Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ปตท. กำหนดให้มีการวิจัย พัฒนา  และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. โดยให้แต่ละหน่วยธุรกิจดำเนินการบริหารจัดการตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีแนวทางการบริหารจัดการที่ครอบคลุมรายการผลิตภัณฑ์และบริการ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเมินวัตถุดิบ และประเมินความเสี่ยงของกระบวนการหลักต่างๆ ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

peoduct safety th.jpg  


 

ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ
ทุกผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงรถขนส่งของ ปตท. ต้องแสดงข้อมูลความปลอดภัยและติดป้ายเตือนอันตราย ที่ถูกต้อง สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งมั่นในการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการตัดสินใจของผู้บริโภค ผ่านการจัดกิจกรรมด้านการตลาดและการสื่อสารต่างๆ โดยที่ไม่ทำการอันใดที่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ภาพและเสียงที่ปรากฏในสื่อโฆษณาทุกชิ้นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. ผ่านการประชุมสัมมนาร่วมกับลูกค้า และการเข้าเยี่ยมลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้บริโภค

ProductServiceInfo2017-TH.jpg

 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม

ปตท. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม โดยการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ภายใต้การพัฒนาพลังงานทางเลือกและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ปตท. ยังดำเนินการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว โดยจัดตั้งสถานีประจุไฟฟ้านำร่องและออกแบบจุดเติมประจุไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในสถานีบริการ ปตท. และสร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ปตท. สร้างพื้นฐานการพัฒนานวัตกรรม โดยจัดตั้งสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ซึ่งดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี กระบวนการผลิต พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. และเพื่อเป็นการกระตุ้นแนวคิดด้านนวัตกรรมของสังคมไทย ทั้งนี้ ปตท. มีกระบวนการกลั่นกรองวิจัย หรือ PTT I2C Gate ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

 

 

โดยกระบวนการกลั่นกรองงานวิจัยเริ่มจาก การจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการของแต่ละหน่วยธุรกิจ ความคิดเห็นของลูกค้า และการคิดค้นของพนักงานแล้วจึงเสนอแผนวิจัยและพัฒนาประจำปี และแผนระยะยาว 5 ปี ต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจพิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาอนุมัติ ตามลำดับ นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องในการจัดการแข่งขันการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

สำหรับการสร้างความตระหนักรู้ของสังคม ปตท. ใช้ตราสัญลักษณ์รับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ Green for Life แบบรับรองตนเอง ตามแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำ ทวนสอบได้ ตรงประเด็น และไม่ทำให้ไขว้เขว เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของกลุ่ม ปตท.

 

 

การดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม 

ปตท. มุ่งสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ เช่น รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 “เครือข่ายสีเขียว” (Green Network) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงงาน ลูกค้า บริษัทคู่ค้า หน่วยงานราชการและชุมชน นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดสัมมนากับบริษัทคู่ค้าเพื่อสื่อความการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า เชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ปตท. มีการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์แบบแยกหน่วยธุรกิจ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์และบริการ ครอบคลุมทั้งในด้านการสำรวจความต้องการและความคาดหวัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองและพัฒนาความพึงพอใจเพื่อสร้างความผูกพันในการใช้สินค้าและบริการ การบูรณาการกระบวนการมุ่งเน้นลูกค้าร่วมกับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีกรอบเวลาในการปฏิบัติและปรับปรุงระบบการทำงานที่ชัดเจน เช่น การกำหนดและทบทวนช่องทางการเรียนรู้ลูกค้าและตลาด การวิเคราะห์สารสนเทศด้านตลาด กระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้า เป็นต้น

ทุกหน่วยธุรกิจกำหนดแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้า เช่น มีการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ การรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1365 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปวิเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้ มีการเข้าเยี่ยมลูกค้าอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่อง การประชุมสัมมนาร่วมกับลูกค้า การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ตลอดเวลา การสร้างความผูกพันกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นต้นความพึงพอใจของลูกค้า
ปตท. คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการในราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค ปตท. จึงกำหนดให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร โดยสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปีแบ่งกลุ่มลูกค้าตามหน่วยธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้าและผู้บริโภคของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ลูกค้าของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และลูกค้าของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้กระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามีการดำเนินการผ่านหน่วยงานภายนอก ด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมกระบวนการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อความครบถ้วนและโปร่งใส ซึ่งจะนำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าและผู้บริโภคต่อคณะกรรมการของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยพิจารณานำข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจมาเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงและแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นต่อไป

 

 
 
กระบวนการรับข้อร้องเรียน
ปตท. โดยฝ่ายศูนย์บริการคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริการ แนะนำข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรับข้อเสนอแนะในด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ และเป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบงานที่ใช้สนับสนุนระบบงานการรับคำสั่งซื้อ และระบบการรับข้อร้องเรียน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ศูนย์บริการคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ จะรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าหน่วยธุรกิจน้ำมัน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมีระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือในการให้บริการลูกค้า เก็บข้อมูล และติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ หากศูนย์บริการคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์สามารถตอบคำถาม แก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนได้ จะดำเนินการทันที แต่หากพบกรณีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจจะสื่อสารข้อมูลไปยังหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียน ทั้งนี้จะต้องตอบสนองเบื้องต้นภายใน 1 วัน และจะมีการสอบถามความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ภายหลังปิดเรื่องแล้ว 3 วัน

 

ปัจจุบัน ปตท. ยังมีการใช้สื่อทางสังคม เป็นช่องทางในการสื่อสารและรับข้อร้องเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น Facebook และ PTT News ซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น ราคาน้ำมัน ข่าว โปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งการรับข้อมูลจากลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Link: ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์


ช่องทางการสื่อสารและรับข้อร้องเรียน

โทรศัพท์
Call Center 1365 หรือ 0-2537-2000
เว็บไซต์
www.pttplc.com
ศูนย์บริการคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์
orc@pttplc.com
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
corporate@pttplc.com
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท
corporatesecretary@pttplc.com
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์
ir@pttplc.com
อินทราเน็ต
Employee Webboard