Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | ความยั่งยืน ปตท. | การกำกับดูแลงานด้านความยั่งยืน | การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Quality Security Safety Health and Environment Policy)

ปตท. กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในการกำหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัดตามแผนงาน จากส่วนกลางไปยังกลุ่มธุรกิจ หน่วยธุรกิจ สายงานจนถึงพื้นที่ปฏิบัติการ ตามลำดับ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการด้าน QSHE ซึ่งครอบคลุมการกำหนดแผนการดำเนินงาน ตลอดจนตัวชี้วัดต่างๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่ม ปตท. เป็นประจำทุกไตรมาส

เอกสารอ้างอิง: นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.

 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ระยะสั้น และประจำปี

ปตท. กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) ประจำปี 2563 ซึ่งตอบสนองและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี้

Socio       มุ่งลดความสูญเสียด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และกระบวนการผลิต 
Eco           ลดรอยเท้านิเวศตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
Efficient  พัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานให้ติดอันดับชั้นนำของโลก

SSHE_Management_Framework.jpg 

สำหรับการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน QSHE ประจำปี ปตท. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากำหนดเป็นเป้าหมายในระดับองค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะนำไปพิจารณากำหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยธุรกิจ และถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสู่ระดับสายงานตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องตามเป้าหมายเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
โดยการดำเนินงานตามกลยุทธ์จะเน้นหนักที่การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน QSHE และระบบการจัดการด้าน SSHE เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ริเริ่มและประยุกต์นวัตกรรมตลอดจนดำเนินการโครงการ เพื่อพัฒนากระบวนการและผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ลดความสูญเสียและผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ระยะยาวและประจำปี

มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. (PTT Group Security, Safety, Health and Environment Management Standard : PTT Group SSHE MS) เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน SSHE ที่ทุกหน่วยธุรกิจและทุกบริษัทในกลุ่มต้องนำไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการ โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากระบบบริหารจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากล ที่แต่ละพื้นที่มีการดำเนินการเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทั้งนี้กรอบของมาตรฐานการจัดการถูกพัฒนาขึ้นตามหลักการ Plan-Do-Check-Act เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานการจัดการสากล ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของแต่ละองค์ประกอบสรุปได้ดังนี้

alt=


 

นโยบายและความเป็นผู้นำ: การกำหนด การสื่อสาร และการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการบริหารงานด้าน SSHE ตลอดจนกล่าวถึงการทบทวนประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน SSHE

การวางแผน การประเมินความเสี่ยง การเข้าถึงกฎหมาย รวมถึงการตรวจประเมินด้าน SSHE สำหรับการควบรวม และเข้าถือครองสินทรัพย์และโครงการใหม่ ตลอดจนการจัดการด้าน SSHE ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

วิศวกรรม การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา: การบริหารความเสี่ยงด้าน SSHE ในช่วงการออกแบบ การก่อสร้าง การทดสอบ การปฏิบัติงาน ทั้งที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานหรือผู้รับเหมา และผู้รับจ้าง การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม รวมถึงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบด้าน SSHE ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงด้านการระบายมลภาวะออกจากพื้นที่ การระบายน้ำเสีย และการจัดการของเสีย เป็นต้น
การติดตามและปรับปรุงประสิทธิผลการดำเนินงาน: การตรวจสอบและตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน SSHE และการแก้ไขและป้องกัน เพื่อจัดการสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนการนำการเรียนรู้ที่ผ่านมา และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศไปขยายผลต่อไป รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและแผนงานการปรับปรุงด้าน SSHE อย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรและโครงสร้างการบริหาร: การกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานด้าน SSHE เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วัฒนธรรม การสื่อสาร และข้อมูล การสร้างการมีส่วนร่วม พฤติกรรม และวัฒนธรรมด้าน SSHE อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจ ตลอดจนการจัดการและควบคุมเอกสาร
 
การดำเนินงานด้าน SSHE ซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยยึดหลักการของมาตรฐานสากลที่กล่าวไว้ข้างต้น ระบบการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ใช้ในบริษัทข้ามชาติด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และกรอบการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งปรับให้เข้ากับการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.
 
 
 
การดำเนินการระบบการจัดการด้าน SSHE แต่ละหน่วยธุรกิจจะควบคุมดูแลการนำไปปฏิบัติในสายงาน พื้นที่ปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามคู่มือระบบการจัดการ SSHE รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตามประสิทธิผลและประสิทธิภาพผ่านกระบวนการตรวจประเมินภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหารทั้งในระดับพื้นที่ สายงาน และหน่วยธุรกิจ ตามวาระที่กำหนด
มาตรฐานการจัดการด้าน SSHE ได้ถูกทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ตลอดจนบริบทและปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอื่นๆ ขององค์กรเพื่อให้การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
 
 
 
 
การตรวจประเมิน
ปตท. กำหนดกรอบและแนวทางในการกำกับ ควบคุม ดูแลระบบบริหารจัดการด้าน SSHE ของหน่วยงานภายใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบาย QSHE ของกลุ่ม ปตท. โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้  

1) การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท.
2) การตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย
4) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
5) การทวนสอบข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

การบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและกลุ่ม ปตท.
ปตท. กำหนดแนวทางในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามสัดส่วนของการถือหุ้น โดยบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น ต้องนำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE ไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน

ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท. ที่มีผู้บริหารสูงสุดในสายงานปฏิบัติการ สายงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารหน่วยงาน QSHE ของ ปตท. และบริษัท Flagship ในกลุ่ม ปตท.  ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง กำกับดูแล และทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการนำนโยบาย  กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้าน SSHE ไปปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้คณะกรรมการฯมีการประชุมทุกไตรมาส โดยมีฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการด้าน SSHE โดยเฉพาะ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดในทุกระดับของโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่ส่วนกลาง ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับหน่วยปฏิบัติการ รวมทั้งในระดับโครงการ

 

การจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงาน
กลุ่ม ปตท.  ร่วมกันยกระดับระบบการจัดเก็บและการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่ม ปตท. โดยนำระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ระบบการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกลุ่ม ปตท. ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต สามารถปรับปรุงระบบได้ง่าย มีระบบความปลอดภัย ตลอดจนรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจากพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ

  


สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
1. การทบทวนและถ่ายทอดนโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท.

เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561​ ​เป้าหมายปี 2562
จัดทำกระบวนการในการทบทวน และกำหนดให้มีการลงนามในนโยบาย QSHE ฉบับใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด ทบทวนและประกาศใช้นโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ​​ทบทวนเนื้อหานโยบายฯ และปรับปรุงตามปัจจัยต่างๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป (ถ้ามี)
บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวน นโยบาย QSHE และได้รับการถ่ายทอดนโยบายผ่านการดำเนินงาน PTT Way of Conduct และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายผ่านการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน QSHE หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีส่วนร่วมในการทบทวนนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. ฉบับล่าสุด และได้รับการถ่ายทอดเพื่อนำไปเป็นกรอบในการปฏิบัติ หลังจากประกาศใช้อย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมทบทวนนโยบายฯ ผ่านคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
2. การทบทวน/จัดทำทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายประจำปีด้าน SSHE ​
เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561 ​เป้าหมายปี 2562
  • สื่อความ ถ่ายทอด และผลักดันการนำกลยุทธ์ และ เป้าหมายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
  • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์และเป้าหมายอย่างเคร่งครัด
  • ศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการบริหาร จัดการประเด็นสำคัญ เพื่อให้สามารถควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยง จนสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด

มีการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงาน รวมทั้งผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย QSHE ประจำปี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท.  รวมทั้ง คณะกรรมการจัดการ ปตท. (PTTMC)  เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยง/ โอกาสที่ต้องปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการดำเนินงาน ผ่านคณะกรรมการฯ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

  
 
3. การดำเนินการระบบการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งเเวดล้อม (PTT Group SSHE Management System) ทั่วทั้งองค์กร ตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนด
เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561 ​เป้าหมายปี 2562
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้ง ปตท. และมีการติดตามการดำเนินงาน ผ่านที่ประชุมผู้แทนฝ่ายบริหารในระดับต่างๆ  ​การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
  • ติดตาม ผลักดัน และให้คำปรึกษาการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อโอกาสในการพัฒนาของบริษัทในกลุ่ม
  • ตรวจประเมิน Corporate Audit จาก ปตท. เทียบกับมาตรฐานการจัดการ
  • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตาม Gap closing plan ของแต่ละบริษัท
  • ดำเนินการตรวจประเมิน (Corporate audit) บริษัท PTTRM ตามมาตรฐาน SSHE ตามรอบการตรวจประเมิน

ทบทวนกรอบและวิธีการตรวจประเมินด้าน SSHE จากส่วนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับ PTT Group Way of Conduct ที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงใหม่

ติดตามและผลักดันการนำระบบฯ ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/สายงานเป้าหมาย รวมทั้งประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

 มีการติดตามและผลักดันการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/ สายงาน และกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม ผู้บริหารในระดับต่างๆ

​ติดตามและผลักดันการนำระบบฯ ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/สายงานเป้าหมาย รวมทั้งประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
  
 
4. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้าน SSHE
เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561 ​เป้าหมายปี 2562

พัฒนาคู่มือ ขั้นตอนดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินการที่สำคัญเพิ่มขึ้น

​ปรับปรุง แนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. ภายใต้ตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO-14021: 2016 โดยเพิ่มมุมมองในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ สำหรับกลุ่มสินค้า ในแต่และประเภท ในแต่ละช่วงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (กระบวนการได้มาของวัตถุดิบ (กระบวนการผลิต, การใช้งานของลูกค้า, การกำจัดทิ้ง / การจัดการของเสีย, การขนส่ง,และ ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life cycle))

ขยายผลการรับรองผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 
 
 
5. การตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE MS) โดยหน่วยงานส่วนกลาง
เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561​ ​เป้าหมายปี 2562

ขยายขอบเขตการตรวจประเมินให้ครอบคลุมสายโซ่อุปทานของกลุ่ม ปตท. มากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มผู้รับเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์ และผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตรวจประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง/ ผลกระทบด้าน SSHE ของกลุ่มผู้รับเหมา ตามระดับความเสี่ยงที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามวงรอบที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยง/ ผลกระทบด้าน SSHE เพื่อทบทวนแผนการตรวจประเมินให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้รับเหมาที่มีความเสี่ยงสูง
 
 
 
6. ฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดเก็บ เเละรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานสากล
 เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561​ ​เป้าหมายปี 2562
เพิ่มช่องทาง และประยุกต์การใช้เทคโนโลยี สำหรับกระบวนการติดตามภายในองค์กร เช่นติดตามการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของตัวชี้วัดที่สำคัญ และ การพัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมฯตามแผนงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สะดวกต่อการวิเคราะห์ นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางและประยุกต์การใช้เทคโนโลยี สำหรับรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยการพัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สะดวกต่อการวิเคราะห์ จึงเกิดการพัฒนา GHG Calculation Tools Web-based) นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) ของกลุ่ม ปตท.