Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน​

แผนงาน เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561​ เป้าหมายปี 2562
การจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ​​บริษัทใน​​กลุ่ม ปตท. จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีสาระสำคัญสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ปตท. กำหนด บริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีสาระสำคัญสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ปตท. กำหนด
-ทบทวนและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท.
-ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท.

การขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

 

 

​ปตท. ได้รับรองสถานะเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 

 

ปตท. ได้รับรองสถานะเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 
 
 

- ให้ข้อแนะนำบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกฯ
- ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมโครงการฯ

 

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
การเน้นย้ำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านสื่อและวิธีการต่างๆ ส่งผลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจหลัก Corporate Governance (CG) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ ปตท. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดความเสี่ยงในการละเมิดจริยธรรม
  1. การอบรมเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  เช่น การอบรมหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานใหม่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศทุกรุ่น หลักสูตรเสริมสร้างทัศนคติทางบวกและปรับกระบวนทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต หลักสูตรเสริมสร้างความตระหนักรู้เชิงจริยธรรม และมีการพัฒนาระบบ CG E-learning เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานในทุกพื้นที่ได้ศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยตนเองอย่างทั่วถึง ผ่านเหตุการณ์จำลองต่าง ๆ และมีการทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจของพนักงาน
  2. Integrity Forum กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ด้านการสร้างพลังความดี และความโปร่งใสของผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักแก่พนักงานร่วมกัน และถ่ายทอดสู่บริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างความแข็งแรงจากภายในกลุ่ม ปตท. และแผ่ขยายจนเป็นที่รับรู้ไปยังภายนอก
  3. CG Camp กิจกรรมเพื่อให้ตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มข้น เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นตัวแทนในการสื่อความแก่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยประกอบไปด้วย การสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติตามหลัก CG, การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางสู่องค์กรสุจริต การแสดงละครตามหลักปฏิบัติ CG ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกความรู้ความเข้าใจด้าน CG เป็นต้น

 

 

 

ความเข้าใจเรื่อง CG ของพนักงาน​

2017_TH_UnderstandCG.jpg

 

ความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อความ CG

 
2017_TH_CommunicationCG.jpg

 
 

การต่อต้านการทุจริต

พนักงาน ปตท.  ทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็น Whistleblower โดยเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความผิดปกติ เพื่อสร้างความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร ในปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) เพื่อให้คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) รับรองสถานะของ ปตท. เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) เพื่อประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท โดย ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และในปัจจุบัน ปตท. ได้มุ่งเชิญชวนและส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย เข้าร่วมโครงการรับรองเช่นเดียวกัน เพื่อตัดวงจรความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตตลอดสายโซ่อุปทานให้หมดไป

ในปี 2558 ปตท. ได้รับผลการประเมินตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับ 5: ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง (Extended) (ระดับสูงสุด) แสดงให้เห็นว่า ปตท. มีการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่ม รวมถึงมีการผลักดันให้หุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลางหรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจ คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจร่วมดำเนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ปี 2559 ปตท. ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ยกให้เป็นบริษัทที่โปร่งใสที่สุดอันดับที่ 22 จาก 100 บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศ Emerging Market 15 ประเทศ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลหลายด้าน เช่น โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท บริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือรวมถึงข้อมูลการเงินของธุรกิจที่บริษัทไปเปิดในต่างประเทศ

ปี 2560   ปตท. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ซึ่งเป็นรางวัลเป้าหมาย 3-year Aspiration ของ ปตท. ภายใต้วิสัยทัศน์ Pride & Treasure of Thailand  และได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ประเภท ดีเลิศ จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร: Integrity Culture และ ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน: Work Integrity

ปี 2561 ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จากโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ซึ่งเป็นปีแรกที่ ปตท. ได้รับสองรางวัลดังกล่าว ถือเป็นเกียรติยศของ ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหัวใจสำคัญอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรจนได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ปตท. ยังคงรักษาระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในระดับสูงมากเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน 

 

ความโปร่งใส

บุคลากรทุกระดับจัดทำแบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. ประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากพบรายการที่มีความเสี่ยง ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม เช่น กำหนดมาตรการชั่วคราว หรือการโยกย้าย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 
 
2017_TH_Transparency.jpg

 

 

​​​​​