Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | ความยั่งยืน ปตท. | การกำกับดูแลงานด้านความยั่งยืน | การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Quality Security Safety Health and Environment Policy)

ปตท. กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในการกำหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัดตามแผนงาน จากส่วนกลางไปยังกลุ่มธุรกิจ หน่วยธุรกิจ สายงานจนถึงพื้นที่ปฏิบัติการ ตามลำดับ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการด้าน QSHE ซึ่งครอบคลุมการกำหนดแผนดำเนินงาน ตลอดจนตัวชี้วัดต่างๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่ม ปตท. ทุกไตรมาส

เอกสารอ้างอิง: นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.


 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ระยะยาวและประจำปี

ปตท. กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) ประจำปี 2563 ซึ่งตอบสนองและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ระยะยาว ได้แก่

Socio       มุ่งลดความสูญเสียด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และกระบวนการผลิต
Eco           ลดรอยเท้านิเวศตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และบริการ
Efficient  การพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานให้ติดอันดับชั้นนำของโลก

SSHE_Management_Framework.jpg 

สำหรับการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน QSHE ประจำปี ปตท. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากำหนดเป็นเป้าหมายในระดับองค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะนำไปพิจารณากำหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยธุรกิจ และถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสู่ระดับสายงานตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องตามเป้าหมายเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด

 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ระยะยาวและประจำปี

มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน SSHE ที่ทุกหน่วยธุรกิจและทุกบริษัทในกลุ่มต้องนำไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการ โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากระบบบริหารจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐาน มอก.18001/OHSAS 18001 และ ISO 14001 ที่แต่ละพื้นที่มีการดำเนินการเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทั้งนี้กรอบของมาตรฐานการจัดการถูกพัฒนาขึ้นตามหลักการ Plan-Do-Check-Act เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานการจัดการสากล ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของแต่ละองค์ประกอบสรุปได้ดังนี้

alt=


 

​​
นโยบายและความเป็นผู้นำ การกำหนด การสื่อสาร และการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการบริหารงานด้าน SSHE ตลอดจนกล่าวถึงการทบทวนประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน SSHE
 
การวางแผน การประเมินความเสี่ยง การเข้าถึงกฎหมาย รวมถึงการตรวจประเมินด้าน SSHE สำหรับการควบรวม และเข้าถือครองสินทรัพย์และโครงการใหม่ ตลอดจนการจัดการด้าน SSHE ที่เกี่ยวข้องกับวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 
วิศวกรรม การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา การบริหารความเสี่ยงด้าน SSHE ในช่วงการออกแบบ การก่อสร้าง การทดสอบ การปฏิบัติงาน ทั้งที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานหรือผู้รับเหมา และผู้รับจ้าง การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม รวมถึงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบด้าน SSHE ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงด้านการระบายมลภาวะออกจากพื้นที่ การระบายน้ำเสีย และการจัดการของเสีย เป็นต้น
 
การติดตามและปรับปรุงประสิทธิผลการดำเนินงาน การตรวจสอบและตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน SSHE และการแก้ไขและป้องกัน เพื่อจัดการสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนการนำการเรียนรู้ที่ผ่านมา และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศไปขยายผลต่อไป รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและแผนงานการปรับปรุงด้าน SSHE อย่างต่อเนื่อง
 
ทรัพยากรและโครงสร้างการบริหาร การกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานด้าน SSHE เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัฒนธรรม การสื่อสาร และข้อมูล การสร้างการมีส่วนร่วม พฤติกรรม และวัฒนธรรมด้าน SSHE อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจ ตลอดจนการจัดการและควบคุมเอกสารการดำเนินงานด้าน SSHE ซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยยึดหลักการของมาตรฐานสากลที่กล่าวไว้ข้างต้น ระบบการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ใช้ในบริษัทข้ามชาติด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และกรอบการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งปรับให้เข้ากับการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.

เอกสารอ้างอิง: มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อม กลุ่ม ปตท.

 

ปตท. ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญ โดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของ ปตท. ต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามที่ ปตท. กำหนด โดยบุคลากรของ ปตท. ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

 
ชื่อหลักสูตร​ จัดโดย​
​ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  ​NPC S&E
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี ​ ​ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานฯ (มช.)
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ  ​ ​ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานฯ (มช.)
​อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด (โรงงานพระประแดง) ​สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ​ ​สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ  ​ ​ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานฯ (มช.)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA​ ​สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
International Conference on Material Flow Cost Accounting​ ​Asian Productivity Organization
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม​ ​มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
​ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ​สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ควบคุมมลพิษการอุตสาหกรรม ​ ​The Industrial Environment Institute
​ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ  ​สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

 

 

 


การตรวจประเมิน
ปตท. กำหนดกรอบและแนวทางในการกำกับ ควบคุม ดูแลระบบบริหารจัดการด้าน SSHE ของหน่วยงานภายใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบาย QSHE ของกลุ่ม ปตท. โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้  

1) การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท.
2) การตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย
4) การประเมินประสิทธิผลด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5) การตรวจประเมินมาตรฐานวิศวกรรมกลุ่ม ปตท.
6) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคง
7) การทวนสอบข้อมูลประสิทธิผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและกลุ่ม ปตท.
ปตท. กำหนดแนวทางในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามสัดส่วนของการถือหุ้น โดยบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น ต้องนำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE ไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน

ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท. ที่มีผู้บริหารสูงสุดในสายงานปฏิบัติการ สายงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารหน่วยงาน QSHE ของ ปตท. และบริษัท Flagship ในกลุ่ม ปตท.  ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง กำกับดูแล และทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการนำนโยบาย  กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้าน SSHE ไปปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้คณะกรรมการฯมีการประชุมทุกไตรมาส โดยมีฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการด้าน SSHE โดยเฉพาะ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดในทุกระดับของโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่ส่วนกลาง ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับหน่วยปฏิบัติการ รวมทั้งในระดับโครงการ

การจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงาน
กลุ่ม ปตท.  ร่วมกันยกระดับระบบการจัดเก็บและการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่ม ปตท. โดยนำระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ระบบการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกลุ่ม ปตท. ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต สามารถปรับปรุงระบบได้ง่าย มีระบบความปลอดภัย ตลอดจนรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจากพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ


สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
1. การทบทวนและถ่ายทอดนโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท.

เป้าหมายปี 2560 ผลการดำเนินงานปี 2560​ ​เป้าหมายปี 2561
ทบทวนนโยบาย QSHE ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และปรับแก้ตามความเหมาะสม จากการทบทวน ปัจจัยภายนอก และภายใน ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญที่จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย QSHE
​​จัดทำกระบวนการในการทบทวน และกำหนดให้มีการลงนามในนโยบาย QSHE ฉบับใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด
ถ่ายทอดนโยบายไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. และส่งเสริมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดนโยบายฯ ไปยังบริษัทในกลุ่ม โดยผ่านกลไกการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct: PTT WoC) ซึ่งในปี 2559 ปตท. ได้ทำการตรวจสอบความสอดคล้อง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายระดับบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายกลาง และเหมาะสม กับลักษณะธุรกิจของบริษัทนั้นๆ มากที่สุดมีการถ่ายทอดนโยบาย QSHE ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่าน การดำเนินงาน PTT Way of Conduct และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายผ่านการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน QSHE บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวน นโยบาย QSHE และได้รับการถ่ายทอดนโยบายผ่านการดำเนินงาน PTT Way of Conduct และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายผ่านการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน QSHE
 
 
2. การทบทวน/จัดทำทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายประจำปีด้าน SSHE ​
เป้าหมายปี 2560 ผลการดำเนินงานปี 2560 ​เป้าหมายปี 2561
 • สื่อความ ถ่ายทอด และผลักดันการนำกลยุทธ์และเป้าหมายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
 • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายอย่างเคร่งครัด
 • ศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการประเด็นสำคัญ เพื่อให้สามารถควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยง จนสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด

มีกระบวนการ ทบทวน จัดทำทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ และเป้าหมายประจำปี ผ่านการประชุม คณะกรรมการ QSHE ปตท. คณะกรรมการ QSHE กลุ่ม ปตท. และเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการจัดการ ปตท. (PTTMC) คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTTGMC)


 • สื่อความ ถ่ายทอด และผลักดันการนำกลยุทธ์ และ เป้าหมายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
 • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์และเป้าหมายอย่างเคร่งครัด
 • ศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการบริหาร จัดการประเด็นสำคัญ เพื่อให้สามารถควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยง จนสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด
  
 
3. การดำเนินการระบบการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งเเวดล้อม (PTT Group SSHE Management System) ทั่วทั้งองค์กร ตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนด
เป้าหมายปี 2560 ผลการดำเนินงานปี 2560 ​เป้าหมายปี 2561
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้ง ปตท. และมีการติดตามการดำเนินงาน ผ่านที่ประชุมผู้แทนฝ่ายบริหารในระดับต่างๆ  ​การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 • ติดตาม ผลักดัน และให้คำปรึกษาการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อโอกาสในการพัฒนาของ 4 บริษัท
 • ขยายผลประเมินสถานะเบื้องต้นให้กับบริษัทใน กลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้นอีก 3 บริษัท
เข้าติดตาม และให้คำปรึกษาใน 4 บริษัท ในปี 2560 และ มีการประเมินสถานะเบื้องต้นของบริษัทในกลุ่มใน 3 บริษัท


 • ติดตาม ผลักดัน และให้คำปรึกษาการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อโอกาสในการพัฒนาของ 3 บริษัท ที่ดำเนินการในปี 2560
 • ตรวจประเมิน Corporate Audit จาก ปตท. เทียบกับมาตรฐานการจัดการ 1 บริษัท
ติดตามและผลักดันการนำระบบฯ ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/สายงานเป้าหมาย รวมทั้งประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

มีการติดตามและผลักดันการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/

สายงาน และกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม ผู้บริหารในระดับต่างๆ

​ติดตามและผลักดันการนำระบบฯ ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/สายงานเป้าหมาย รวมทั้งประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
  
 
4. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้าน SSHE
เป้าหมายปี 2560 ผลการดำเนินงานปี 2560 ​เป้าหมายปี 2561
 • พัฒนาคู่มือ ขั้นตอนดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินการที่สำคัญเพิ่มขึ้น
 • ประเมินประสิทธิภาพและการนำไปปฏิบัติซึ่งกระบวนการหลัก เพื่อค้นหาแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง • ​พัฒนา “หลักการ “5E-Green Meeting”” เพื่อการจัดประชุม สัมมนา และอบรมภายใน ปตท. ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ของ ปตท. ส่งผลให้ ปตท. รวมกว่า 11 พื้นที่ ได้รับมอบใบรับรอง Green Meeting จำนวน 10 รางวัล และ Green Meeting Plus จำนวน 9 รางวัลจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
 • พัฒนา “คู่มือการปฏิบัติภายใต้กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 สำหรับ กลุ่ม ปตท.” โดย ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำขึ้นตามแนวทางการพัฒนาและกรอบเนื้อหาตามที่ส่วนมลพิษดิน สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นอย่างใกล้ชิด ทำให้โรงงานของ ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ที่เข้าข่ายสามารถใช้เป็นแนวทางดำเนินการ และรายงานการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน ตลอดจนสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กำหนดใน “กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559” และกฎหมายภายใต้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลที่มีการจัดเก็บ และรายงานด้วยกรอบการดำเนินการเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดไปใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
 • พัฒนา “การจัดเก็บ และรายงานค่าใช้จ่าย รายได้ และค่าลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting: EMA)” เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดเก็บ และรายงานค่าใช้จ่าย รายได้ และการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการเข้าสู่ระบบบัญชีด้วยการพัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทาง ทำให้สามารถจัดเก็บ บันทึก วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสะท้อนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของตัวเลขที่วัดผลในหน่วยเงินตราได้ ด้วยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “EMA: Environmental Management Accounting หรือการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม” ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

พัฒนาคู่มือ ขั้นตอนดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินการที่สำคัญเพิ่มขึ้น 

 
 
 
5. การตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE MS) โดยหน่วยงานส่วนกลาง
เป้าหมายปี 2560 ผลการดำเนินงานปี 2560​ ​เป้าหมายปี 2561

ขยายขอบเขตการตรวจประเมินให้ครอบคลุมสายโซ่อุปทานของกลุ่ม ปตท. มากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มผู้รับเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์ และผู้รับเหมาก่อสร้าง

ทวนสอบภายในผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group SHE Performance Internal Verification) ของพื้นที่ปฏิบัติการ ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ครบถ้วนทุกประเภทการประกอบกิจการ ทำให้มั่นใจได้ว่า ผลการดำเนินงานที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สามารถทวนสอบกลับไปยังข้อมูลต้นทาง และมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ

ขยายขอบเขตการตรวจประเมินให้ครอบคลุมสายโซ่อุปทานของกลุ่ม ปตท. มากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มผู้รับเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์ และผู้รับเหมาก่อสร้าง
 
 
 
6. ฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดเก็บ เเละรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานสากล
 เป้าหมายปี 2560 ผลการดำเนินงานปี 2560​ ​เป้าหมายปี 2561
ขยายผลให้ครอบคลุมสถานประกอบการ/พื้นที่ปฏิบัติการที่มีการตั้งใหม่ในปี 2560 ขยายผลให้ครอบคลุมสถานประกอบการ/พื้นที่ปฏิบัติการที่มีการตั้งใหม่ในปี 2560 ขยายผลให้ครอบคลุมสถานประกอบการ/พื้นที่ปฏิบัติการที่มีการตั้งใหม่ในปี 2561
​พัฒนาการแสดงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของตัวชี้วัดที่สำคัญ ในรูปแบบรายงานสำหรับการจัดการ ทำให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ และสามารถกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พัฒนาการแสดงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของตัวชี้วัดที่สำคัญในรูปแบบรายงานที่สามารถนำไปวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วแล้วเสร็จ ได้แก่ การจัดการของเสีย และ ปริมาณน้ำใช้ พร้อมทั้งกำหนดแผนในการพัฒนาตัวชี้วัดอื่นๆต่อไป เพิ่มช่องทาง และประยุกต์การใช้เทคโนโลยี สำหรับกระบวนการติดตามภายในองค์กร เช่นติดตามการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของตัวชี้วัดที่สำคัญ และ การพัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมฯตามแผนงาน
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สะดวกต่อการวิเคราะห์ นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น