Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ปตท. กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการกำหนดเป็นเป้าหมายแผนกลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ประเด็นสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นประเด็นที่ ปตท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยยึดหลักปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ที่พยายามประยุกต์ ถือปฏิบัติโดยใช้หลักการตามแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ใช้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ รวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทุกโครงการใหม่ตลอดจนการขยายธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ รวมถึงการยุติโครงการและการรื้อถอนออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ มีการกำหนดให้ทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งในการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ หรือการครอบครองกิจการใหม่

ที่สำคัญปตท. พยายามพัฒนาและบริหารจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ปตท. แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนมาตรการในการวัดผลการดำเนินงาน การจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. ผ่านระบบการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. และมาตรฐานการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท.

ปตท. ใส่ใจ และให้ความสำคัญตลอดกระบวนการตรวจสอบตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กร และนโยบายด้านด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.

 กระเเสไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามาใช้
(หน่วย: กิกะจูล) 


 

 

การใช้น้ำทั้งหมด
 
(หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตร)​
ปริมาณการใช้น้ำรวม
 
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อผลิตภัณฑ์)​
 


  


 

 

ของเสีย
(หน่วย: ตัน)

ของเสียจากการดำเนินงานประจำวัน 

ของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด                                                                   

ของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด
ของเสียที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงานประจำวัน
ของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด                                                               
ของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณภาพอากาศ
 
 ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหย
 
(หน่วย: ตัน)​
ความเข้มข้นของก๊าซไดออกไซด์ของไนโตรเจน
 
(หน่วย: ตัน)​
ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์
 
(หน่วย: ตัน)​
 
 

 

 

 

 

การหกรั่วไหลของน้ำมันเเละสารเคมี

การหกรั่วไหลของน้ำมันเเละสารเคมี (ลูกบาศก์เมตร)

หน่วย​

2557

​ปตท.

2558

ปตท.

 

2559

ปตท.

 

การรั่วไหลอย่างมีนัยสำคัญ (ปริมาณ ≥ 100 บาร์เรล)

​จากการดำเนินงานของ ปตท.
​   - จำนวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน จำนวนครั้ง​​ ​1 0 ​1
   - ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน​ ลูกบาศก์เมตร​ ​26.00 ​0.00 17.87
จากหน่วยงานภายนอก (การขนส่ง): การขนส่งโดยรถบรรทุก
   - จำนวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน ​จำนวนครั้ง 3 4 ​0
   - ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน ​ลูกบาศก์เมตร 83.00 129.35 ​0.00
​จากหน่วยงานภายนอก (การขนส่ง): การขนส่งโดยเรือเเละเรือบรรทุก
​   - จำนวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน จำนวนครั้ง​​ ​NA 0 0

   - ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน

ลูกบาศก์เมตร

NA

0.00

​0.00​


 

 

การบริหารจัดการด้านสิ่งเเวดล้อม

 
 นโยบายสิ่งเเวดล้อม/ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งเเวดล้อม 
ปี 2560
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินลงทุน
132
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
356
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
488
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ รายได้ ภาษี เป็นต้น
142
ความครอบคลุมของการดำเนินงาน (คิดจาก รายได้ ปริมาณการผลิต หรือพนักงาน)
​100