Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | ความยั่งยืน ปตท. | การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการจัดการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดย ปตท. จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

  • ประเทศ (หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ, ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้นำทางความคิด, องค์กรเอกชน และนักการเมืองส่วนกลาง)
  • สังคมชุมชน (หมายถึง ชุมชน, ประชาชนทั่วไป, เยาวชน, สถาบันการศึกษา , NGO, สื่อมวลชน และนักการเมืองท้องถิ่น)
  • ผู้ถือหุ้น (หมายถึง ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, นิติบุคคล และสถาบันที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์)
  • ลูกค้า (หมายถึง ลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้บริโภค)
  • คู่ค้า (หมายถึง คู่ค้า, ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางธุรกิจ)
  • พนักงาน (หมายถึง พนักงานกลุ่ม ปตท.)

ปตท. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย พันธกิจ และแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารประเด็น และการจัดการข้อร้องเรียน จากนั้นกำหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ จัดทำการประเมินทัศนคติของแต่ละกลุ่ม กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส​

พันธกิจและแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธกิจ ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเทศ
สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การประชุมระหว่างผู้บริหาร ปตท. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประจำ เพื่อหารือประเด็นสำคัญและทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ ปตท. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
คาดหวังให้ ปตท. เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ กำหนดราคาพลังงานอย่างยุติธรรม และเปิดเผยข้อมูลด้วยเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย
สังคม ชุมชนเป็นองค์กรที่ดีของสังคม บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน
 
• การมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ โดยได้จัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการใหม่ ได้แก่ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ 2 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 โดยในปี 2559 ผลการรับทราบข้อมูลและการยอมรับโครงการของชุมชน อยู่ที่ร้อยละ 83 และ 74.9 ตามลำดับ
• การร่วมมือกับสังคมชุมชนผ่านสถาบันและมูลนิธิต่างๆ เช่น สถาบันปลูกป่า ปตท. (สานต่อโครงการป่าวังจันทร์และเปิดตัวโครงการป่าในกรุงอย่างเป็นทางการ) สถาบันลูกโลกสีเขียว และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นต้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้ ข้อมูลด้านการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม คลิกที่นี่ ข้อมูลด้านการบริหารโครงการ คลิกที่นี่
​คาดหวังให้ ปตท. มุ่งมั่นทำงานเพื่อคนไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย โดยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

 
ผู้ถือหุ้น
ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามมาตรฐาน AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและสื่อสารผลการดำเนินงาน โดย ปตท. ได้คะแนนเต็มจากการประเมิน AGM Checklist ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ​คาดหวังให้ ปตท. สร้างความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมพลังงานทดแทน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้า
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยราคาที่เป็นธรรม • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในกลุ่ม B2B และ B2C เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
• ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ (PTT Call Center 1365) เพื่อให้บริการติดต่อประสานงาน รับเรื่องร้องเรียน และติดตามแก้ไขปัญหาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกที่นี่
คาดหวังให้ ปตท. นำเสนอสินค้าที่มีราคาพลังงานถูกลง รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทน และผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
​คู่ค้า ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว การสัมมนาคู่ค้าประจำปี เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กร และรับฟังข้อคิดเห็นของคู่ค้า เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้มีความเข้าใจกันยิ่งขึ้น คู่ค้ามีความพึงพอใจ ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของ ปตท. รวมทั้งช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน คลิกที่นี่ คาดหวังให้ ปตท. ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย
พนักงาน
 
 
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต
 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารและพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล การประชุม Townhall และสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook: Tevin at PTT)
• การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์รายเดือน เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากพนักงาน
• การสำรวจความผูกพันพนักงานที่มีต่อองค์กรประจำปี ซึ่ง ปตท. นำผลการสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงนโยบาย และแผนการดำเนินงานขององค์กรเพื่อที่จะพัฒนาควาผูกพันของพนักงานต่อไป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ ข้อมูลด้านทิศทางการบริหารคนอย่างยั่งยืน คลิกที่นี่
คาดหวังให้ ปตท. นำข้อมูลจากการสำรวจความผูกพันพนักงานไปปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจน