Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การกำกับดูแลและความรับผิดชอบ

ปตท.  ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนากลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เกิดประสิทธิผล และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับและระเบียบของบริษัท อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

 

คณะกรรมการ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านการกลั่นกรองอย่างครบถ้วน  โดยกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ปตท. ให้มีกรรมการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และต้องผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา มีคุณสมบัติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการของ ปตท. ได้อย่างสมดุล เช่น ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงาน/ปิโตรเลียม ด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์ ด้านบัญชี/การเงิน เป็นต้น  ทั้งนี้ ปตท. ได้กำหนดให้ประธานกรรมการ ไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ ปตท. และเป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อันเป็นแนวปฏิบัติต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  รวมถึงมีการเปิดเผยประวัติและรายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการทุกรายในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของ ปตท.

เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คณะกรรมการ ปตท. ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. โดยในปี 2561 ได้เพิ่มเติมแบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ (ซึ่งได้นำหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ” จากเดิมที่อยู่ในแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และเพิ่มเติมบางหัวข้อ) ความพึงพอใจการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ ดังนั้น แบบประเมินที่ใช้ประเมินปี 2561 จะมี 5 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (กรรมการประเมินตนเอง) แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินโดยกรรมการท่านอื่น) แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (กรรมการเฉพาะเรื่องประเมินการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ตนเองดำรงตำแหน่ง) และแบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ (ประเมินโดยกรรมการทุกท่าน) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับคณะกรรมการในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนา การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. ให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ มีการเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมการได้นำตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ (KPIs) มาวัดผลการดำเนินงาน เพื่อประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปตท. ยังได้รับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยผู้ประเมินอิสระ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เป็นประจำทุกปี และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำทุก 2 ปี (หรือตามระยะเวลาที่ IOD กำหนด) ซึ่ง ปตท. ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement: PA) และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำปี 2561 จะพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ ผลการดำเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณนั้น ความสามารถในการบริหารจัดการและสภาวะผู้นำ และ ผลดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ ซึ่ง ปตท. กำหนดให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี โดยผู้บริหารสูงสุด หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ชัดเจน ส่วนค่าตอบแทนกรรมการมีการเปิดเผยเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนผู้บริหารมีการเปิดเผยเป็นยอดรวม และมีการทวนสอบข้อมูลโดยผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

เอกสารอ้างอิง1: คณะกรรมการ ปตท.
เอกสารอ้างอิง2: รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

 

ฝ่ายจัดการ (Management)

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการดำเนินกิจการและบริหารงานของบริษัทโดยรวม มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุด มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด ฝ่ายจัดการใช้อำนาจในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) และมีคณะกรรมการระดับจัดการชุดอื่นๆ อีก 24 คณะ ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาและจัดการเรื่องภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

การพิจารณาค่าตอบแทนฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท. กำหนด ประกอบด้วยการพิจารณาผลการดำเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ   กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.) ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน โดยฝ่ายจัดการทุกระดับจะกำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมายร่วมกันในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร ปตท.

ค่าตอบเเทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2561

​​​ ค่าตอบเเทน(บาท) ​ ​​

​​​​​ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

​ผู้บริหาร

รวม

เงินเดือนรวม

34,754,000 ​28,176,910 62,930,910

โบนัสรวม

10,716,399
13,956,069
24,672,467

รวม

45,470,399
45,919,831 87,603,377

​​​​​​

หมายเหตุ: สัดส่วนค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่ากึ่งกลางของค่าตอบแทนพนักงานเท่ากับ 40 : 1

​​​​​​​​​​