Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
....
    • ปี :
    • จังหวัด :
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | ความยั่งยืน ปตท. | การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดย ปตท. จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
  • ประเทศ        หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย สื่อมวลชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้นำทางความคิด และองค์กรเอกชน
  • สังคมชุมชน  หมายถึง ชุมชน ประชาชนทั่วไป เยาวชน และสถาบันการศึกษา 
  • ผู้ถือหุ้น         หมายถึง ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, นิติบุคคล และสถาบันที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
  • ลูกค้า            หมายถึง ลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
  • คู่ค้า              หมายถึง คู่ค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางธุรกิจ และ
  • พนักงาน       หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

 

ปตท. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย พันธกิจ แนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรครอบคลุมถึงหน่วยธุรกิจ และในระดับปฏิบัติการของ ปตท. อย่างเท่าเทียม โดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการประเด็น และการจัดการข้อร้องเรียน จากนั้นกำหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทำการประเมินทัศนคติของแต่ละกลุ่ม กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
 


พันธกิจและแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธกิจ​ ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเทศสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การประชุมระหว่างผู้บริหาร ปตท. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประจำ เพื่อหารือประเด็นสำคัญและทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ ปตท. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

คาดหวังให้ ปตท. เป็นองค์กรที่โปร่งใส
มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ กำหนดราคาพลังงานอย่างยุติธรรม และเปิดเผยข้อมูลด้วยเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย

​สังคม ชุมชนเป็นองค์กรที่ดีของสังคม บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน


• การมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ โดยได้จัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการใหม่ ได้แก่ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ 2 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6  โดยในปี 2559 ผลการรับทราบข้อมูลและการยอมรับโครงการของชุมชน อยู่ที่ร้อยละ 83 และ 74.9 ตามลำดับ

• การร่วมมือกับสังคมชุมชนผ่านสถาบันและมูลนิธิต่างๆ เช่น สถาบันปลูกป่า ปตท. (สานต่อโครงการป่าวังจันทร์และเปิดตัวโครงการป่าในกรุงอย่างเป็นทางการ) สถาบันลูกโลกสีเขียว และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นต้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
ข้อมูลด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม คลิกที่นี่
ข้อมูลด้านการบริหารโครงการ คลิกที่นี่
 
 
​คาดหวังให้ ปตท. มุ่งมั่นทำงานเพื่อ
คนไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย โดยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ผู้ถือหุ้น
ดำเนินธุรกิจ
เชิงพาณิชย์
สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามมาตรฐาน AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและสื่อสารผลการดำเนินงาน  โดย ปตท. ได้คะแนนเต็มจากการประเมิน AGM Checklist ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

​คาดหวังให้ ปตท. สร้างความมั่นคง
ทางพลังงาน พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมพลังงานทดแทน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และขยายการลงทุนอย่าง
ต่อ เนื่อง

ลูกค้า

 

 

 

 

 

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม

 

• การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในกลุ่ม B2B และ B2C เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

• ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ (PTT Call Center 1365) เพื่อให้บริการติดต่อประสานงาน รับเรื่องร้องเรียน และติดตามแก้ไขปัญหาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้
ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกที่นี่

​คาดหวังให้ ปตท. นำเสนอสินค้าที่มีราคาพลังงานถูกลง


 

​คู่ค้าดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม
พัฒนาศักยภาพใน
การดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว


การสัมมนาคู่ค้าประจำปี เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กร และรับฟังข้อคิดเห็นของคู่ค้า เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้มีความเข้าใจกันยิ่งขึ้น คู่ค้ามีความพึงพอใจ ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของ ปตท. รวมทั้งช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน คลิกที่นี่

​คาดหวังให้ ปตท. ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย 

พนักงาน

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต


• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารและพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล การประชุม Townhall และสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook: Tevin at PTT)
 
• การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์รายเดือน
เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากพนักงาน
 
• การสำรวจความผูกพันพนักงานที่มีต่อองค์กรประจำปี ซึ่ง ปตท. นำผลการสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงนโยบาย และแผนการดำเนินงานขององค์กรเพื่อที่จะพัฒนาควาผูกพันของพนักงานต่อไป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้
ข้อมูลด้านทิศทางการบริหารคนอย่างยั่งยืน คลิกที่นี่

คาดหวังให้ ปตท. นำข้อมูลจากการสำรวจความผูกพันพนักงานไปปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจน