Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
ความโปร่งใส
 

แนวทางการจัดการ

ปตท. รักษาความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุกๆด้าน สำหรับด้านการเงิน ปตท. มีการรายงานสถานะทางการเงินผ่านรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) ที่ต้องส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานนั้น ปตท. กำหนดและสื่อสารเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานมูลค่าของค่าตอบแทนพนักงานเหล่านี้ในรายประจำปี สำหรับด้านการควบคุมภายใน ปตท. จัดประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก โดยแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเป็นองค์กรที่โปร่งใส

ปตท. กำหนดให้บุคลากรทุกระดับจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัวมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. ตามแบบที่กำหนด(Conflict of Interest Report)เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและนำส่งข้อมูลไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน


 

ความโปร่งใสด้านภาษี

สามารถอ่านรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการภาษีของกลุ่ม ปตท
.
ได้ที่นี่

 
  

 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ปี​ 2556​ 2557​ 2558​ 2559​
​หน่วย: บาท 4,792,270.43 ​​4,832,478.45 4,566,895.89 4,533,918.53
 

จำนวนค่าสมาชิก 5 อันดับเเรก ได้แก่ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT), มูลนิธิสถาบันสิ่งเเวดล้อมไทย (มสท.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้านานาชาติ, สภาหอการค้าไทย ซึ่งเป็นองค์กรประเภทไม่เเสวงหาผลกำไร  มูลนิธิ และสมาคมการค้า เป็นต้น