Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ปตท. มุ่งพัฒนาการศึกษาของเยาวชน โดยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพลังงาน รวมทั้งจัดสรรและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในสังคมให้แข็งแรง โดย ปตท. ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

      

 การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชน
การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชน ปตท. จัดตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมปลายที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นนักวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ ปตท. ยังสนับสนุนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น โดยการจัดสร้างอาคารเรียน ปตท. และห้องสมุด ปตท. พลังไทย เพื่อไทย เป็นต้น
       

สร้างโอกาสการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

ปตท. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน การจัดค่ายเยาวชนปิโตรแคมป์สู่แชมป์ปิโตร เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. (PTT  Youth Camp) นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการสำคัญในปี 2558 ได้แก่

ครงการศิลปกรรม ปตท.

ปตท. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้” เปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของตนที่มีต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตในอนาคต  ในปี 2558 มีผลงานส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศ 665 ชิ้น จากผู้ส่งผลงาน 545 คน โดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 24 รางวัล

นอกจากนี้ ปตท. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ขยายการประกวดศิลปกรรม ปตท. สู่ภูมิภาค โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นปีที่ 12 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นปีที่ 10 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นปีที่ 16 อีกทั้งยังจัดประกวดที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง
 
           

สโมสรฟุตบอล พีทีที ระยอง

ปตท. จัดตั้ง “บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด” ดำเนินงานบริหารกิจการกีฬาระดับอาชีพในรูปแบบของ “สโมสรฟุตบอล พีทีที ระยอง” เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดที่มีอยู่มากมาย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นและการจ้างงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดระยองให้เกิดความรักความสามัคคี และมีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น

ในปี 2558 สโมสรฟุตบอล พีทีที ระยองคัดเลือกเยาวชนอายุ 15-16 ปี ที่สนใจและมีศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล เข้ามารับการพัฒนาทักษะฟุตบอลจากผู้ฝึกสอนและนักเตะมืออาชีพ เป็นจำนวนกว่า 500 คน และมีเยาวชนผ่านการคัดเลือกจำนวน 13 คน และยังได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 10-14 ปี จำนวนกว่า 750 คน ที่สนใจเรื่องกีฬาเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกจำนวน 36 ทีม
     

โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาการสอนและศักยภาพให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ตั้งแต่ปี 2555 มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนร่วมกับสำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น (สตพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 พื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาและให้ความรู้ด้านการสอนภาษาไทยแก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น
 
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนได้จัดการอบรมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสามารถสร้างครูต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ให้กับครูสอนภาษาไทยท่านอื่นรวม 49 นาย นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชุมชน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน และจัดเตรียมคู่มือเกร็ดวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น