Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การกำกับดูแลความยั่งยืน

การกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท.

ปตท. กำหนดระบบบริหารจัดการของ ปตท. (PTT Integrated Management System) ซึ่งระบุรายละเอียดของข้อกำหนดพื้นฐานในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบของระบบฯ จะกำหนดกรอบ ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกลไกและกระบวนการในการกำกับดูแลการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

 • กำหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบแสดงเจตนารมณ์การนำไปปฏิบัติ เช่น นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท.  นโยบายการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของบริษัทฯ เป็นต้น ตลอดจนขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ
 • การตรวจประเมินการดำเนินงานเฉพาะด้าน โดยตรวจประเมินตนเอง (Self-assessment) หรือโดยผู้ประเมินจากภายใน/ภายนอกองค์กร
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับบริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และติดตามทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการดำเนินงาน อาทิ
  • คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Committee: GSMC) มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท.
  • คณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้าน QSHE 
 • การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการจัดการ ปตท. รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.

 

กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Framework)

กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท.  ในปี 2561 ได้ถูกผนวกไว้ในข้อกำหนดระบบบริหารจัดการ ปตท. แล้ว ประกอบด้วยแนวปฏิบัติและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 10 องค์ประกอบ

กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วยแนวปฏิบัติและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 10 องค์ประกอบ

 
 1. การกำกับดูแลองค์กร

  การกำกับดูแลองค์กร หมายถึง การบูรณาการหลักการ แนวปฏิบัติ ค่านิยมและวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การกำหนด ควบคุมและตัดสินใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บนพื้นฐานของโครงสร้างและกระบวนการที่มีความชัดเจนเป็นระบบ ทั้งนี้ การกำกับดูแลการบริหารจัดการความยั่งยืน ครอบคลุมภาวะการเป็นผู้นำของผู้บริหารและคณะกรรมการในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและชุมชน เป็นต้น

 2. สิทธิมนุษยชน

  สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพที่บุคคลทุกคนพึงมี องค์กรควรเคารพและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้าใจประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อบุคคลในระดับรุนแรง (Salient Human Rights Issues) ทั้งจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรและความสัมพันธ์ทางธุรกิจตลอดสายโซ่อุปทาน ครอบคลุมประเด็นเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการและการทวนสอบสถานะขององค์กร การสมรู้ร่วมคิดต่อการละเมิดสิทธิ การโยกย้ายถิ่นฐาน และสิทธิแรงงาน

 3. บุคลากรองค์กร

  พนักงานเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ การบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครอบคลุมการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว การสร้างแรงจูงใจและความผูกพัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน

 4. ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและชุมชนตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางการจัดการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผสมผสานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังต่อประเด็นอุบัติใหม่ที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น

 5. การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

  การกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานขององค์กร อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงถึงภาพลักษณ์องค์กร โดยการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม ครอบคลุมการเคารพกฎหมายในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ การควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด การรักษาความลับและการไม่ใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล

 6. การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

  การเป็นองค์กรที่ดีของสังคมคือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ภายใต้กรอบความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของทุกฝ่าย อันนำมาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเติบโตร่วมกัน ทั้งนี้ ขอบข่ายการดำเนินงาน ครอบคลุมการลงทุนในการพัฒนาสังคม การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ภาครัฐและภาคเอกชน การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน เป็นต้น

 7. การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

  การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน หมายถึง การบริหารจัดการผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต การบริการ และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลที่ดี การร่วมมือกับคู่ค้า และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวจะช่วยลดโอกาสของการหยุดชะงักทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด สร้างประโยชน์ในระยะยาวสำหรับองค์กรและคู่ค้า อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานที่ดีขององค์กร

 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ หมายถึง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า และมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศครอบคลุมการเคารพกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การติดฉลากผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

 9. การจัดทำรายงานและการส่งเสริมชื่อเสียงองค์กร

  การรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน แสดงถึง ความมุ่งมั่นขององค์กรในการเปิดเผยผลการปฏิบัติงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นขององค์กรแล้ว การรายงานเป็นกระบวนการทบทวนการดำเนินงานที่สำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอบข่ายการจัดทำรายงาน ครอบคลุมแนวทางการรายงานความยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงการรับรองคุณภาพรายงาน

 10. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดสายโซ่อุปทานของกลุ่ม ปตท. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงลดความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และโอกาสในการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยขอบข่ายการดำเนินงาน ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความร่วมมือเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน ความโปร่งใส และการรับเรื่องร้องเรียน

  เอกสารเพิ่มเติม: กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. คลิกที่นี่

 

ขอบข่ายการบังคับใช้

องค์กร​ การบังคับใช้ ​รายละเอียด
ธุรกิจที่ดำเนินงานโดย ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วน 100% บังคับ นำนโยบายเเละกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามองค์ประกอบที่กำหนด
 • บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นต่ำกว่า 100% และดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของ ปตท. (Flagship)
 • บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นต่ำกว่า 100% และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับผู้ถือหุ้นรายอื่น (Majority)
ประยุกต์ใช้ ​นำนโยบายเเละกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นต่ำกว่า 100% และมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น (Minority)​ รับทราบ รับทราบถึงนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. และรายงานผลการดำเนินงานให้ ปตท. ทราบ

การบูรณาการความยั่งยืน

ปตท. กำหนดให้มีการรับรองความสอดคล้องของการบริหารจัดการความยั่งยืนตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดที่องค์กรถือปฏิบัติในระดับสากลมาพิจารณาและบูรณาการในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาองค์กร และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น มีการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ความยั่งยืน

การรับรองและการตรวจประเมิน

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ในการนำกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนไปปฏิบัติ ปตท. จึงกำหนดให้มีการทวนสอบการดำเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. 2 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1  การประเมินการดำเนินงานของตนเอง (Self-Assessment) กำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยโครงการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. จัดส่งแบบสอบถามให้พื้นที่และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทำการประเมินการดำเนินงานของตนเอง และสรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกลุ่ม ปตท.

ระดับที่ 2  การตรวจรับรองประสิทธิผลการดำเนินงานโดยหน่วยงานภายนอก (External Assessment) กำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 3 ปีหรือตามความเหมาะสม โดยหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อทวนสอบประสิทธิภาพของการดำเนินงานตาม 10 องค์ประกอบของกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท.