Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงาน เป้าหมายปี 2560 ​ผลการดำเนินงานปี 2560​​ เป้าหมายปี 2561​
การตรวจประเมินในพื้นที่​ ตรวจประเมินผู้ค้าประเภทปิโตรเลียม 9 ราย และตรวจประเมินผู้ค้าสินค้าและบริการอื่นร้อยละ 100 ของผู้ค้ากลุ่ม critical ในปีนั้น ตรวจประเมินผู้ค้าประเภทปิโตรเลียม 11 ราย และตรวจประเมินผู้ค้าสินค้าและบริการอื่นร้อยละ 100 ของผู้ค้ากลุ่ม critical ในปีนั้น ​ตรวจประเมินผู้ค้าประเภทปิโตรเลียม 13 รายและตรวจประเมินผู้ค้าสินค้าและบริการอื่น ร้อยละ 100 ของผู้ค้ากลุ่ม critical ในปีนั้น
การลดอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นร้ายเเรง​ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2563
0.05 ครั้ง ต่อ 1 ล้านกิโลเมตร 0.049 ครั้ง ต่อ 1 ล้านกิโลเมตร ​0.05 ครั้ง ต่อ 1 ล้านกิโลเมตร
​การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานน้ำมันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานน้ำมัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มความพึงพอใจลูกค้า เเละลดผลกระทบสิ่งเเวดล้อม คิดเป็นจำนวน 65 ล้านบาท ​บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานน้ำมันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ความพึงพอใจลูกค้า และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมคิดเป็น 82 ล้านบาท ​บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานน้ำมัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ความพึงพอใจลูกค้าเเละลดผลกระทบสิ่งเเวดล้อม คิดเป็นจำนวน 65 ล้านบาท
การดำเนินการจัดหาสินค้าเเละบริการที่มีความต้องการตรงกันใน ปตท. เเละบริษัทในกลุ่ม

​ดำเนินการจัดหาสินค้าเเละบริการร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มได้ร้อยละ 23 ของมูลค่าการใช้จ่าย 

​ ดำเนินการจัดหาสินค้าและบริการร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มได้ร้อยละ 18.69 ของมูลค่าการใช้จ่าย ดำเนินการจัดหาสินค้าและบริการร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มได้ร้อยละ 17 ของมูลค่าการใช้จ่าย


ความพึงพอใจของผู้ค้าต่อการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานจัดหา

ผู้ค้าประเภทปิโตรเลียม
​ความพึงพอใจ ปี 2560 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.4 ​ร้อยละ 90
ผู้ค้าสินค้าเเละบริการอื่น
ความพึงพอใจ ปี 2560 ร้อยละ 85 ​ร้อยละ 85 ​ร้อยละ 85
การจัดหาสินค้าเเละบริการ
ในท้องถิ่น
การจัดหาสินค้าเเละบริการท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 95 ของผู้ค้าในปี 2560 ​ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95

 

 

การประเมินผลการดำเนินงานด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้ค้า

ในปี 2559 ปตท. ทำการประเมินผู้ค้า เอทานอล/B100 จำนวน 9 ราย ซึ่ง ปตท. ได้จัดส่งผลประเมินและประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข เช่น ความปลอดภัยของบุคลากร บริษัทของผู้ค้าได้จัดอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยและข้อห้าม ณ โรงจ่ายเอทานอลทางรถ รวมถึงได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ขณะทำการจ่ายเอทานอลทางรถ และในด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย บริษัทของผู้ค้าได้ทบทวนและติดตั้งระบบดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่ ห้องควบคุม กับถังเก็บผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้สุ่มตรวจความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง และจัดทำป้ายแจ้งรายละเอียดผลการตรวจ วันที่ตรวจ และชื่อผู้ตรวจเพื่อเป็นข้อมูลในการทวนสอบย้อนกลับ และ ปตท. ได้ให้ข้อเสนอแนะกับผู้ค้าในการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้มีความปลอดภัยกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

โครงการบริหารจัดการ Inventory ของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100)

ปี 2560 ปตท. ได้ให้ความสนับสนุนความยั่งยืนตลอดสายโซ่อุปทาน ด้วยการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในด้านพลังงานทางเลือก ด้วยการจัดการโครงการบริหารจัดการ Inventory ของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) เพื่อเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพตลาดปาล์มน้ำมัน ช่วยลดผลกระทบต่อเกษตรกร ในสถานการณ์ที่วัตถุดิบล้นตลาด เป็นการช่วยเหลือผู้ค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ตอบสนองนโยบาย Pride and Treasure ขององค์กร

โครงการ PTT-PTTGC Logistics Improvement

ปตท. ได้ร่วมมือกับโรงกลั่น PTTGC ซึ่งเป็นผู้ค้าในกลุ่ม ปตท. ในการทำโครงการ PTT-PTTGC Logistics Improvement เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการขนส่งทางรถ ซึ่งโครงการนี้ มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดหา ประสานงาน และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้องค์กรมีต้นทุนที่ต่ำลงและนำเข้าน้ำมันน้อยลง ในขณะที่คู่ค้ามีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นส่งออกน้อยลง โดยเริ่มจากการร่วมกันหาวิธีในการปรับปรุงกระบวนการในการเข้ารับน้ำมันทางรถที่โรงกลั่น การบริหารจัดการระบบ Logistics ของ ปตท. และการทดลองดำเนินการและประสานงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณรถที่เข้ารับน้ำมันที่โรงกลั่นได้มากขึ้น ตอบสนองความต้องการปลายทางได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากการจัดส่งแบบเดิม ซึ่งหลังจากที่ดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถเพิ่มปริมาณการเข้ารับน้ำมันทางรถที่โรงกลั่นได้ร้อยละ 78 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนการจัดส่งได้ประมาณ 6.4 ล้านบาทต่อปี
 

การจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปตท. แสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแผนการส่งเสริมของภาครัฐ โดยจัดทำคู่มือเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 23 หมวด เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ นำเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับคู่ค้าและพนักงาน เช่น งานสัมมนาคู่ค้า การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างข้อกำหนดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้เกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2560 ปตท. ได้ส่งเสริมและผลักดันผู้ค้าให้ดำเนินงานตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จำนวน 5 บริษัท 

การกำกับดูแลการจัดหาของ ปตท.

ปตท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการจัดหาให้เกิดความ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบการพัสดุ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินการ (คตพ.) เพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามเป้าหมาย เจตนารมณ์ และนโยบายของ ปตท. เกี่ยวกับการพัสดุ ตลอดจนเสนอแนะวิธีปฏิบัติให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คตพ. ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติด้านกระบวนการจัดหาพัสดุ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในองค์กร ส่งผลให้เกิดความร่วมมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสบน Aspiration  ‘PTT Pride & Treasure of Thailand’

การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานจัดหา
 
ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ดำเนินการทบทวนและวางแผนการพัฒนาพนักงานในสายอาชีพจัดหาเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของพนักงาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 ปตท. ได้สื่อความนโยบายการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืนกลุ่ม ปตท. รวมถึงการใช้เครื่องมือในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานจัดหา หน่วยงานผู้ใช้ และผู้ค้ารับทราบ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโยลีสารสนเทศร่วมกับการทำงานจัดหาได้อย่างเชี่ยวชาญ ซึ่ง ปตท. พัฒนาขึ้นเพื่อให้กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ มีความคล่องตัว และลดระยะเวลาการทำงาน ทั้งยังสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานยิ่งขึ้น
 

มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนผู้ค้าระดับที่ 1

Teir01_TH.jpg

มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง (พันล้านบาท)

 ValueProcurementSpent-TH.jpg