Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน​

แผนงาน

เป้าหมายปี 2559

ผลการดำเนินงานปี 2559

เป้าหมายปี 2560

การจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และก​ลุ่ม ปตท.
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจัดส่งแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้จัดทำ Gap Assessment และ Gap Closure Plan เพื่อกำหนดกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีมาตรฐานกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทิศทางเดียวกัน
 

 
การขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- จัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันจากผลประเมินที่ได้รับ
-       ให้ข้อแนะนำบริษัทในกลุ่มในการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิก
- จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและผลักดันให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตามเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
​- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อบรรยายขั้นตอนการประเมินของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทในกลุ่มในการเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการ CAC อย่างเป็นระบบ
ปตท. ยื่นต่ออายุใบรับรอง (Recertification) เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การเน้นย้ำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านสื่อและวิธีการต่างๆ ส่งผลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจหลัก Corporate Governance (CG) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ ปตท. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดความเสี่ยงในการละเมิดจริยธรรม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมอบหมายนโยบายให้ คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. สื่อความหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น

  •  จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจการนำหลัก CG มาใช้ในการปฏิบัติงาน
  • CG Roadshow กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมุ่งเน้นการเข้าถึงบุคลากร ปตท. ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • จัดอบรมหลักสูตร “Fundamental Practice for Company Secretary Program” ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทที่จะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร การยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน
  • CG Camp กิจกรรมเพื่อให้ตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มข้น เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นตัวแทนในการสื่อความแก่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยประกอบไปด้วย การสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติตามหลัก CG, การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางสู่องค์กรสุจริต, การแสดงละครตามหลักปฏิบัติ CG ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกความรู้ความเข้าใจด้าน CG เป็นต้น

ความเข้าใจเรื่อง CG ของพนักงาน​

​ความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อความ CG

การต่อต้านการทุจริต

พนักงาน ปตท. ทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็น Whistleblower โดยเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความผิดปกติ เพื่อสร้างความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร ในปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) เพื่อให้คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) รับรองสถานะของ ปตท. เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) เพื่อประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดย ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 และในปัจจุบัน ปตท. ได้เริ่ม ผลักดันให้บริษัทต่างๆ ประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลักดันให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ปตท. ได้มุ่งเชิญชวนและส่งเสริมให้คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย เข้าร่วมโครงการรับรองเช่นเดียวกัน เพื่อตัดวงจรความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตตลอดสายโซ่อุปทานให้หมดไป

ในปี 2558 ปตท. ได้รับผลการประเมินตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับ 5: ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง (Extended) (ระดับสูงสุด) แสดงให้เห็นว่า ปตท. มีการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่ม รวมถึงมีการผลักดันให้หุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลางหรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจ คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจร่วมดำเนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ในปี 2559 ปตท. ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ยกให้เป็นบริษัทที่โปร่งใสที่สุดอันดับที่ 22 จาก 100 บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศ Emerging Market 15 ประเทศ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลหลายด้าน เช่น โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทลูก บริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือรวมถึงข้อมูลการเงินของธุรกิจที่ไปเปิดอยู่ในต่างประเทศ

ความโปร่งใส

บุคลากรทุกระดับจัดทำแบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบรายการที่มีความเสี่ยง ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม เช่น กำหนดมาตรการชั่วคราว  หรือการโยกย้ายเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น


 

​​​​​