร้องเรียน จะมีการติดตามภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของปัญหาให้สามารถควบคุมได้ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งติดตามปัญหาให้แก้ไขโดยเร็วที่สุด

โครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา
​การบริหารผลกระทบแก่ชุมชน โครงการในปี 2560
จำนวนโครงการทั้งหมด 3
จำนวนโครงการที่มีการหารือร่วมกับชุมชน 3
ร้อยละของโครงการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนเทียบกับโครงการทั้งหมด 100
ร้อยละของผลการรับทราบข้อมูล (EIA)  ​81.3 (เป้าหมายร้อยละ 60)
ร้อยละของการยอมรับโครงการ (EIA) 82.5 (เป้าหมายร้อยละ 60)
พื้นที่ประกอบการในปัจจุบัน
​การบริหารผลกระทบแก่ชุมชน จำนวนพื้นที่ประกอบการในปี 2560
จำนวนพื้นที่ประกอบการ 34
​ร้อยละของพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชน 34
ร้อยละของพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนเทียบเท่ากับโครงการทั้งหมด 100

หมายเหตุ: จำนวนพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนอ้างอิงถึงจำนวนพื้นที่ที่มีการประเมินระดับความผูกพันของชุมชน (Community Engagement Survey) หมายเหตุ: จำนวนพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนอ้างอิงถึงจำนวนพื้นที่ที่มีการประเมินระดับความผูกพันของชุมชน (Community Engagement Survey)

 

การรับทราบข้อมูลเเละการยอมรับโครงการ

 

ในปี 2560 ปตท. ยังคงสานต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5  และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา
ปตท. ได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ซึ่งมี การปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน โดยกำหนดเป้าหมายให้สามารถดำเนินโครงการได้โดยไม่มีการต่อต้านจากประชาชนและชุมชนในพื้นที่โครงการ และสามารถจ่ายก๊าซให้ลูกค้าได้ตามแผน ทั้งนี้คะแนนความผูกพันของชุมชนในพื้นที่โครงการฯ อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 จาก 5.00 ซึ่งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4 ปี 2561
 
 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 (RA #6)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 (RA #6) ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ซึ่ง ปตท. ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานในวันที่  4 พฤษภาคม 2560 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และมีการรับรองมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 ความผูกพันของชุมชนในพื้นที่โครงการฯมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 จาก 5.00
 
 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ซึ่ง ปตท. ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบและรับรองมติแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 ความผูกพันของชุมชนในพื้นที่โครงการฯมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 จาก 5.00
 
  • ทุกโครงการมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมเเละสุขภาพ
  • ทุกโครงการมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อพื้นที่โครงการ
  • ทุกโครงการมีการควบคุมติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม