Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การบริหารโครงการ
ปตท. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม  และสุขภาพในทุกโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าในการดำเนินงานตลอดอายุโครงการ ทั้งในระยะก่อน/ระหว่าง/หลังดำเนินการ จะมีการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อน หรือส่งผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีการประเมินผลกระทบและกำหนดเป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบ เพื่อควบคุมให้ผู้รับเหมาและพนักงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานตลอดจนมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด


การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

ปตท. ศึกษาผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ในทุกโครงการซึ่งเข้าข่ายประเภทหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นโครงการส่วนขยายหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จะจัดให้มีการทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความเห็นชอบเดิม ทั้งนี้ ในการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบฯ จะดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยทำการสำรวจข้อมูลทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ พร้อมทั้งดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดเป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ ก่อนจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อ สผ. ทั้งนี้จะมีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยหน่วยงานภายนอก และจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อ สผ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดอายุการดำเนินโครงการ

การปรึกษาหารือสาธารณะ

ปตท. จัดให้มีการปรึกษาหารือสาธารณะในโครงการต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมถึงมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนา การจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

โครงการขนาดใหญ่ทั้งหมดของ ปตท. จะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นแนวทาง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ทั้งนี้ ปตท. จะนำความคิดเห็นและความกังวลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาและจัดทำเป็นมาตรการป้องกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลต่อผลกระทบและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ นอกจากนั้น ยังมีการวัดผลความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อโครงการด้วยแบบสอบถาม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาวางแผนเกี่ยวกับโครงการต่อไป  

ปตท. กำหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ ดังนี้ 

  • เผยแพร่และนำเสนอข้อมูลโครงการเบื้องต้น
  • รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชาชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานราชการท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  • นำเสนอสรุปผลแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดพื้นที่โครงการ ขั้นตอนการก่อสร้างเบื้องต้นและมาตรการลดผลกระทบเบื้องต้น
  • เข้าชี้แจงขั้นตอนการก่อสร้างของแต่ละพื้นที่โครงการ มาตรการลดผลกระทบ รับฟังความคิดเห็น/ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเบื้องต้นและลดความขัดแย้งจากการดำเนินงานที่อาจ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่
  • ฟื้นฟูสภาพและติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง

การโยกย้ายถิ่นฐานของชุมชน

ปตท. หลีกเลี่ยงการดำเนินโครงการที่ทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของชุมชนอย่างถาวร ด้วยการออกแบบตำแหน่งและเส้นทางการก่อสร้างที่หลีกเลี่ยงหรือกระทบการใช้ที่ดินและทรัพย์สินน้อยที่สุด และได้รับการยอมรับจากชุมชนมากที่สุด ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการปรึกษาหารือสาธารณะ กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม ปตท. จะให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีการจ่ายค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่การเลี้ยงชีพ ตลอดจนการดูแลซ่อมแซมหากเกิดความเสียหายจากการก่อสร้างให้กลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด

การติดตามผลการดำเนินงาน

ปตท. กำหนดกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการมีการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการสื่อสารผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมกลุ่มย่อย  การพบปะรายบุคคล การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ศูนย์บริการประชาชน และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

ชุมชนสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ ปตท. รับทราบและเข้าใจถึงข้อคิดเห็น ความต้องการและข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อแสดงถึงการให้ความเคารพในสิทธิชุมชน และสร้างสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกกิจกรรมจะมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ตลอดจนข้อเสนอแนะ ข้อกังวลต่างๆ และนำมาพิจารณาในการจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพที่เหมาะสม และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

มาตรฐานการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการพัฒนาชุมชน

ปตท. จัดทำคู่มือชุมชนสัมพันธ์ ที่แสดงแนวทางการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชน (Community Development and Community Relations Guidebook: CD-CR) เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้การจัดการด้านชุมชนสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาโครงการเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกหน่วยงานในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเป็นผู้ดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ

ปตท. วิเคราะห์ความสำคัญของชุมชนโดยใช้แผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการระบุกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับความต้องการและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถลำดับการดำเนินงานและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม

การวัดผล

ปตท. กำหนดให้คะแนนความผูกพันของชุมชน เป็นตัวชี้วัดผลการมีส่วนร่วมสำหรับโครงการขนาดใหญ่ทุกโครงการ ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรจัดทำขึ้น โดยจะมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันตามปัจจัยสำคัญของแต่ละโครงการ ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่สำคัญ คือ การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งผลการสำรวจ/ข้อเสนอแนะ/ความคาดหวังที่ได้รับจะนำมาพิจารณาในการทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับด้านชุมชนสัมพันธ์ ปตท. ได้กำหนดดัชนีความพึงพอใจของชุมชน เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย การประเมินการพัฒนาความเป็นอยู่และเศรษฐกิจชุมชน การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน การดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการสื่อความด้านกิจกรรมขององค์กร


การรับเรื่องร้องเรียนของชุมชน

ปตท. กำหนดแนวทางและช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน รวมถึงการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของโครงการ ทั้งก่อนการเริ่มโครงการ ระหว่างโครงการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ สำหรับโครงการขนาดใหญ่มีการรับข้อร้องเรียนในรูปแบบคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ปตท. ตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนหน่วยงานราชการ

​​