Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | ความยั่งยืน ปตท. | การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการจัดการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดย ปตท. จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

  • ประเทศ (หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำทางความคิด องค์กรเอกชน และนักการเมืองส่วนกลาง)
  • สังคมชุมชน (หมายถึง ชุมชน ประชาชนทั่วไป เยาวชน สถาบันการศึกษา NGO สื่อมวลชน และนักการเมืองท้องถิ่น)
  • ผู้ถือหุ้น (หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นิติบุคคล และสถาบันที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์)
  • ลูกค้า (หมายถึง ลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้บริโภค)
  • คู่ค้า (หมายถึง คู่ค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางธุรกิจ)
  • พนักงาน (หมายถึง พนักงานกลุ่ม ปตท.)

ปตท. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารประเด็น การจัดการข้อร้องเรียน และการศึกษาวิจัย เพื่อระบุประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังได้ประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแผนงาน/โครงการที่จะจัดทำ เพื่อจัดทำแผนการลดผลกระทบ กำหนดตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการบริษัท

พันธกิจและแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธกิจ ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินงานที่สำคัญ​
ประเทศ
สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ • การประชุมรายเดือนเพื่อรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามนโยบายด้านพลังงาน
• การจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงานทุก 1-2 เดือน
• การเยี่ยมชมพื้นที่ประกอบการของ ปตท. รายไตรมาส
• การทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชน (สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ) รายเดือน
• การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน รวดเร็ว ตรงตามกำหนด
• การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
​• การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม เข้าถึงได้
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
• การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
• การขยายสถานีบริการน้ำมันเข้าไปในสถานที่ห่างไกล รวมถึงถนนสายรองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานมากขึ้น
สังคม ชุมชนเป็นองค์กรที่ดีของสังคม บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน
 
• การมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการพบปะหารือประชุมสัมมนา ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชน รายเดือน
• การร่วมมือกับสังคมชุมชนผ่านสถาบันและมูลนิธิต่างๆ เช่น สถาบันปลูกป่า ปตท. สถาบันลูกโลกสีเขียว และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
• การลงพื้นที่ของพนักงานมวลชนสัมพันธ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทุกสัปดาห์
• การส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ
• การส่งเสริมด้านการศึกษา
• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
​• การจัดทำโครงการ Social Enterprise (SE) เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เป็นต้น
• งานชุมชนสัมพันธ์ผ่านโครงการ เช่น โครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกระเจ้า
ผู้ถือหุ้น
ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
• การจัดประชุม Analyst Meeting ทุกไตรมาส
• รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายไตรมาส
• การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับ ตลท. (Opportunity Day) รายไตรมาส
• นิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. “Happiness” รวมทั้งจดหมายข่าวเพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ “PTT Bizway” รายไตรมาส
​• การสร้างผลตอบแทนที่ดี
• การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• การคิดค้นพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
​• การบริหารจัดการองค์กรที่ดี และมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
• การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
ลูกค้า
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ​  • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในกลุ่ม B2B และ B2C รายปี
• ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ (PTT Call Center 1365)
• การให้บริการหลังการขาย
• คุณภาพของสินค้า และบริการ
• ราคาของสินค้า และบริการที่เหมาะสม
​• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
​คู่ค้า ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว • การสัมมนาคู่ค้าประจำปี
• การสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้าต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการทำธุรกิจกับ ปตท. รายปี
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ​• การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสายโซ่อุปทาน ได้แก่
• พนักงานจัดหา ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
• คู่ค้าที่สำคัญของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
• พนักงานหน่วยงานอื่นภายใน ปตท. ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผู้ค้า/ผู้รับเหมา
พนักงาน
 
 
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต
 
 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารและพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ การประชุม Townhall และสื่อสังคมออนไลน์ (PTT Workplace)
• การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์รายเดือน
• การสำรวจความผูกพันพนักงานที่มีต่อองค์กรประจำปี
• การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสองทางประจำปี
• ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
• การบริหารสายอาชีพเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน
• การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน

​• เพิ่มหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเพื่อรองรับความท้าทายต่างๆ
• จัดทำแผนการปรับปรุงเพื่อยกระดับความผูกพันในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มบุคลากร
• จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล