Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การปฏิบัติที่เป็นธรรม

แนวทางการจัดการ

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เป็นธรรมตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงมุ่งเน้นให้ ปตท. ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
 
ปตท. มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล/ผู้แจ้งข้อร้องเรียน ทั้งนี้พนักงานผู้แจ้งข้อร้องเรียนสามารถติดตามสถานะของการจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าวผ่านระบบข้อร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์ และการจัดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับบุคคลภายนอก ได้แก่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ PTT Contact Center ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ ปตท. ได้เพิ่มช่องทางพิเศษ “PTT Voice” (pttvoice@pttplc.com) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อ หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด โดย ปตท. ได้จัดทำข้อกำหนด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย

 

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือคู่มือ CG เป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดีที่บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตาม ครอบคลุมแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอธิบายถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยอธิบายถึงการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล การสนับสนุนภาคการเมือง การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า การจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม การปฏิบัติต่อพนักงาน การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา การร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปัจจุบัน ปตท. ได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การป้องกันการฟอกเงิน และการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ โดยขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนงดการมอบของขวัญแก่บุคลากรของ ปตท. ในทุกเทศกาล ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องลงนามรับทราบคู่มือ CG เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาในการน้อมรับหลักปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางดำเนินงาน คู่มือ CG จึงเปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ส่งเสริมและกลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ ปตท. มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดยปัจจุบัน ปตท. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร  ซึ่งมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐ ให้เกิดความเชื่อมโยง บูรณาการในการปลูกฝัง ป้องกันและปราบปรามทุจริตของ ปตท. โดยมีฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลทำหน้าที่กำหนดแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ ตามนโยบาย และเป็นผู้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ CG E-Learning กิจกรรม CG Camp ชมรมพลังไทยใจสะอาด ข้อย้ำเตือน CG Tips ผ่าน E-Mail ภายใน และ Website “CG Intranet” ใน PTT Intranet เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานในทุกพื้นที่ได้ศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้อย่างทั่วถึง ผ่านเหตุการณ์จำลองต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น และให้พนักงานสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสม มีการทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจของพนักงานด้วย นอกจากนี้ยังกำหนดให้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นหนึ่งในสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน ที่มีผลต่อความก้าวหน้าและการประเมินผลงานประจำปี

 

 

การต่อต้านการทุจริต

ปตท.ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. รวมถึงนโยบายงดรับของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) โดยมีการพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร รวมถึงสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ให้ความสำคัญกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย ปตท. เน้นการสร้างความตระหนักรู้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. กำหนดบทบาทผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อด้านดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างชัดเจน เช่น

  • คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายใน กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
  • ผู้บริหารมีหน้าที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย สอดส่อง แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน เมื่อพบการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน

ปตท. ได้รับการรับรองสถานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ซึ่ง ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2557 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า ปตท. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกถึงศักยภาพในกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  

นอกจากนี้ ปตท. ไม่มีนโยบายสนับสนุนทางการเงินให้แก่พรรคการเมืองใดๆ มีความโปร่งใสในการให้เงินบริจาค (Charitable Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorship) ตามที่กำหนดในมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้แก่ การกำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงและทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม โดย ปตท. สื่อความไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างความไว้วางใจจากบุคคลภายนอกที่เชื่อมั่นในภาพลักษณ์การดำเนินงานที่โปร่งใส

 

ความโปร่งใส

ปตท. รักษาความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน สำหรับด้านการเงิน ปตท. มีการรายงานสถานะทางการเงินผ่านรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่ต้องส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานนั้น ปตท. กำหนดและสื่อสารเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานมูลค่าของค่าตอบแทนพนักงานเหล่านี้ในรายประจำปี สำหรับด้านการควบคุมภายใน ปตท. จัดประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก โดยแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเป็นองค์กรที่โปร่งใส

ปตท. กำหนดให้บุคลากรทุกระดับจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัวมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. ตามแบบที่กำหนด (Conflict of Interest Report)เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการ โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาและนำส่งฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบความโปร่งใส และผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการทำงาน โดยได้พัฒนาโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring and Auditing System: CCMS) ซึ่งระบบจะรายงานหากมีการตรวจพบตามเงื่อนไขความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ค้าและพนักงาน และสรุปแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อยืนยันและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

 

ผลการดำเนินงาน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศของผู้บริหารกับความมุ่งมั่นของนักวิจัยและพนักงานในการวิจัยและพัฒนาให้ครบวงจรสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นยังยืน

ดูรายละเอียด