Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
  • ปี :
  • จังหวัด :
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การกำกับดูแลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ ปตท. กำหนดไว้ในนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. (PTT Group QSHE Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องและบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ ปตท. ให้ความสำคัญกับการผนวกการพิจารณาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจตลอดสายโซ่อุปทานเพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อคุณค่าทางชีวภาพที่มีความอ่อนไหวสูง โดยดำเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
 • บูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกระบวนการบริหารนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท.
 • จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่อ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพหรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยดำเนินงานให้เป็นไปตาม
  กฎหมายและมาตรฐานที่ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
 • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net-Loss) ภายใต้ขอบเขตที่สามารถ
  จัดการได้
 • เสริมสร้างมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ นอกเหนือจากพื้นที่ปฏิบัติการ ผ่านกิจกรรมการลงทุนเพื่อสังคมหรือการร่วมมือกับหน่วย
  งานภายนอก
 

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกหนึ่งในประเด็นสำคัญในกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ที่ ปตท. ยึดถือและให้ความสำคัญ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทพลังงานที่คนไทยภาคภูมิใจ ที่สามารถคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาระบบนิเวศ
 
แสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่ม ปตท.
วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ คือการป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยปตท. กำหนดคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่ม ปตท. ขึ้นเพื่อเป็นหลักการในการดำเนินงานขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่ม ปตท. ให้มีแนวทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: คำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่ม ปตท. (PTT Group Biodiversity Statement)


มาตรฐานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ
(
PTT Group Biodiversity and Ecosystem Services Management Procedure)
ปตท. ได้จัดทำมาตรฐานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ เพื่อขยายความขั้นตอนการดำเนินงานจากคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่ม ปตท. ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมาตรฐานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสากล เช่น International Finance Corporation Performance Standard 6 (IFC6), Business and Biodiversity Offset Program (BBOP) และ   Biodiversity and Ecosystem Services Fundamental Guidance by IPIECA

นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการประเมินความเสี่ยง การพิจารณามูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการสำหรับโครงการใหม่ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในการดำเนินกิจการในปัจจุบันของกลุ่ม ปตท. การพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับกิจการของกลุ่ม ปตท. ที่มีความเสี่ยงและอาจมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง  การติดตามตรวจสอบและการวัดผล รวมถึงการทบทวนและตรวจสอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีเทียบกับมาตรฐานการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 
การประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการและการปฏิบัติการ
ภายใต้มาตรฐานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการกลุ่ม ปตท. กำหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่การพัฒนาโครงการโดยผนวกไว้ในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม โดยทำการประเมินความเสี่ยงของโครงการในทุกระยะของการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังทำการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในประเทศไทย  เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงที่มีต่อคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและประเภทของกิจกรรม รวมทั้งบริบท ขอบเขตและความรุนแรงในแต่ละระยะของการดำเนินโครงการที่แตกต่างกัน โดย ปตท. กำหนดให้โครงการที่มีความเสี่ยงในระดับสูง จำเป็นต้องมีการพัฒนาแผนการดำเนินงานการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชพรรณ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาโครงการ
ปตท. กำหนดให้ทุกโครงการที่ดำเนินการโดย ปตท. มีการประเมินผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบ และกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ เพื่อชดเชยและสร้างความสมดุลต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจสูญเสียไป นอกจากนี้โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงในขอบเขต จำเป็นต้องมีการจัดทำการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเช่นเดียวกัน โดยนำข้อมูลการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประกอบการพิจารณาและทบทวนผลกระทบที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของโครงการ ทั้งนี้ ปตท. สนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มร่วมดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็นมาตรฐานขั้นต้นของทุกโครงการ

การประเมินผลกระทบของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ครอบคลุมการประเมินผลกระทบ การกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ ตั้งแต่ระยะก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และระยะดำเนินการ โดยมีความตระหนักถึงผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดำเนินโครงการและนิเวศบริการ

นอกจากนี้ องค์กรยังสนับสนุนให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอข้อแนะนำ ข้อกังวล หรือมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผ่านการตอบแบบสอบถามในช่วงการจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ ปตท. ใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และลักษณะของโครงการที่จะพัฒนาขึ้น เช่น การจำกัดพื้นที่แผ้วถางให้น้อยที่สุด การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เป็นป่าสมบูรณ์ดังเดิม การเลือกใช้เส้นทางคมนาคมที่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าในกรณีที่ต้องช่วยเหลือสัตว์ป่าออกจากพื้นที่โครงการ เป็นต้น
ปตท. มีการชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อ สผ. ทุก 6 เดือน ในทุกระยะของโครงการ
 
นอกจากนี้ องค์กรยังเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการ ผลการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทุกโครงการ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในพื้นที่โครงการได้ทราบระหว่างกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


การสร้างเครือข่ายกำหนดนโยบายภาครัฐและสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ปตท. ร่วมมือกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในการกำหนดกลยุทธ์การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักแก่สาธารณชนถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งปันข้อมูลและการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้กับบุคคลภายนอก เช่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันศึกษา และองค์กรเอกชน เป็นต้น โดยร่วมมือกับโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย Biodiversity Research and Training (BRT) Program