Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การปฏิบัติที่เป็นธรรม

แนวทางการจัดการ

ปตท. กำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างรากฐานการดำเนินงานที่มั่นคงเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมนับเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่จะส่งผลให้ ปตท. เป็นองค์กรทางเลือกในการร่วมลงทุนสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจตลอดจนเป็นสถานประกอบการทางเลือกสำหรับพนักงานภายใต้การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและมีหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติทบทวนแนวทางและหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือ คู่มือ CG เป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดีที่บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตาม ครอบคลุมแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอธิบายถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยอธิบายถึงการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล การสนับสนุนภาคการเมือง การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า การจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม การปฏิบัติต่อพนักงาน การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา การร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปัจจุบัน ปตท. ได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การฟอกเงิน และการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ โดยขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนงดการมอบของขวัญแก่บุคลากรของ ปตท. ทั้งนี้บุคลากรทุกระดับต้องลงนามรับทราบ เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาในการน้อมรับหลักปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางดำเนินงาน คู่มือ CG จึงเปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ส่งเสริมและกลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ ปตท. มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดยจัดตั้งคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และหน่วยงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททำหน้าที่ กำหนดแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. ประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมทั้งช่วยดำเนินการต่างๆ ตามนโยบาย และเป็นผู้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ CG E-Learning, กิจกรรม CG Roadshow ในภูมิภาคต่างๆ ข้อย้ำเตือน CG Tips ผ่าน E-Mail ภายใน และ Website “CG Intranet” ใน PTT Intranet เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานในทุกพื้นที่ได้ศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้อย่างทั่วถึง ผ่านเหตุการณ์จำลองต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น และให้พนักงานสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสม มีการทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจของพนักงานด้วย นอกจากนี้ยังกำหนดให้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นหนึ่งในสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน ที่มีผลต่อความก้าวหน้าและการประเมินผลงานประจำปี ปตท. มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล/ผู้แจ้งข้อร้องเรียน ทั้งนี้พนักงานผู้แจ้งข้อร้องเรียนสามารถติดตามสถานะของการจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าวผ่านระบบข้อร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์ และการจัดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับบุคคลภายนอก ได้แก่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ PTT Call Center ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์นอกจากนี้ ปตท. ได้เพิ่มช่องทางพิเศษ “PTT Voice” เพื่อให้เป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อ หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปที่สำนักตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาดำเนินการ โดย ปตท. ได้จัดทำข้อกำหนด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการเกิดทุจริต เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย

ปตท. มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล/ผู้แจ้งข้อร้องเรียน ทั้งนี้พนักงานผู้แจ้งข้อร้องเรียนสามารถติดตามสถานะของการจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าวผ่านระบบข้อร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์ และการจัดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับบุคคลภายนอก ได้แก่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ PTT Call Center ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ปตท. ได้เพิ่มช่องทางพิเศษ “PTT Voice” เพื่อให้เป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อ หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปที่สำนักตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาดำเนินการ โดย ปตท. ได้จัดทำข้อกำหนด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการเกิดทุจริต เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย

การต่อต้านการทุจริต

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. กำหนดบทบาทผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามกระบวนการมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น

  • คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

นอกจากนี้ ปตท. ได้รับการรับรองสถานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สิทธิมนุษยชน

การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ ปตท. ให้ความสำคัญ เนื่องจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ เสรีภาพของพนักงานในการรวมกันเป็นสมาคม การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็ก อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ด้วยเหตุนี้ ปตท. จึงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ตามกฎหมายและที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล เช่น United Nations Universal Declaration of Human Rights (UNUDHR) และ UN Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights (Ruggie Framework) อีกทั้งได้เข้าร่วมเป็นภาคีของ United Nations Global Compact (UNGC) พร้อมทั้งผลักดันให้บริษัทในกลุ่มประยุกต์ใช้ข้อตกลงดังกล่าวเช่นกัน

ปตท. เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่อความยั่งยืนขององค์กร จึงกำหนดให้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ในปี 2559 ปตท. ได้จัดตั้งระบบการบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม และช่วยการทำงานของกลุ่ม ปตท.ในการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่จำเป็น ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่ม ปตท. ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดวงจรชีวิตของการดำเนินงาน เช่น การควบรวม และการซื้อกิจการ การก่อสร้าง จนถึงการยกเลิกกิจการ โดย ปตท. ได้ประกาศใช้ระบบดังกล่าว และสื่อความไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ปตท. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆ ผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. (Joint Consultant Committee: JCC) และระบบข้อร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์

ความโปร่งใส

ปตท. รักษาความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน สำหรับด้านการเงิน ปตท. มีการรายงานสถานะทางการเงินผ่านรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่ต้องส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานนั้น ปตท. กำหนดและสื่อสารเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานมูลค่าของค่าตอบแทนพนักงานเหล่านี้ในรายประจำปี สำหรับด้านการควบคุมภายใน ปตท. จัดประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก โดยแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเป็นองค์กรที่โปร่งใส

ปตท. กำหนดให้บุคลากรทุกระดับจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัวมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. ตามแบบที่กำหนด (Conflict of Interest Report)เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการ โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาและนำส่งสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศของผู้บริหารกับความมุ่งมั่นของนักวิจัยและพนักงานในการวิจัยและพัฒนาให้ครบวงจรสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นยังยืน

ดูรายละเอียด