Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | มิติด้านสังคม | การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปตท. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดย ปตท. ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน

กลุ่ม ปตท. สานต่อภารกิจในการดูแลรักษาป่าในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 1 ล้านไร่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ได้ปลูกป่าใหม่รวมทั้งสิ้น 207,800 ไร่ ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.93 ล้านตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี 2567 ที่ 2.1 ล้านตัน

อีกทั้ง ปตท. ยังดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกและการฟื้นฟูป่าเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน ภายใต้โครงการป่าวังจันทร์ ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และป่าในกรุง ณ ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รวมถึง ปตท. ยังร่วมกับชุมชนดำเนินโครงการโมเดลการฟื้นฟูป่าธรรมชาติทดแทนสวนป่ายูคาลิปตัสเสื่อมโทรมบนพื้นที่นำร่อง 230 ไร่ ณ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงการสร้างกระบวนการบริหารจัดการป่าในพื้นที่สาธารณะ โดยการบริหารจัดการของชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การสานต่อคุณค่าองค์ความรู้จากงานวิจัย สู่การเรียนรู้ของชุมชน

ปตท. ดำเนินงานศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พลิกฟื้นจากพื้นที่นากุ้งร้าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนระดับประเทศและภูมิภาค รวมถึงเป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ สิรินาถราชินี จำนวน 42,665 คน และได้ดำเนินโครงการห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าชายเลนในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องระยะเวลา 9 เดือน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เครือข่ายของศูนย์ฯ สิรินาถราชินี

การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปตท. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการปลูกและการขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก พัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เพื่อสร้างโอกาสในการเสริมรายได้และพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน ส่งสินค้าจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “ภัทรพัฒน์” ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยในปี 2559 ได้มีการจัดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ภายใต้แนวคิด “รักษ์หญ้าแฝก เทิดไท้องค์ภูมินทร์” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง