Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

ความหลากหลายทางชีวภาพ

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
 
แผนงาน: การประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan: BAP)
 

แผนงานปี 2560

​ผลการดำเนินงานปี 2560

แผนงานปี 2561

• ทบทวนการประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
• จัดทำระบบการตรวจติดตามและทวนสอบด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่ม ปตท.

• ผลการทบทวนการประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่ามี 2 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม และสถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต

พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงฯให้ครอบคลุมปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบมากขึ้น เช่น การเพิ่มปัจจัยตำแหน่งและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

 

การประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

การประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีขอบเขตเฉพาะพื้นที่ของ ปตท. ภายในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ โดยประเมินจากระยะทางที่ห่างจากเขตอนุรักษ์ หรือพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง และชนิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผลการประเมินความเสี่ยงในปี 2560 พบว่ามี 2 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม และสถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต ซึ่งได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan: BAP) เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้แผนปฏิบัติการฯประกอบด้วย รายละเอียดแผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน

การสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ปตท. ได้ดำเนินโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสำรวจความหลากชนิดของสัตว์และพืชรอบพื้นที่สถานประกอบการของ ปตท. เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อจัดทำชุดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำข้อเสนอแนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟู พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีชนิดของสิ่งมีชีวิตที่สำรวจ ได้แก่ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทิ้นบกสะเทิ้นน้ำ แมลง ปลา พืช และสัตว์ตระกูลครัสเตเชียน สำหรับการสำรวจในปี 2560 ได้คัดเลือกพื้นที่โดยใช้ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ และประเด็นของชุมชน เป็นจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม สถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต คลังปิโตรเลียมสงขลา คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์  โดยมีที่ปรึกษาของโครงการ รวบรวมโดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (Bird Conservation Society of Thailand: BCST)  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยและ NGOs รวมทั้งได้มีการจัดตั้งโครงการซึ่งสนับสนุนงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมด้วย เช่น โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งเป็นการทำงานแบบไตรภาคีอันประกอบด้วย กรมป่าไม้ ชุมชนตำบลปากน้ำปราณ และ ปตท. โดยมีการจัดตั้งห้องเรียนธรรมชาติ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับนักเรียนจาก 5 โรงเรียนรอบพื้นที่ศูนย์ฯ และเป็นการประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานของ ปตท.