Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ ปตท. จึงมุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนเก่งและคนดี โดย ปตท. ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ปตท. มาดำเนินงานพัฒนาการศึกษาร่วมกับองค์กรภาคการศึกษาทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายต่างๆ โดย ปตท. ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชน

ปตท. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (Power of Innovation Foundation) ซึ่งดูแลสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงสนับสนุนการสร้างให้เกิดสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบในประเทศ และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (Power of Learning Foundation) ซึ่งดูแลโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงปลูกฝังความรักความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน

สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลและสำนักวิทยาการพลังงานแล้ว 3 รุ่น มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 156 คน นอกจากนี้ สถาบันวิทยสิริเมธียังมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัยที่จะพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

-  Advanced Functional Materials: การพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง เช่น การพัฒนาพื้นผิวของวัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในการผลิตในอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาแคปซูลและส่วนผสมในยาหรือสารตั้งต้นทางเคมีเพื่อการออกฤทธิ์หรือเกิดปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

-  Energy Science and Applied Technology: การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์พลังงานและเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ เช่น การพัฒนาวัสดุคอมโพสิต (วัสดุผสม) เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน  (Energy Storage) การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มคุณภาพของ Bio-Oil การพัฒนาซีโอไลท์ (Zeoilite) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญในกระบวนการกลั่นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  การออกแบบและพัฒนาสารตัวนำไอออน และการพัฒนารูปแบบการเกิดปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

-  Biological Inspired Engineering and Sustainable Technology: การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความยั่งยืนในการนำวัสดุจากธรรมชาติ ไปประยุกต์ใช้ เช่น การออกแบบชุดดักจับกลิ่น (Scrubber) ในระบบกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่และราคาถูก เช่น กาบมะพร้าวและมุ้งไนลอน การพัฒนาตัวดูดซับจากขยะกระดาษ การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเฉพาะเพื่อใช้ในการผลิต Biodegradable polymers ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมี เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า รวมทั้งมีส่วนช่วยลดปัญหาโลกร้อน เป็นต้น

-  Data Science and Engineering: การพัฒนางานวิจัยด้านการจัดการข้อมูลดิจิตอลและการใช้ประโยชน์ โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) และนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบเมือง สาธารณะสุข การจัดการข้อมูล การศึกษา และอุตสาหกรรม

01.jpg 

 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์  เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว 3 รุ่น มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 216 คน และในปีการศึกษา 2560-2561 นี้ มีนักเรียนของโรงเรียนกําเนิดวิทย์สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรก จำนวน 71 คน ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

     02.jpg

สร้างโอกาสการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

ปตท. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการศิลปกรรม ปตท. การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน การจัดค่ายเยาวชนปิโตรแคมป์สู่แชมป์ปิโตร โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Youth Greenovation Awards) เป็นต้น โครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2560 ได้แก่

โครงการศิลปกรรม ปตท.

ปตท. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ” ทำ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจ และหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมแสดงปณิธานในการทำความดีตามแนวทางที่พระองค์พระราชทานไว้ ในปี 2560 มีผลงานส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศ 841 ชิ้น จากผู้ส่งผลงาน 761 คน โดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 24 รางวัล ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ตลอดจนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ในภูมิภาคต่างๆ มีผลงานส่งเข้าประกวดรวมกว่า 1,000 ผลงาน

 

 

โครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร

ปตท. ดำเนินโครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การกลั่น และพลังงาน ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในปี 2560 ปตท. ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 55 คน จาก 13 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร เพื่อเรียนรู้ด้านวิชาการและทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ปิโตรเลียม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ปตท. ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคัดเลือกเยาวชนจากค่ายฯ ให้ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยจนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 55 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 27 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษาบางกลุ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิทยาการพลังงานและวิศวกรรมศาสตร์ และบางกลุ่มทำงานเป็นบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับภาครัฐและเอกชน

 

 

จัดการประกวด “นวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559”

มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวด “นวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559” (Youth Greenovation Awards 2016) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์นวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทีมเยาวชนที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พลังแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวด “นวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559” (Youth Greenovation Awards 2016) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์นวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทีมเยาวชนที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงาน “ชุดแปลงพลังงานสำหรับนักเดินทาง” โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงาน “DIY Filaments for 3D Printer” โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ระดับอาชีวศึกษา ผลงาน “ทุ่นอนุรักษ์ปะการังโดยใช้พลังงานคลื่นทะเล” วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี