Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | ความยั่งยืน ปตท. | การกำกับดูแลงานด้านความยั่งยืน | การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


นโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Quality Security Safety Health and Environment Policy)

ปตท. กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group QSHE Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้าน QSHE ให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม ปตท. นำไปปฏิบัติ โดยถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการกำหนดเป็นเป้าหมาย แผนกลยุทธ์/โปรแกรม แผนการดำเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัดตามแผนงาน จากส่วนกลางไปยังกลุ่มธุรกิจ หน่วยธุรกิจ สายงานจนถึงพื้นที่ปฏิบัติการ ตามลำดับ โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. นำไปใช้เป็นกรอบของการบริหารจัดการด้าน QSHE กำหนดแผนดำเนินงาน ตลอดจนตัวชี้วัดต่างๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์/โปรแกรม และแผนการดำเนินงาน เพื่อประเมินความสอดคล้องกับนโยบายทั้งของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทุกไตรมาส รวมทั้งในการตรวจประเมิน (Audit) โดยส่วนกลางตามวาระที่กำหนด

เอกสารอ้างอิง: นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.


เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ระยะยาวและประจำปี

ปตท. กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE) ซึ่งตอบสนองและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ระยะยาวที่ชัดเจนใน 3 มุมมอง ได้แก่

Socio      มุ่งลดความสูญเสียด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และกระบวนการผลิต

Eco         ลดรอยเท้านิเวศตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์Efficient  การพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานให้ติดอันดับชั้นนำของโลก

SSHE_Management_Framework.jpg


โดยการดำเนินงานตามกลยุทธ์จะเน้นหนักที่การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน QSHE และระบบการจัดการด้าน SSHE เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ริเริ่มและประยุกต์นวัตกรรมตลอดจนดำเนินการโครงการ เพื่อพัฒนากระบวนการและผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ลดความสูญเสียและผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นไปสู่การปฏิบัติ ในแต่ละปี ปตท. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน QSHE ประจำปี ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความสำคัญ มากำหนดเป็นเป้าหมายในระดับองค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะนำไปพิจารณากำหนดเป้าหมายของหน่วยธุรกิจและถ่ายทอดไปสู่เป้าหมายในระดับสายงานตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการติดตาม ประเมินผลตามเป้าหมายในแต่ละระดับนำเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะ มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน SSHE ที่ทุกหน่วยธุรกิจและทุกบริษัทในกลุ่มต้องนำไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการ โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงของธุรกิจนั้นๆ เป็นการเชื่อมโยงนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. เข้ากับนโยบาย มาตรฐานการจัดการและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจและแต่ละบริษัท กรอบของมาตรฐานการจัดการถูกพัฒนาขึ้นตามหลักการ Plan-Do-Check-Act เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานการจัดการสากล ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของแต่ละองค์ประกอบสรุปได้ดังนี้

alt=


​​
นโยบายและความเป็นผู้นำ การกำหนด การสื่อสาร และการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการบริหารงานด้าน SSHE ตลอดจนกล่าวถึงการทบทวนประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน SSHE
การวางแผน การประเมินความเสี่ยง การเข้าถึงกฎหมาย รวมถึงการตรวจประเมินด้าน SSHE สำหรับการควบรวม และเข้าถือครองสินทรัพย์และโครงการใหม่ ตลอดจนการจัดการด้าน SSHE ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
วิศวกรรม การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา การบริหารความเสี่ยงด้าน SSHE ในช่วงการออกแบบ การก่อสร้าง การทดสอบ การปฏิบัติงาน ทั้งที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานหรือผู้รับเหมา และผู้รับจ้าง การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม รวมถึงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบด้าน SSHE ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงด้านการระบายมลภาวะออกจากพื้นที่ การระบายน้ำเสีย และการจัดการของเสีย เป็นต้น
การติดตามและปรับปรุงประสิทธิผลการดำเนินงาน การตรวจสอบและตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน SSHE และการแก้ไขและป้องกัน เพื่อจัดการสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนการนำการเรียนรู้ที่ผ่านมา และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศไปขยายผลต่อไป รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและแผนงานการปรับปรุงด้าน SSHE อย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรและโครงสร้างการบริหาร การกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานด้าน SSHE เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วัฒนธรรม การสื่อสาร และข้อมูล การสร้างการมีส่วนร่วม พฤติกรรม และวัฒนธรรมด้าน SSHE อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจ ตลอดจนการจัดการและควบคุมเอกสารการดำเนินงานด้าน SSHE ซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยยึดหลักการของมาตรฐานสากลที่กล่าวไว้ข้างต้น ระบบการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ใช้ในบริษัทข้ามชาติด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และกรอบการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งปรับให้เข้ากับการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.

เอกสารอ้างอิง: มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อม กลุ่ม ปตท.


การบูรณาการการจัดการ

การจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับทุกธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นการต่อยอดจากระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐาน มอก.18001/OHSAS 18001 และ ISO 14001 ที่แต่ละพื้นที่มีการดำเนินการเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

สำหรับการดำเนินการระบบการจัดการด้าน SSHE แต่ละหน่วยธุรกิจจะควบคุมดูแลการนำไปปฏิบัติในสายงาน พื้นที่ปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามคู่มือระบบการจัดการ SSHE รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตามประสิทธิผลและประสิทธิภาพผ่านกระบวนการตรวจประเมินภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหารทั้งในระดับพื้นที่ สายงาน และหน่วยธุรกิจ ตามวาระที่กำหนด


การตรวจประเมิน

ปตท. กำหนดกรอบและแนวทางในการกำกับ ควบคุม ดูแลระบบการบริหารจัดการด้าน SSHE ของหน่วยงานภายใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบาย QSHE ของกลุ่ม ปตท. โดยกำหนดแนวทางการตรวจประเมินโดยฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้                   

1) การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.

2) การตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย

4) การประเมินประสิทธิผลด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

5) การตรวจประเมินมาตรฐานวิศวกรรมกลุ่ม ปตท.

6) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านความมั่นคง

7) การทวนสอบข้อมูลประสิทธิผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


การบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและกลุ่ม ปตท.

ปตท. กำหนดแนวทางในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามสัดส่วนของการถือหุ้น โดยบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น ต้องนำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE ไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน

ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท. ที่มีผู้บริหารสูงสุด ในสายงานปฏิบัติการ สายงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารหน่วยงาน QSHE ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง กำกับดูแล และทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการนำนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้าน SSHE ไปปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส โดยมีฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการด้าน SSHE โดยเฉพาะ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดในทุกระดับของโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่ส่วนกลาง ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับหน่วยปฏิบัติการ รวมทั้งในระดับโครงการ


การจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงาน

ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมกันยกระดับระบบการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่ม ปตท. โดยนำระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันภายในกลุ่ม ปตท. ระบบการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกลุ่ม ปตท. ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต สามารถปรับปรุงระบบได้ง่าย มีระบบความปลอดภัย ตลอดจนรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจากพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. ทุกกลุ่มธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ​


สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
1. การทบทวนและถ่ายทอดนโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท.
เป้าหมายปี 2559 ผลการดำเนินงานปี 2559​ ​เป้าหมายปี 2560
การทบทวนนโยบาย QSHE ให้มีความทันสมัย สอดคล้องตามสถานการณ์และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร​ ทบทวนเนื้อหาของนโยบายฯ โดยวิเคราะห์เทียบกับความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งพบว่าไม่มีความจำเป็นที่ ต้องปรับแก้นโยบาย ​​ทบทวนนโยบาย QSHE ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และปรับแก้ตามความเหมาะสม
การถ่ายทอดนโยบายฯ ไปยังบริษัทใน กลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน​ ถ่ายทอดนโยบายฯ ไปยังบริษัทในกลุ่ม โดยผ่านกลไกการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct (PTT WoC)) ซึ่งในปี 2559 ปตท. ได้ทำการตรวจสอบความสอดคล้อง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายระดับบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายกลาง และเหมาะสม กับลักษณะธุรกิจของบริษัทนั้นๆ มากที่สุด ถ่ายทอดนโยบายไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. และส่งเสริมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง
2. การทบทวน/จัดทำทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายประจำปีด้าน SSHE
เป้าหมายปี 2559 ผลการดำเนินงานปี 2559​ ​เป้าหมายปี 2560
การทบทวนทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายประจำปี ให้มีความทันสมัย สอดคล้องตามทิศทางกลยุทธ์องค์กร และสะท้อนต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ ทบทวนและจัดทำกลยุทธ์และเป้าหมาย ให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้ กลุ่ม ปตท นำไปปฏิบัติสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ดังนี้
 • ทิศทางกลยุทธ์ (Strategic Direction) การดำเนินงานด้าน SSHE กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2560-2653
 • เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ปี 2563 เป้าหมายประจำปี 2560 และเป้าหมายในระดับบริษัทสายงาน
 • ทิศทางการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้าน SSHE ปี 2560-2563
 • สื่อความ ถ่ายทอด และผลักดันการนำกลยุทธ์ และ เป้าหมายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
 • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์และเป้าหมายอย่างเคร่งครัด
 • ศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการบริหาร จัดการประเด็นสำคัญ เพื่อให้สามารถควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยง จนสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด
3. การดำเนินการระบบการจัดการด้านความมั่นคงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (PTT Group SSHE Management System) ทั่วทั้งองค์กร ตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนด
เป้าหมายปี 2559 ผลการดำเนินงานปี 2559​ ​เป้าหมายปี 2560
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ฉบับล่าสุด​ ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม สามารถรักษาการรับรองระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากลได้ครบถ้วนทุกพื้นที่ ทั้ง 55 พื้นที่นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22301 ในภาพรวมทั้งองค์กร ​การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
การขยายผลการดำเนินการตามข้อกำหนดด้าน SSHE ในมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE และมาตรฐานระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellent Management System (OEMS) ดำเนินการประเมินสถานะเบื้องต้นของการดำเนินงานตามข้อกำหนดและมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE และมาตรฐาน OEMS เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงให้กับ 4 บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ TLBC, PTTNGD, PTTLNG และ TTM
 • ติดตาม ผลักดัน และให้คำปรึกษาการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง ต่อโอกาสในการพัฒนาของ 4 บริษัท
 • ขยายผลประเมินสถานะเบื้องต้นให้กับ บริษัทใน กลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้นอีก 3 บริษัท
การประยุกต์ใช้ ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศในพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อยกระดับการบูรณาการและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่มีอยู่ในกลุ่ม ปตท. ให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความยั่งยืน และมีต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ​ติดตามและผลักดันการนำระบบฯ ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/สายงานเป้าหมาย ใน 7 บริษัท และ 3 สายงาน ได้แก่ ปตท. (สายงาน GSP, GTM, PTO) และบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ PTTGC, PTTEP, TOP, IRPC, GPSC, PTT Tank
 • เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนว ปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยผ่านการจัดการประชุมของ แต่ละองค์ประกอบในระบบปฏิบัติการสู่ความ เป็นเลิศ (OEMS Forum) ในปี 2559 มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพิ่มขึ้น 26 เรื่อง (รวม 55 เรื่อง) โดยมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการ บริหารความปลอดภัยในกระบวนการ เช่น Pre-Start up Safety Review (PSSR), Operating Window, Isolation, MoC Unauthorized Change Prevention เป็นต้น
​ติดตามและผลักดันการนำระบบฯ ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/สายงานเป้าหมาย รวมทั้งประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้าน SSHEเป้าหมายปี 2559
เป้าหมายปี 2559 ผลการดำเนินงานปี 2559​ ​เป้าหมายปี 2560
​การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้าน SSHE ​พัฒนาปรับปรุง คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับประเด็นด้าน SSHE เพิ่มขึ้น เช่น
 • แนวทางการจัดการระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัย กลุ่ม ปตท.
 • คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ปตท. (PTT Health Risk Assessment Manual)
 • คู่มือของกลุ่ม ปตท. ด้านการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางการประเมินผลลัพธ์ของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาคู่มือ ขั้นตอนดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินการที่สำคัญเพิ่มขึ้น
 • ประเมินประสิทธิภาพและการนำไปปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการหลัก เพื่อค้นหาแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. การตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE MS) โดยหน่วยงานส่วนกลาง
เป้าหมายปี 2559 ผลการดำเนินงานปี 2559​ ​เป้าหมายปี 2560
การตรวจประเมินความสอดคล้องการดำเนินงานด้าน SSHE ตามมาตรฐานที่ กลุ่ม ปตท. กำหนด โดยพิจารณาตามความเสี่ยงของพื้นที่และประเด็นปัญหาที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากลุ่ม ปตท. จะมีผลการดำเนินงานด้าน SSHE ที่เป็นเลิศตลอดสายโซ่อุปทาน อันนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม​ ในปี 2559 ได้มีการตรวจประเมินระบบการจัดการ/การดำเนินงานด้าน SSHE ที่สำคัญได้ตามแผนที่กำหนด ดังนี้
 1. การตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการด้าน SSHE ตามข้อกำหนด PTT Group SSHE MS และ OEMS จำนวน 3 พื้นที่ รวมถึงติดตามการแก้ไขปรับปรุงจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมาจำนวน 4 บริษัท/หน่วยงาน
 2. การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายด้าน SHE ที่สำคัญ: ดำเนินการติดตามการแก้ไขปรับปรุงจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมาจำนวน 5 หน่วยงาน
 3. การตรวจติดตามความก้าวหน้า และประสิทธิผลของการแก้ไขและป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และใหญ่หลวงเพื่อสร้างความมั่นใจและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ จำนวน 3 เหตุการณ์
 4. การตรวจประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรมกลุ่ม ปตท.: ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานรถขนส่งปิโตรเลียมกับบริษัทผู้รับเหมาขนส่งน้ำมัน และบริษัทผลิตรถขนส่งน้ำมัน จำนวน 3 บริษัท
 5. การตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยรถขนส่ง: ดำเนินการตรวจประเมินผู้รับเหมาขนส่งในสัญญาจ้างของกลุ่ม ปตท. ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี ประกอบด้วยบริษัทผู้ประกอบการขนส่งประมาณ 40 บริษัท และรถขนส่งทั้ง หมดประมาณ 2,000 คัน โดยใช้แนวทางการตรวจประเมิน ตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่งทางรถยนต์กลุ่ม ปตท.
 6. การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301 โดยตรวจประเมินภายใน ปตท. ทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน​
 7. การทวนสอบผลการดำเนินงานภายในด้าน SHE เพื่อประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน ของวิธีการได้มาของข้อมูลด้าน SHE ต้นทาง โดยดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. และ ปตท. จำนวน 11 พื้นที่
 8. การตรวจเยี่ยมติดตามการปรับปรุงแก้ไขด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของกระบวนการ ในประเด็นที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูง โดยดำเนินการจำนวน 4 พื้นที่
ขยายขอบเขตการตรวจประเมินให้ครอบคลุมสายโซ่อุปุทานของกลุ่ม ปตท. มากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มผู้รับเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์ และผู้รับเหมาก่อสร้าง
6. ฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง กับมาตรฐานการจัดเก็บ และรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานสากลเป้าหมายปี 2559
เป้าหมายปี 2559 ผลการดำเนินงานปี 2559​ ​เป้าหมายปี 2560
การขยายขอบข่ายการรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ไปสู่พื้นที่/บริษัทตั้งใหม่ ขยายผลให้ครอบคลุมสถานประกอบการ/พื้นที่ปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เปิดใหม่ในปี 2559 นิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ (PTT WEcoZi) และ บริษัท ปตท. (ลาว) (PTTLAO) ขยายผลให้ครอบคลุมสถานประกอบการ/พื้นที่ปฏิบัติการที่มีการตั้งใหม่ในปี 2560
​การปรับปรุงเครื่องมือจัดเก็บและรายงานข้อมูล พัฒนาการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำทิ้ง (LIMs) และ ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ของ บริษัทใน กลุ่มเพื่อลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูล ทำให้ถูกต้อง มากยิ่งขึ้น พัฒนาการแสดงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของตัวชี้วัดที่สำคัญ ในรูปแบบรายงานสำหรับการจัดการ ทำให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ และสามารถ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น