Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | มิติด้านสังคม | การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปตท. มุ่งเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในทิศทางกลยุทธ์สีเขียวที่มุ่งเน้นในการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ โดย ปตท. ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

   

การปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน

เพื่อการสร้างพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ปตท. ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 1 ล้านไร่ ในปี 2537 ซึ่งยังคงดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของโครงการจนถึงปัจจุบัน ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โดยในปี 2556 ได้จัดตั้งสถาบันปลูกป่า ปตท. (PTT Reforestation Institute) เพื่อสานต่อองค์ความรู้ในการปลูกและดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมมือกับชุมชนในการติดตามดูแลพื้นที่ป่าในโครงการ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของ ปตท. บนพื้นที่ 12 ไร่ ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ในปี 2558 ซึ่งเป็นการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฏีของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ เพื่อให้เกิดป่าที่ใกล้เคียงธรรมชาติดั้งเดิมในพื้นที่กรุงเทพฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในปี 2552 ปตท. ได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรักษ์ นักวิชากร สื่อมวลชน และนักวิชากร จัดตั้งสถาบันลูกโลกสีเขียว เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านการจัดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียวเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกร่วมกันแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนปรึกษาหารือถึงประเด็นที่เป็นปัญหาในพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆ เพื่อหาทางออกร่วมกันและก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง

 

การสานต่อคุณค่าองค์ความรู้จากงานวิจัย สู่การเรียนรู้ของชุมชน

ปตท. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program: BRT) ในการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพไปถ่ายทอดและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย เช่น การจัดค่ายเยาวชนขนอมรักษ์บ้านเกิด และค่าย ปตท. รักษ์ทะเลไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ปตท. ยังร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการอนุรักษ์ระบบนิเวศ เช่น การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

 การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ดินและน้ำ
 


ปตท. ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นพัฒนาองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ผ่านโครงการ การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการศึกษาการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีการทางวิศวกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันภัยพิบัติดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ

ในปี 2558 ปตท. ดำเนินโครงการการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกเพื่อร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกันภัยดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบ 14 พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านหญ้าแฝกมาประยุกต์ใช้และต่อยอด จนสามารถจัดให้เป็นชุดความรู้ “เทคนิคการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกและพืชอื่นเพื่อป้องกันภัยดินถล่ม โดยใช้พื้นที่ต้นแบบ 14 พื้นที่ เป็นกรณีศึกษา” ทั้งนี้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถแบ่งปันระหว่างกันได้ อีกทั้งยังมีรายได้สูงขึ้นจากการปลูกผักสวนครัวบนพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น