Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
รายงานความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) จัดทำขึ้นให้มีความสอดคล้องกับงบการเงินประจำปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก ในการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของบริษัทได้นำเสนอในรายงานทางการเงิน (Financial Report) และข้อมูลที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอในรายงานประจำปี (Annual Report) โดยเผยแพร่รายงานนี้เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ปตท. ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภายนอกได้มีส่วนร่วมในการทบทวนความครบถ้วน ความถูกต้อง ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของรายงานความยั่งยืน ปตท. อย่างต่อเนื่อง
 
ตั้งแต่ปี 2551  ปตท.ได้จัดทำรายงานให้สอดคล้องตามแนวทางและมาตรฐาน ของ Global Reporting Initiative (GRI) ที่มุ่งเน้นการนำเสนอความท้าทายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ค้า ผู้รับเหมา พนักงาน รัฐบาล สื่อ และนักวิชาการ
 
ในปัจจุบัน ปตท. จัดทำรายงานตามมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD) โดยกำหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องหลักเกณฑ์ (“In accordance” criteria) ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ปตท. ยังนำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต 
 
ปตท. ศึกษาแนวทางการรายงานของ Integrated Reporting (IR) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและด้านการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากรอบการนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรในอนาคตต่อไป ปตท. คำนึงถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยิ่งยืนในระดับสากล จึงได้พิจารณาถึงความสอดคล้องเบื้องต้นของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
 
ในปี 2561 นี้ ปตท. ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ Recommendation of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) โดยสามารถอ่านผลอย่างละเอียดของการศึกษาเบื้องต้นได้ในรายงานความยั่งยืนปี 2561
นอกจากนี้ยังมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับบริษัท และระดับหน่วยธุรกิจ ตลอดจนมีการกำหนดช่องทาง กลไกในการตอบสนอง และสร้างความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ เช่น ข้อเสนอแนะของนักลงทุน การสำรวจภาพลักษณ์ การทบทวนความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
 
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment Committee: SAC) ทำหน้าที่ทบทวน พิจารณาความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ปตท. จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงาน โดยหน่วยงานภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และความโปร่งใสของรายงาน