Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
ผลการดำเนินงานสถาบันลูกโลกสีเขียว

สถาบันลูกโลกสีเขียว

ปตท. ใส่ใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน และสังคม นอกจากนี้ ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านโครงการ กิจกรรม ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสังคมอย่างสม่ำเสมอ จวบจนถึงปัจจุบัน

 

"วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า
กว่า 1 ทศวรรษแห่งการเดินทาง
จาก รางวัลลูกโลกสีเขียว พัฒนาสู่ สถาบันลูกโลกสีเขียว"


 

นับตั้งแต่วันแรกของการขับเคลื่อน โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งต่อยอดแนวคิด ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้ มาจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ของปตท. ก่อให้เกิดการพัฒนาสู่การทำงานที่มุ่งเน้นแนวคิด ปลูกป่าในใจคน ด้วยการค้นหา ยกย่อง ชื่นชม และให้กำลังใจแก่บุคคล ชุมชน ตลอดจนกลุ่มเยาวชนผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ด้วยหัวใจและความศรัทธาบนพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ส่งผลให้เกิดการรักษา คุณค่า ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับตัวเองและชุมชน

วันนี้ โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ต่อยอดความคิด ก้าวสู่การเป็น สถาบันลูกโลกสีเขียว ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนโดย ปตท. ด้วยหลักคิดสำคัญ คือ การทำงาน โครงการ มักมีจุดสิ้นสุดแต่การทำงานด้วยรูปแบบ สถาบัน คือการตอกย้ำและประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเดินหน้าสานต่อภารกิจค้นหา ยกย่อง ชื่นชม และให้กำลังใจแก่ คนทำดี ผู้ที่มีอุดมการณ์มั่นคงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างความดี ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางในสังคม

ขณะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทการทำหน้าที่ สร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาวิถีวัฒนธรรมและภูมินิเวศของแต่ละชุมชน ด้วยการผสมผสานความรู้จากหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่าน เวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียว เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่ได้รับรางวัลจากทั่วทุกภูมิภาค ผู้ที่สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พร้อมกับถกคิดและวิพากษ์ต่อประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละภูมิภาครวมทั้งมีการจัดกิจกรรม เพื่อนลูกโลกสีเขียว เพื่อหนุนเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยการบูรณาการความรู้จากปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และเพื่อนๆ เครือข่ายลูกโลกสีเขียว เน้นกระบวนการรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ สรุปบทเรียน และถอดองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ผลผลิตทางความรู้เหล่านั้นกลับคืนสู่ชุมชนและผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

รางวัลลูกโลกสีเขียว

การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน)

2. ประเภทบุคคล

3. ประเภทงานเขียน

4. ประเภทกลุ่มเยาวชน

5. ประเภทความเรียงเยาวชน

6. ประเภทสื่อมวลชน

7. รางวัล "สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน"

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานส่งเสริมความมั่งยืนของผืนป่ากว่า 1,871,164 ไร่ ประกอบด้วย ป่าบก 1,808,716 ไร่ ป่าชายเลน 62,448 ไร่ เป็นผลงานแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ  เกิดเครือข่ายลูกโลกสีเขียว 125 ชุมชน 104 บุคคล และ 89 กลุ่มเยาวชน ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน