Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | มิติด้านสังคม | การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ตระหนักและยึดมั่นในพันธกิจสำคัญด้านพลังงาน ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคม ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนทุนทางสังคม ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้สังคมไทยก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
กลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคมและชุมชนของ ปตท. มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ งบประมาณขององค์กร และความต้องการของชุมชน ขณะเดียวกัน ปตท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของชุมชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และ  สนับสนุนให้พนักงานร่วมสละเวลาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ผ่านชมรมพลังไทยใจอาสาและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและแสดงออกถึงวัฒนธรรมการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในระยะยาว ปตท. พิจารณาปัจจัยหลายด้านในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยคำนึงถึงบริบทของชุมชนที่แตกต่างกัน โครงการที่สำเร็จในอดีต ความต้องการของชุมชน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมด้านสังคม ศักยภาพของชุมชนและองค์กร รวมถึงเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกขั้นตอน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

 

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงาน ​ เป้าหมายปี 2558​ ผลการดำเนินงานปี 2558​ เป้าหมายปี 2559​
การสนับสนุนงบประมาณและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม​ ​สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมและชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อสังคม 1,407.88 ล้านบาท ​สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมและชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
​การสร้างวัฒนธรรม จิตอาสาภายในองค์กร ​ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังการมีจิตอาสาในการดำเนินชีวิตประจำวัน ​มีพนักงานที่เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์คิดเป็นรวม 23,793.5 ชั่วโมง โดยคิดเป็นเวลาที่พนักงานอาสาในช่วงเวลาทำงาน 21,823 ชั่วโมง และเวลาที่พนักงานอาสานอกเวลาทำงาน 1,970.5 ชั่วโมง ​ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังการมีจิตอาสาในการดำเนินชีวิตประจำวัน
​การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ​สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง และจัดทำงานวิจัยผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อสังคม ​สำรวจความคิดเห็นและจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมทั้งระดับองค์กรและระดับพื้นที่รอบรั้วสถานประกอบการของ ปตท. ​สำรวจความคิดเห็นและจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
 
ปตท. ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตาม 3 แนวทางหลัก ได้แก่
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม