Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

 

การประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan: BAP)

 

แผนงานปี 2561

ผลการดำเนินงานปี 2561

แผนงานปี 2562

พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงฯ ให้ครอบคลุมปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบมากขึ้น เช่น การเพิ่มปัจจัยตำแหน่งและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่

จัดทำแนวทางการประเมินความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
(No-Net- Loss) และนำแนวทางการประเมินดังกล่าวไปปฏิบัติในพื้นที่นำร่องภายใน กลุ่ม ปตท.

 

ปี 2562 ปตท. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการประเมินความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย No-Net-Loss สำหรับโครงการใหม่ภายในปี 2563 โดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมิน No-Net-Loss ในการระบุ Baseline ของคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ อีกทั้งพัฒนาโมเดลที่แสดงผลกระทบต่อความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และคาดคะเนผลลัพธ์จากการบริหารจัดการชดเชย (Offset) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นของสถานประกอบการ ซึ่งจะเริ่มนำไปปฏิบัติใช้กับพื้นที่นำร่องภายในกลุ่ม ปตท. ต่อไป

 

การประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

การประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีขอบเขตเฉพาะพื้นที่ของ ปตท. ภายในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ โดยประเมินจากระยะทางที่ห่างจากเขตอนุรักษ์ หรือพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผลการประเมินความเสี่ยงในปี 2560 พบว่ามี 2 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม และสถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต ซึ่งได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan: BAP) เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย รายละเอียดแผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน

การสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ปตท. ได้ดำเนินโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์และพืชรอบพื้นที่สถานประกอบการของ ปตท. เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อจัดทำชุดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำข้อเสนอแนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟู พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีชนิดของสิ่งมีชีวิตที่สำรวจ ได้แก่ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ แมลง ปลา พืช และสัตว์ตระกูลครัสเตเชียน สำหรับการสำรวจที่ผ่านมาได้คัดเลือกพื้นที่โดยใช้ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ และประเด็นของชุมชน ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม สถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต คลังปิโตรเลียมสงขลา คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์  คลังน้ำมันสระบุรี และคลังน้ำมันพิษณุโลก โดยมีที่ปรึกษาของโครงการ รวบรวมโดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (Bird Conservation Society of Thailand: BCST)  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยและ NGOs

จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ทำให้ค้นพบพืชล้มลุกที่เป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย ที่มีชื่อว่า ม่วงขนอม (Microchirita involucrate (Craib) Yin Z.Wang var.gigantiflora C.Puglisi) พบเฉพาะในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น นอกจากนี้ยังค้นพบผีเสื้อกลางคืนชนิดใหม่ของโลกในบริเวณคลังน้ำมันสระบุรี โดยได้รับการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gatesclarkeana thailandica พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น