Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ ปตท. จึงมุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนเก่งและคนดี โดย ปตท. ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ปตท. มาดำเนินงานพัฒนาการศึกษาร่วมกับองค์กรภาคการศึกษาทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายต่างๆ โดย ปตท. ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้


การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชน
ปตท. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (Power of Innovation Foundation) ซึ่งดูแลสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงสนับสนุนการสร้างให้เกิดสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบในประเทศ และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (Power of Learning Foundation) ซึ่งดูแลโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงปลูกฝังความรักความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน

  • สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลและสำนักวิทยาการพลังงานแล้ว 2 รุ่น มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 87 คน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
  • โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว 2 รุ่น มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 144 คน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
       

สร้างโอกาสการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
ปตท. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการศิลปกรรม ปตท. การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน การจัดค่ายเยาวชนปิโตรแคมป์สู่แชมป์ปิโตร โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Youth Greenovation Awards) เป็นต้น โครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2559 ได้แก่

โครงการศิลปกรรม ปตท.
ปตท. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 ภายใต้หัวข้อ “พอเพียง…เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของตนสู่สาธารณชน อันจะช่วยกระตุ้นเตือนคนในสังคมปัจจุบันให้รู้จักการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงในทุกๆ ด้าน และบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ถูกใช้งานอย่างมีประโยชน์สูงสุด ในปี 2559 มีผลงานส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศ 688 ชิ้น จากผู้ส่งผลงาน 585 คน โดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 24 รางวัล ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ตลอดจนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ในภูมิภาคต่างๆ มีผลงานส่งเข้าประกวดรวมกว่า 1,000 ผลงาน
      

โครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร
ปตท. ดำเนินโครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การกลั่น และพลังงาน ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ปี 2559 ปตท. ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 51 คน จาก 13 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร เพื่อเรียนรู้ด้านวิชาการและทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ปิโตรเลียม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ปตท. ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคัดเลือกเยาวชนจากค่ายฯ ให้ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยจนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 48 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 23 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษาบางกลุ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิทยาการพลังงานและวิศวกรรมศาสตร์ และบางกลุ่มทำงานเป็นบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับภาครัฐและเอกชน

       จัดการประกวด “นวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559”
มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวด “นวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559” (Youth Greenovation Awards 2016) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวสู่ธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสต่อยอดไปสู่ธุรกิจเกิดใหม่ (Start-ups) หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
โดยทีมที่ชนะเลิศการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผลงาน ชุดกระถางปลูกป่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จากผลงาน Ceramic-Lac fragment forming tile ระดับอาชีวศึกษาได้แก่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากผลงาน หลังคาผสมโฟมประหยัดพลังงาน