Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
องค์กรที่ดีของสังคม

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ตระหนักและยึดมั่นในพันธกิจสำคัญด้านพลังงาน ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคม ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ครอบคลุมมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People)  มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถของมนุษย์ และมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ เพื่อให้สังคมไทยก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย ปตท. ได้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคมและชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ งบประมาณขององค์กร และความต้องการของชุมชน ขณะเดียวกัน ปตท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของชุมชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  สนับสนุนให้พนักงานร่วมสละเวลาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ผ่านชมรมพลังไทยใจอาสาและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและแสดงออกถึงวัฒนธรรมการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

เพื่อให้การลงทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างยั่งยืน ปตท. ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท. ในการสร้างความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม Sustainable Growth for All  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สถานการณ์สภาวะโลกร้อน การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำและไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  ปัญหาในการเข้าถึงพลังงาน  ความต้องการของสังคมชุมชนที่มีต่อ ปตท.  เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน  โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ และได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสนับสนุนชุมชนในมิติต่าง ๆ  มุ่งเน้นให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ในทุกขั้นตอน


ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านสนับสนุนชุมชนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ปตท. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ ซึ่ง ปตท. นำมาใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และลดข้อกังวลต่าง ๆ ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ อันประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่


 

 

 

1) การระบุกลุ่มเป้าหมาย: กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนตามการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร และพิจารณาตามระดับความสนใจและอิทธิพลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร

2) การจัดลำดับความสำคัญของชุมชน: ประเมินระดับความสำคัญของชุมชนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร และกำหนดวิธีการและระดับการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่จำแนกตามระดับความสำคัญ จากผลสรุปที่ได้จากระดับความสนใจและอิทธิพลที่มีต่อโครงการ/กิจกรรมขององค์กร

3) การจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมกับชุมชน: นำข้อมูลชุมชนมาจัดทำเป็นแผนงานการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามระดับความสำคัญของชุมชนที่ได้จำแนกไว้

4) การดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมกับชุมชน: ดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามรูปแบบที่เหมาะสมและสะดวกกับชุมชน โดยมุ่งเน้นประเด็นและความสนใจในผลกระทบที่มีต่อชุมชนและคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

5) การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลชุมชน: รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนประมวลผลให้เป็นฐานข้อมูลไว้สำหรับการติดตามความก้าวหน้าและการขยายผลตามพันธะสัญญาต่าง ๆ ที่ได้เห็นชอบและตกลงร่วมกันกับชุมชน

6) การตอบสนอง การติดตามผล และการดำเนินงานต่อเนื่อง: พัฒนาความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องให้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานและนำสิ่งที่พบมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อไป

 
 

 

 
ปตท. ดำเนินงานสนับสนุนชุมชนตามสองแนวทางหลักคือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet)
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
 
 

 

 

 
 

 

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงาน ​ เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562
การสนับสนุนงบประมาณและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

​สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมผ่าน 2 แนวทางหลัก ได้แก่ People (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาสังคมและชุมชน) และ Planet (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง)

1,558.51 ล้านบาท ​ไม่เกิน 2% ของ Net Operating Profit
การสร้างวัฒนธรรม จิตอาสาภายในองค์กร ​ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังการมีจิตอาสาในการดำเนินชีวิตประจำวัน ​​พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 15,055 ชั่วโมง ​NA
การบริจาคในรูปแบบของสิ่งของและบริการ (In-kind Giving) ​NA
26.64 ล้านบาท
NA
​ค่าบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม ​NA ​101.77 ล้านบาท ​NA