Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ผลการดำเนินงานสถาบันปลูกป่า

 logopttforest-1.jpg

20 ปี สถาบันปลูกป่า ปตท.
มากกว่าการรับรู้ คือ การลงมือทำ

 

เป็นที่ประจักษ์กันอย่างชัดเจนว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศ มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ลดน้อยถอยลงทั้งในเชิงพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าที่มีอยู่ ดังมีข้อสรุปจากการประชุมป่าไม้โลก (World Forestry Congress) ที่เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2552 ว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ มาจากปัจจัยภายนอกพื้นที่ป่ามากกว่าภายใน โดยที่สำคัญที่สุดคือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานอุตสาหกรรม การอพยพของประชากรเข้าสู่เมืองใหญ่ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนพลังงาน และ ขาดความมั่นคงด้านอาหาร และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้มีข้อสรุปว่าต้องเป็นไปในลักษณะของความรับผิดชอบร่วมกันของทุกๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น จึงจะประสบความสำเร็จ

สำหรับประเทศไทย ปัญหาเหล่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์กันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ดังจะเห็นได้จากการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมากมายหลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการจากภาครัฐบาล เอกชน หรือแม้แต่โครงการที่เกิดขึ้นจากภาคประชาชนในท้องถิ่นที่รวมตัวกันดูแลรักษาป่าขึ้นมาเองนั้น สถานการณ์เช่นนี้บ่งชี้ให้ทราบว่าประเทศไทยยังมีความต้องการพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 19 ล้านไร่ โดยควรต้องเป็นป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจประมาณ 11 และ 8 ล้านไร่ ตามลำดับ จึงจะเกิดความสมดุลของระบบนิเวศและเอื้ออำนวยประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้อย่างเหมาะสม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในภาคเอกชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากปณิธานในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโดยเฉพาะการอาสาเข้าร่วม “โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2545 จำนวน 1 ล้านกว่าไร่ การปลูกและดูแลรักษาพื้นที่ป่าในพื้นที่การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. การร่วมโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดน่าน และสิ่งสำคัญที่ ปตท. สามารถดูแลรักษาป่าที่ปลูก 1 ล้านไร่เดิมจนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก ปตท. มีชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่าเป็นเครือข่ายช่วยปกป้องและดูแลรักษาป่าอย่างเข้มแข็ง ผ่านโครงการอบรมรักษาป่าระยะยาว ได้แก่ การอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) การอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และการอบรมเยาวชน ปตท. รักษ์ป่า เป็นต้น

ปัจจุบัน ปตท. ก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมการปลูกและการจัดการป่าเช่นนี้ต่อไปเพื่อเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้ง สถาบันปลูกป่า ปตท. และได้จัดทำโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการดูแลรักษาป่าเดิม 1 ล้านไร่ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และดำเนินการปลูกป่าใหม่ พร้อมทั้งดูแลรักษาป่าให้อยู่อย่างยั่งยืน ร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และเครือข่ายชุมชน โดยมีเป้าหมายสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ได้ 2.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ภายในปี 2567 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่นโดยการสร้างงานในชนบท และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์

     ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นศูนย์หลักทางภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมการฟื้นฟูป่ารูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการในรูปแบบ “วนเกษตร” ที่ปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชสวน รวมถึงการทำนาแบบผสมผสานในพื้นที่เดียวกัน เป็นหนึ่งในรูปแบบการฟื้นฟูป่าที่ได้จัดทำแปลงสาธิตขึ้น เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบัน “โครงการป่าวังจันทร์” นำข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยข้อมูลฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน มาประยุกต์ใช้สู่การนำเนื้อหาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น นำมาขยายผลเข้าสู่รูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะ “หลักสูตรนิเวศท้องถิ่น” ซึ่งเชื่อมโยงสาระเนื้อหาธรรมชาติวิทยาจากพื้นที่โครงการป่าวังจันทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลป่ายุบใน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนรู้ในสถานศึกษาในระบบโรงเรียน และกลุ่มการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยมีโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท. และชุมชนโดยรอบพื้นที่ มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างหลักสูตร เชื่อมโยงการเรียนการสอนในโรงเรียน ในชุมชนท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้โครงการป่าวังจันทร์ด้วยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ระบบนิเวศป่า การเกษตรและประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นบริเวณตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่อทรัพยากรธรรมชาติ และหลักการแนวทางเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ ในปี 2560 มีผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ จำนวน 66,795 ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นศูนย์หลักทางภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมการฟื้นฟูป่ารูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการในรูปแบบ “วนเกษตร” ที่ปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชสวน รวมถึงการทำนาแบบผสมผสานในพื้นที่เดียวกัน เป็นหนึ่งในรูปแบบการฟื้นฟูป่าที่ได้จัดทำแปลงสาธิตขึ้น เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบัน “โครงการป่าวังจันทร์” นำข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยข้อมูลฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน มาประยุกต์ใช้สู่การนำเนื้อหาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น นำมาขยายผลเข้าสู่รูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะ “หลักสูตรนิเวศท้องถิ่น” ซึ่งเชื่อมโยงสาระเนื้อหาธรรมชาติวิทยาจากพื้นที่โครงการป่าวังจันทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลป่ายุบใน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนรู้ในสถานศึกษาในระบบโรงเรียน และกลุ่มการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยมีโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท. และชุมชนโดยรอบพื้นที่ มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างหลักสูตร เชื่อมโยงการเรียนการสอนในโรงเรียน ในชุมชนท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้โครงการป่าวังจันทร์ด้วยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ระบบนิเวศป่า การเกษตรและประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นบริเวณตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่อทรัพยากรธรรมชาติ และหลักการแนวทางเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ ในปี 2560 มีผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ จำนวน 66,795

 

ป่าในกรุง
      ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ ณ ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ออกแบบภายใต้แนวคิด PTT Green in City มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียว สอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ด้านการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมือง ในปี 2560 มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 117,420 คนตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ ณ ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ออกแบบภายใต้แนวคิด PTT Green in City มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียว สอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ด้านการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมือง ในปี 2560 มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 117,420 คน


ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
      ตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้การฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างให้กลับมาเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนระดับประเทศ รวมถึงเป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนร่วมกับชุนชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยในปี 2560 มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 53,045 คน สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการจัดการท่องเที่ยว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 360,640 บาท นอกจากนี้ ปตท. ยังดำเนินโครงการห้องเรียนธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าชายเลนในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องระยะเวลา 9 เดือน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เครือข่ายของศูนย์ฯ สิรินาถราชินี จำนวน 1,291 คน ตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้การฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างให้กลับมาเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนระดับประเทศ รวมถึงเป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนร่วมกับชุนชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยในปี 2560 มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 53,045 คน สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการจัดการท่องเที่ยว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 360,640 บาท นอกจากนี้ ปตท. ยังดำเนินโครงการห้องเรียนธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าชายเลนในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องระยะเวลา 9 เดือน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เครือข่ายของศูนย์ฯ สิรินาถราชินี จำนวน 1,291 คน

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของสถาบันปลูกป่า ปตท. คลิกที่นี่