Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ผลการดำเนินงานสถาบันลูกโลกสีเขียว
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | มิติด้านสังคม | องค์กรที่ดีของสังคม | ผลการดำเนินงานสถาบันลูกโลกสีเขียว

สถาบันลูกโลกสีเขียว

ปตท. ใส่ใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน และสังคม นอกจากนี้ ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านโครงการ กิจกรรม ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสังคมอย่างสม่ำเสมอ จวบจนถึงปัจจุบัน

 

"วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า
กว่า 1 ทศวรรษแห่งการเดินทาง
จาก รางวัลลูกโลกสีเขียว พัฒนาสู่ สถาบันลูกโลกสีเขียว"


 

นับตั้งแต่วันแรกของการขับเคลื่อน โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งต่อยอดแนวคิด ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้ มาจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ของปตท. ก่อให้เกิดการพัฒนาสู่การทำงานที่มุ่งเน้นแนวคิด ปลูกป่าในใจคน ด้วยการค้นหา ยกย่อง ชื่นชม และให้กำลังใจแก่บุคคล ชุมชน ตลอดจนกลุ่มเยาวชนผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ด้วยหัวใจและความศรัทธาบนพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ส่งผลให้เกิดการรักษา คุณค่า ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับตัวเองและชุมชน

วันนี้ โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ต่อยอดความคิด ก้าวสู่การเป็น สถาบันลูกโลกสีเขียว ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนโดย ปตท. ด้วยหลักคิดสำคัญ คือ การทำงาน โครงการ มักมีจุดสิ้นสุดแต่การทำงานด้วยรูปแบบ สถาบัน คือการตอกย้ำและประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเดินหน้าสานต่อภารกิจค้นหา ยกย่อง ชื่นชม และให้กำลังใจแก่ คนทำดี ผู้ที่มีอุดมการณ์มั่นคงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างความดี ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางในสังคม

ขณะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทการทำหน้าที่ สร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาวิถีวัฒนธรรมและภูมินิเวศของแต่ละชุมชน ด้วยการผสมผสานความรู้จากหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่าน เวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียว เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่ได้รับรางวัลจากทั่วทุกภูมิภาค ผู้ที่สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พร้อมกับถกคิดและวิพากษ์ต่อประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละภูมิภาครวมทั้งมีการจัดกิจกรรม เพื่อนลูกโลกสีเขียว เพื่อหนุนเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยการบูรณาการความรู้จากปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และเพื่อนๆ เครือข่ายลูกโลกสีเขียว เน้นกระบวนการรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ สรุปบทเรียน และถอดองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ผลผลิตทางความรู้เหล่านั้นกลับคืนสู่ชุมชนและผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

รางวัลลูกโลกสีเขียว

การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน)

2. ประเภทบุคคล

3. ประเภทงานเขียน

4. ประเภทกลุ่มเยาวชน

5. ประเภทความเรียงเยาวชน

6. ประเภทสื่อมวลชน

7. รางวัล "สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน"

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานส่งเสริมความมั่งยืนของผืนป่ากว่า 1,871,164 ไร่ ประกอบด้วย ป่าบก 1,808,716 ไร่ ป่าชายเลน 62,448 ไร่ เป็นผลงานแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ  เกิดเครือข่ายลูกโลกสีเขียว 125 ชุมชน 104 บุคคล และ 89 กลุ่มเยาวชน ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน