Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | มิติด้านสังคม | องค์กรที่ดีของสังคม | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปตท. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดย ปตท. ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน
กลุ่ม ปตท. ยังคงสานต่อภารกิจในการดูแลรักษาป่าในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ช่วง ปี 2537- 2545 จำนวน 1,012,401 ไร่ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปลูกป่าใหม่ภายใต้ "โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน" ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ปี 2546-2555 จำนวน 42,349 ไร่ และ ปี 2556-2560 จำนวน 105,268 ไร่ โดยในปี 2560 มีการปลูกป่าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,587 ไร่ ประกอบด้วย

• ป่าต้นน้ำ จังหวัด น่าน 400 ไร่
• ป่าชุมชน จังหวัดขอนแก่น ยโสธร ร้อยเอ็ด รวม 1,561 ไร่
• ป่าชายเลน จังหวัดระยอง และชุมพร รวม 626 ไร่

สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.99 ล้านตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี 2565 ที่ 2.1 ล้านตัน
อีกทั้ง ปตท. ยังดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกและการฟื้นฟูป่าเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน ภายใต้โครงการป่าวังจันทร์ ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และป่าในกรุง ณ ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รวมถึง ปตท. ยังร่วมกับชุมชนดำเนินโครงการโมเดลการฟื้นฟูป่าธรรมชาติทดแทนสวนป่ายูคาลิปตัสเสื่อมโทรมบนพื้นที่นำร่อง 230 ไร่ ณ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงการสร้างกระบวนการบริหารจัดการป่าในพื้นที่สาธารณะ โดยการบริหารจัดการของชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การสานต่อคุณค่าองค์ความรู้จากงานวิจัย สู่การเรียนรู้ของชุมชน

ปตท. ดำเนินงานศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พลิกฟื้นจากพื้นที่นากุ้งร้าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนระดับประเทศและภูมิภาค รวมถึงเป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ สิรินาถราชินี จำนวน 53,045 คน สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการจัดการท่องเที่ยว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 360,640 บาท และได้ดำเนินโครงการห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าชายเลนในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องระยะเวลา 9 เดือน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เครือข่ายของศูนย์ฯ สิรินาถราชินี

การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปตท. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการปลูกและการขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก พัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เพื่อสร้างโอกาสในการเสริมรายได้และพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน ส่งสินค้าจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “ภัทรพัฒน์” ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยในปี 2559 ได้มีการจัดงานมหกรรม ปตท. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการปลูกและการขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก พัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เพื่อสร้างโอกาสในการเสริมรายได้และพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน ส่งสินค้าจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “ภัทรพัฒน์” ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยในปี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560  ได้มีการจัดการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้หัวข้อ

“๑ ทศวรรษ หญ้าแฝก V-STRONG Network มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  นอกจากนี้ ปตท. และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมสานต่อการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายคนรักษ์แฝกในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เช่น การอบรมการบริหารจัดการ การพัฒนาแบรนด์และโลโก้ V-STRONG Network ของเครือข่ายคนรักษ์แฝก และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก ให้มีความทันสมัย เหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้า