Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | มิติด้านสังคม | การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม


ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ตระหนักและยึดมั่นในพันธกิจสำคัญด้านพลังงาน ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคม ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนทุนทางสังคม ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทยก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคมและชุมชนของ ปตท. มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ งบประมาณขององค์กร และความต้องการของชุมชน ขณะเดียวกัน ปตท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของชุมชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และ สนับสนุนให้พนักงานร่วมสละเวลาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ผ่านชมรมพลังไทยใจอาสาและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและแสดงออกถึงวัฒนธรรมการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในระยะยาว ปตท. พิจารณาปัจจัยหลายด้านในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยคำนึงถึงบริบทของชุมชนที่แตกต่างกัน โครงการที่สำเร็จในอดีต ความต้องการของชุมชน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมด้านสังคม ศักยภาพของชุมชนและองค์กร รวมถึงเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกขั้นตอน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

แนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เป็นแนวทางสำคัญที่ ปตท. ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และลดข้อกังวลต่างๆ ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ อันประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่

 
 
 
  1. การระบุกลุ่มเป้าหมาย: กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนตามการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร และพิจารณาตามระดับความสนใจและอิทธิพลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร
  2. การจัดลำดับความสำคัญของชุมชน: ประเมินระดับความสำคัญของชุมชนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร และกำหนดวิธีการและระดับการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่จำแนกตามระดับความสำคัญ จากผลสรุปที่ได้จากระดับความสนใจและอิทธิพลที่มีต่อโครงการ/กิจกรรมขององค์กร
  3. การจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมกับชุมชน: นำข้อมูลชุมชนมาจัดทำเป็นแผนงานการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามระดับความสำคัญของชุมชนที่ได้จำแนกไว้
  4. การดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมกับชุมชน: ดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามรูปแบบที่เหมาะสมและสะดวกกับชุมชน โดยมุ่งเน้นประเด็นและความสนใจในผลกระทบที่มีต่อชุมชนและคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
  5. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลชุมชน: รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนประมวลผลให้เป็นฐานข้อมูลไว้สำหรับการติดตามความก้าวหน้าและการขยายผลตามพันธะสัญญาต่างๆ ที่ได้เห็นชอบและตกลงร่วมกันกับชุมชน
  6. การตอบสนอง การติดตามผล และการดำเนินงานต่อเนื่อง: พัฒนาความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องให้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานและนำสิ่งที่พบมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงาน ​ เป้าหมายปี 25598 ผลการดำเนินงานปี 2559 เป้าหมายปี 2560
การสนับสนุนงบประมาณและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม​

​สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมและชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อสังคม 918.77 ล้านบาท

​สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมและชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
​การสร้างวัฒนธรรม จิตอาสาภายในองค์กร


​ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังการมีจิตอาสาในการดำเนินชีวิตประจำวัน

​​มีพนักงานที่เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์คิดเป็นรวม 56,547 ชั่วโมง โดยคิดเป็นเวลาที่พนักงานอาสาในช่วงเวลาทำงาน 34,238 ชั่วโมง และเวลาที่พนักงานอาสานอกเวลาทำงาน 22,309 ชั่วโมง ​ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังการมีจิตอาสาในการดำเนินชีวิตประจำวัน

​การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ​สำรวจความคิดเห็นและจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

สำรวจความคิดเห็นและจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็นและจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

 

การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ทั้งในมุมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยการประเมินระดับชื่อเสียงขององค์กรประจำปีจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กร ปตท.ได้กำหนดให้มีการประเมินภาพลักษณ์องค์กรเป็นประจำทุกปี โดยตั้งเป้าหมายในการรักษาคะแนนให้สูงกว่าปีฐานในปี 2557 จนถึงปี 2561
ปตท. ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตาม 3 แนวทางหลัก ได้แก่

 
Priorities and SDG alignment
Human Resources Development Community and Social Development Natural resources Conservation​
Objective - Develop human capital and knowledge base to support business growth and raising industry standard and reputation Objective - Using PTT strengths to develop communities and society and expand PTT’s network, creating trust and shared value
 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม