Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
....
    • ปี :
    • จังหวัด :
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | ความยั่งยืน ปตท. | การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดย ปตท. จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

  • ประเทศ (หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ, ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้นำทางความคิด, องค์กรเอกชน และนักการเมืองส่วนกลาง)
  • การร่วมมือกับสังคมชุมชน (หมายถึง ชุมชน, ประชาชนทั่วไป, เยาวชน, สถาบันการศึกษา , NGO, สื่อมวลชน และนักการเมืองท้องถิ่น)
  • ผู้ถือหุ้น (หมายถึง ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, นิติบุคคล และสถาบันที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์)
  • ลูกค้า (หมายถึง ลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้บริโภค)
  • คู่ค้า (หมายถึง คู่ค้า, ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางธุรกิจ)
  • พนักงาน (หมายถึง พนักงานกลุ่ม ปตท.)
ปตท. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย พันธกิจ และแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารประเด็น และการจัดการข้อร้องเรียน จากนั้นกำหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ จัดทำการประเมินทัศนคติของแต่ละกลุ่ม กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผล
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

 

 

พันธกิจและแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธกิจ​ ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ​​ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
​ประเทศ ​สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ​การประชุมระหว่างผู้บริหาร ปตท. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประจำ เพื่อหารือประเด็นสำคัญและทำให้มั่นใจ
ว่าการดำเนินงานของ ปตท. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
​คาดหวังให้ ปตท. เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ กำหนดราคาพลังงานอย่างยุติธรรม และเปิดเผยข้อมูลด้วยเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย
​สังคมชุมชน ​เป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน ​•  การมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ โดยได้จัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบก นครสวรรค์ ทั้งนี้ มีข้อร้องเรียนระหว่างการดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย)

•   การร่วมมือกับสังคมชุมชนผ่านสถาบันและมูลนิธิต่างๆ เช่น สถาบันปลูกป่า ปตท. (สานต่อโครงการป่าวังจันทร์และเปิดตัวโครงการป่าในกรุงอย่างเป็นทางการ) สถาบันลูกโลกสีเขียว และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นต้น
​คาดหวังให้ ปตท. มุ่งมั่นทำงานเพื่อคนไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย โดยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
​ผู้ถือหุ้น ​ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามมาตรฐาน AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ถือหุ้นและสื่อสารผลการดำเนินงาน  โดย ปตท. ได้คะแนนเต็มจากการประเมิน AGM Checklist ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
​คาดหวังให้ ปตท. สร้างความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมพลังงานทดแทน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
​ลูกค้า ​สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ​•   การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

•   ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ (PTT Call Center 1365) เพื่อให้บริการติดต่อประสานงาน รับเรื่องร้องเรียน และติดตามแก้ไขปัญหา
​คาดหวังให้ ปตท. นำเสนอสินค้าที่มีราคาพลังงานถูกลง
​คู่ค้า ​ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
​การสัมมนาคู่ค้าประจำปี เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กร และรับฟังข้อคิดเห็นของคู่ค้า เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้มีความเข้าใจกันยิ่งขึ้น คู่ค้ามี ความพึงพอใจ ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของ ปตท. รวมทั้งช่วยยกระดับประสิทธิภาพใน
การทำงานร่วมกัน
​คาดหวังให้ ปตท. ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย
​พนักงาน ​สนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ​•  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารและพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
อีเมล์ การประชุม Townhall และสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook: Tevin at PTT)

•  การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์รายเดือน เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากพนักงาน

•  การสำรวจความผูกพันพนักงานที่มีต่อองค์กรประจำปี ซึ่ง ปตท. นำผลการสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงนโยบาย และแผนการดำเนินงานขององค์กรเพื่อที่จะพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อไป
คาดหวังให้ ปตท. นำข้อมูลจาก
การสำรวจความผูกพันพนักงานไปปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจน