Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
 
 
 

ปตท. ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรักษาสมดุลของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน (Care, Share, Respect: CSR) เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน (Creating Shared Value: CSV)

 

 

 
 

 

 

เพื่อให้ทิศทางเชิงกลยุทธ์มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ปตท. ได้กำหนดแผนวิสาหกิจประจำปี 2559-2563 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 2 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความภาคภูมิใจโดยการมีส่วนร่วม และ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนแบ่งออกไปตามกลุ่มธุรกิจ ตามรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

  • แผนวิสาหกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น ของ ปตท.สผ. และธุรกิจถ่านหิน เช่น การรักษาระดับการผลิตของโครงการปัจจุบัน การเปลี่ยนศักยภาพปิโตรเลียมเป็นปริมาณสำรองและการผลิต การลดต้นทุนในการผลิตค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น
  • แผนวิสาหกิจของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต การขยายโครงข่ายพลังงานเพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติในระยะยาว การขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น
  • แผนวิสาหกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ของธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น เช่น การสนับสนุนนโยบายกิจการเพื่อสังคม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างพลังร่วมของบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น

 

​​