Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน​

แผนงาน เป้าหมายปี 2560 ผลการดำเนินงานปี 2560​ เป้าหมายปี 2561
การจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.​ ​​กลุ่ม ปตท. มีมาตรฐานกระบวนการเเละกลไกการบริหารจัดการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทิศทางเดียวกัน จัดให้มีกระบวนการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ได้เเก่ การสื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน การเปิดเผยรายการความขัดเเย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เเละการรายงานผลเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรม ​
บริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดทำคู่มือการกำกับดูเเลกิจการที่ดีเเละจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

การขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการเเนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

 

 

​ปตท. ยื่นต่ออายุใบรับรอง (Recertification) เป็นสมาชิกโครงการเเนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

 

 

​ปตท. ยื่นต่ออายุใบรับรอง (Recertification) เป็นสมาชิกโครงการเเนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 
 
 
 

​- ยื่นต่ออายุใบรับรอง (Recertification) เป็นสมาชิกโครงการเเนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการจัดทำเเผนการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับดูเเลกิจการที่ดีเเละการต่อต้านคอร์รัปชันจากผลประเมินที่ได้รับ

- ให้ข้อเเนะนำบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกฯ

- ผลักดันให้บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมโครงการฯ

 

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
การเน้นย้ำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านสื่อและวิธีการต่างๆ ส่งผลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลัก Corporate Governance (CG) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ ปตท. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดความเสี่ยงในการละเมิดจริยธรรม
  1. จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจการนำหลัก CG มาใช้ในการปฏิบัติงาน
  2. CG Day กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการเสวนาและเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของผู้บริหารในการไม่ยอมรับต่อการทุจริต (Zero Tolerance) เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างพลังความดีและมีการกล่าวคำปฏิญาณเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
  3. Integrity Forum กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ด้านการสร้างพลังความดี และความโปร่งใสของผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
  4. CG Camp กิจกรรมเพื่อให้ตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มข้น เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นตัวแทนในการสื่อความแก่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยประกอบไปด้วย การสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติตามหลัก CG, การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางสู่องค์กรสุจริต การแสดงละครตามหลักปฏิบัติ CG ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกความรู้ความเข้าใจด้าน CG เป็นต้น

 

 

ความเข้าใจเรื่อง CG ของพนักงาน​

2017_TH_UnderstandCG.jpg

 

ความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อความ CG

 
2017_TH_CommunicationCG.jpg

 
 

การต่อต้านการทุจริต

พนักงาน ปตท.  ทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็น Whistleblower โดยเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความผิดปกติ เพื่อสร้างความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร ในปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) เพื่อให้คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) รับรองสถานะของ ปตท. เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) เพื่อประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท โดย ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 และในปัจจุบัน ปตท. ได้เริ่ม ผลักดันให้บริษัทต่างๆ ประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลักดันให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ปตท. ได้มุ่งเชิญชวนและส่งเสริมให้คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย เข้าร่วมโครงการรับรองเช่นเดียวกัน เพื่อตัดวงจรความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตตลอดสายโซ่อุปทานให้หมดไป

ในปี 2558 ปตท. ได้รับผลการประเมินตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับ 5: ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง (Extended) (ระดับสูงสุด) แสดงให้เห็นว่า ปตท. มีการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่ม รวมถึงมีการผลักดันให้หุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลางหรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจ คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจร่วมดำเนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ปี 2559 ปตท. ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ยกให้เป็นบริษัทที่โปร่งใสที่สุดอันดับที่ 22 จาก 100 บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศ Emerging Market 15 ประเทศ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลหลายด้าน เช่น โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทลูก บริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือรวมถึงข้อมูลการเงินของธุรกิจที่อยู่บริษัทไปเปิดในต่างประเทศ

ปี 2560  ปตท. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ซึ่งเป็นรางวัลเป้าหมาย 3-year Aspiration ของ ปตท. ภายใต้วิสัยทัศน์ Pride & Treasure of Thailand  และได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ประเภท ดีเลิศ จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร: Integrity Culture และ ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน: Work Integrity รวมทั้งได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในระดับสูงมาก 4 ปีติดต่อกัน

 

 

ความโปร่งใส

บุคลากรทุกระดับจัดทำแบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. ประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากพบรายการที่มีความเสี่ยง ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม เช่น กำหนดมาตรการชั่วคราว หรือการโยกย้าย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 
 
2017_TH_Transparency.jpg

 

 

​​​​​