Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

ปตท. ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรักษาสมดุลของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน (Care, Share, Respect: CSR) เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน (Creating Shared Value: CSV)

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทางกลยุทธ์สีเขียว โดยการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาพลังงานทางเลือก และการสร้างความตระหนักรู้ของภาคสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อให้ทิศทางเชิงกลยุทธ์มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ปตท. ได้กำหนดแผนวิสาหกิจประจำปี 2559-2563 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 2 ด้านหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความภาคภูมิใจโดยการมีส่วนร่วม และ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนแบ่งออกไปตามกลุ่มธุรกิจ ตามรายละเอียดดังนี้

  • แผนวิสาหกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น ของ ปตท.สผ. และธุรกิจถ่านหิน เช่น การรักษาระดับการผลิตของโครงการปัจจุบัน การเปลี่ยนศักยภาพปิโตรเลียมเป็นปริมาณสำรองและการผลิต การลดต้นทุนในการผลิตค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น
  • แผนวิสาหกิจของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต การขยายโครงข่ายพลังงานเพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติในระยะยาว การขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น
  • แผนวิสาหกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ของธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น เช่น การสนับสนุนนโยบายกิจการเพื่อสังคม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างพลังร่วมของบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น