Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | ความยั่งยืน ปตท. | การกำกับดูแลงานด้านความยั่งยืน | การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Quality Security Safety Health and Environment Policy)
 

ปตท. กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group QSHE Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้าน QSHE ให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม ปตท. นำไปปฏิบัติ โดยถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการกำหนดเป็นเป้าหมาย แผนกลยุทธ์/โปรแกรม แผนการดำเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัดตามแผนงาน จากส่วนกลางไปยังกลุ่มธุรกิจ หน่วยธุรกิจ สายงานจนถึงพื้นที่ปฏิบัติการ ตามลำดับ โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. นำไปใช้เป็นกรอบของการบริหารจัดการด้าน QSHE กำหนดแผนดำเนินงาน ตลอดจนตัวชี้วัดต่างๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์/โปรแกรม และแผนการดำเนินงาน เพื่อประเมินความสอดคล้องกับนโยบายทั้งของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทุกไตรมาส รวมทั้งในการตรวจประเมิน (Audit) โดยส่วนกลางตามวาระที่กำหนด

เอกสารอ้างอิง: นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.

 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ระยะยาวและประจำปี

ปตท. กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE) ซึ่งตอบสนองและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ระยะยาวที่ชัดเจนใน 3 มุมมอง ได้แก่

  • Socio       มุ่งลดความสูญเสียด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และกระบวนการผลิต 
  • Eco           ลดรอยเท้านิเวศตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
  • Efficient  การพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานให้ติดอันดับชั้นนำของโลก
SSHE_Management_Framework.jpg

โดยการดำเนินงานตามกลยุทธ์จะเน้นหนักที่การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน QSHE และระบบการจัดการด้าน SSHE เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ริเริ่มและประยุกต์นวัตกรรมตลอดจนดำเนินการโครงการ เพื่อพัฒนากระบวนการและผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ลดความสูญเสียและผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นไปสู่การปฏิบัติ ในแต่ละปี ปตท. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน QSHE ประจำปี ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความสำคัญ มากำหนดเป็นเป้าหมายในระดับองค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะนำไปพิจารณากำหนดเป้าหมายของหน่วยธุรกิจและถ่ายทอดไปสู่เป้าหมายในระดับสายงานตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการติดตาม ประเมินผลตามเป้าหมายในแต่ละระดับนำเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะ มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน SSHE ที่ทุกหน่วยธุรกิจและทุกบริษัทในกลุ่มต้องนำไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการ โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงของธุรกิจนั้นๆ เป็นการเชื่อมโยงนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. เข้ากับนโยบาย มาตรฐานการจัดการและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจและแต่ละบริษัท กรอบของมาตรฐานการจัดการถูกพัฒนาขึ้นตามหลักการ Plan-Do-Check-Act เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานการจัดการสากล ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของแต่ละองค์ประกอบสรุปได้ดังนี้

sshe-management_diagram.jpg

 

1.       นโยบายและความเป็นผู้นำ: การกำหนด การสื่อสาร และการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการบริหารงานด้าน SSHE ตลอดจนกล่าวถึงการทบทวนประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน SSHE

2.       การวางแผน: การประเมินความเสี่ยง การเข้าถึงกฎหมาย รวมถึงการตรวจประเมินด้าน SSHE สำหรับการควบรวม และเข้าถือครองสินทรัพย์และโครงการใหม่ ตลอดจนการจัดการด้าน SSHE ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

3.       วิศวกรรม การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา: การบริหารความเสี่ยงด้าน SSHE ในช่วงการออกแบบ การก่อสร้าง การทดสอบ การปฏิบัติงาน ทั้งที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานหรือผู้รับเหมา และผู้รับจ้าง การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม รวมถึงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบด้าน SSHE ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงด้านการระบายมลภาวะออกจากพื้นที่ การระบายน้ำเสีย และการจัดการของเสีย เป็นต้น

4.       การติดตามและปรับปรุงประสิทธิผลการดำเนินงาน: การตรวจสอบและตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน SSHE และการแก้ไขและป้องกัน เพื่อจัดการสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนการนำการเรียนรู้ที่ผ่านมา และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศไปขยายผลต่อไป รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและแผนงานการปรับปรุงด้าน SSHE อย่างต่อเนื่อง

5.       ทรัพยากรและโครงสร้างการบริหาร : การกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานด้าน SSHE เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.       วัฒนธรรม การสื่อสาร และข้อมูล : การสร้างการมีส่วนร่วม พฤติกรรม และวัฒนธรรมด้าน SSHE อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจ ตลอดจนการจัดการและควบคุมเอกสารการดำเนินงานด้าน SSHE ซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยยึดหลักการของมาตรฐานสากลที่กล่าวไว้ข้างต้น ระบบการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ใช้ในบริษัทข้ามชาติด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และกรอบการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งปรับให้เข้ากับการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.

เอกสารอ้างอิง: มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อม กลุ่ม ปตท.

การบูรณาการการจัดการ

การจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับทุกธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นการต่อยอดจากระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐาน มอก.18001/OHSAS 18001 และ ISO 14001 ที่แต่ละพื้นที่มีการดำเนินการเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

สำหรับการดำเนินการระบบการจัดการด้าน SSHE แต่ละหน่วยธุรกิจจะควบคุมดูแลการนำไปปฏิบัติในสายงาน พื้นที่ปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามคู่มือระบบการจัดการ SSHE รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตามประสิทธิผลและประสิทธิภาพผ่านกระบวนการตรวจประเมินภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหารทั้งในระดับพื้นที่ สายงาน และหน่วยธุรกิจ ตามวาระที่กำหนด 
 

การตรวจประเมิน

ปตท. กำหนดกรอบและแนวทางในการกำกับ ควบคุม ดูแลระบบการบริหารจัดการด้าน SSHE ของหน่วยงานภายใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบาย QSHE ของกลุ่ม ปตท. โดยกำหนดแนวทางการตรวจประเมินโดย
ฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้                    

1) การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.
2) การตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย
4) การประเมินประสิทธิผลด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5) การตรวจประเมินมาตรฐานวิศวกรรมกลุ่ม ปตท.
6) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านความมั่นคง
7) การทวนสอบข้อมูลประสิทธิผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 
 
การบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและกลุ่ม ปตท.
 
ปตท. กำหนดแนวทางในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามสัดส่วนของการถือหุ้น โดยบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น ต้องนำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE ไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน
 
ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท. ที่มีผู้บริหารสูงสุด ในสายงานปฏิบัติการ สายงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารหน่วยงาน QSHE ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง กำกับดูแล และทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการนำนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้าน SSHE ไปปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส โดยมีฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการด้าน SSHE โดยเฉพาะ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดในทุกระดับของโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่ส่วนกลาง ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับหน่วยปฏิบัติการ รวมทั้งในระดับโครงการ
 

  
การจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงาน

ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมกันยกระดับระบบการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่ม ปตท. โดยนำระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันภายในกลุ่ม ปตท. ระบบการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกลุ่ม ปตท. ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต สามารถปรับปรุงระบบได้ง่าย มีระบบความปลอดภัย ตลอดจนรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจากพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. ทุกกลุ่มธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 
 
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
 
แผนงาน  เป้าหมายปี 2558 ​ผลการดำเนินงานปี 2558 เป้าหมายปี 2559​
การประยุกต์ใช้มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE MS) เพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ด้วยมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ​ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินการเพิ่มศักยภาพของทุกสายปฏิบัติการในปตท. และทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท. รักษาการรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO และผ่านการตรวจประเมินโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง •   ทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน และทุกบริษัทใน กลุ่ม ปตท. สามารถรักษาการรับรองระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐาน ISO ได้ครบถ้วน  โดยหลายพื้นที่/ บริษัท  ได้เตรียมการและปรับปรุงระบบการจัดการฯ ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO ฉบับปรับปรุงใหม่ เช่น มาตรฐาน ISO 14001

•   โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และบริษัท ในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ปตท. สผ., พีทีที โกลบอล เคมิคอล, ไทยออยล์, ไออาร์พีซี และโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนิร์ยี่ มีการดำเนินการระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellent Management System: OEMS) ได้ตามแผนงาน  นอกจากนี้ สายงานปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม และสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเริ่มดำเนินการปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ มีการประยุกต์ใช้ได้ตามแผนงานเช่นกัน
​•   ทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน และทุกบริษัท สามารถรักษาการรับรอง และมีการปรับปรุงระบบการจัดการให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ฉบับล่าสุด

•   ติดตามและผลักดันการขยายผลการประยุกต์ใช้ มาตรฐานการจัดการด้าน SSHE สำหรับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้น 4 บริษัท

•   ปรับปรุงข้อกำหนดในมาตรฐานระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ ให้ครอบคลุมมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE รวมทั้งระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการเป็นมาตรฐานของ กลุ่ม ปตท. ฉบับเดียว   ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการและกลไกในการประยุกต์ใช้ และการตรวจประเมินให้สอดคล้องกันด้วย
การตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE MS) โดยหน่วยงานส่วนกลางอย่างน้อยทุก 3 ปี ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของพื้นที่ /บริษัท
ตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE พร้อมกับระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศจำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ PTT Tank และสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ​ดำเนินการตรวจประเมิน PTT Tank และสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  แล้วเสร็จ ​บูรณาการการตรวจประเมินมาตรฐาน SSHE MS เข้ากับระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ ตามแผน
ฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง กับมาตรฐานการจัดเก็บ และรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานสากล ​ปรับปรุงฐานข้อมูลด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เชื่อมโยงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการจัดเก็บ และรายงาน •   ขยายขอบข่ายการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด เช่น การเก็บและรายงานข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีเติมน้ำมันอากาศยาน

•   ปรับปรุงเครื่องมือจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการภายในให้ดีมากยิ่งขึ้น

•  ร่วมมือกับ 4 รัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปา พร้อมทั้งเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณการใช้กับข้อมูลทางบัญชี ให้แต่ละพื้นที่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

•  ผลักดันให้เกิดกระบวนการทวนสอบข้อมูลประสิทธิผลด้าน SHE เพื่อยืนยันความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลขั้นต้น ภายในพื้นที่ปฏิบัติการ  ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
​•   ขยายขอบข่ายการรายงานไปสู่พื้นที่/บริษัทตั้งใหม่


•   ปรับปรุงเครื่องมือจัดเก็บและรายงานข้อมูล