Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
รายงานความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) จัดทำขึ้นให้มีความสอดคล้องกับงบการเงินประจำปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก ในการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของบริษัทได้นำเสนอในรายงานทางการเงิน (Financial Report) และข้อมูลที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอในรายงานประจำปี (Annual Report) โดยเผยแพร่รายงานนี้เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ปตท. ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภายนอกได้มีส่วนร่วมในการทบทวนความครบถ้วน ความถูกต้อง ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของรายงานความยั่งยืน ปตท. อย่างต่อเนื่อง
 
ตั้งแต่ปี 2551 ปตท.ได้จัดทำรายงานให้สอดคล้องตามแนวทางและมาตรฐานของ Sustainability Reporting Guidelines Version 3 ของ Global Reporting Initiative (GRI) ที่มุ่งเน้นการนำเสนอความท้าทายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ค้า ผู้รับเหมา พนักงาน รัฐบาล สื่อ และนักวิชาการตั้งแต่ปี 2551 ปตท.ได้จัดทำรายงานให้สอดคล้องตามแนวทางและมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI) ที่มุ่งเน้นการนำเสนอความท้าทายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ค้า ผู้รับเหมา พนักงาน รัฐบาล สื่อ และนักวิชาการ
 
ในปัจจุบัน ปตท. จัดทำรายงานตามมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard 2016 และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD) โดยกำหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องหลักเกณฑ์ (“In accordance” criteria) ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจมากขึ้น  พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต
 
ในปีที่ผ่านมา ปตท. ศึกษาแนวทางการรายงานของ Integrated Reporting หรือ IR ซึ่งสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและด้านการเงินมากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบการนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต ทั้งยังได้พิจารณาความสอดคล้องเบื้องต้นของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) สามารถอ่านผลอย่างละเอียดของการศึกษาเบื้องต้นได้ในรายงานความยั่งยืนปี 2560
นอกจากนี้ยังมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับบริษัท และระดับหน่วยธุรกิจ ตลอดจนมีการกำหนดช่องทาง กลไกในการตอบสนอง และสร้างความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ เช่น ข้อเสนอแนะของนักลงทุน การสำรวจภาพลักษณ์ การทบทวนความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น   
 
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment Committee: SAC) ทำหน้าที่ทบทวน พิจารณาความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ปตท. จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงาน โดยหน่วยงานภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และความโปร่งใสของรายงาน