Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ปตท. มุ่งพัฒนาการศึกษาของเยาวชน โดยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพลังงาน รวมทั้งจัดสรรและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในสังคมให้แข็งแรง โดย ปตท. ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชน

ปตท. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (Power of Innovation Foundation) ซึ่งดูแลสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงสนับสนุนการสร้างให้เกิดสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบในประเทศ และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (Power of Learning Foundation) ซึ่งดูแลโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงปลูกฝังความรักความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน

  • สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลและสำนักวิทยาการพลังงานแล้ว 2 รุ่น มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 87 คน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
  • โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว 2 รุ่น มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 144 คน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สร้างโอกาสการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

ปตท. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการศิลปกรรม ปตท. การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน การจัดค่ายเยาวชนปิโตรแคมป์สู่แชมป์ปิโตร โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Youth Greenovation Awards) เป็นต้น โครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2559 ได้แก่

โครงการศิลปกรรม ปตท.

ปตท. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 ภายใต้หัวข้อ “พอเพียง…เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของตนสู่สาธารณชน อันจะช่วยกระตุ้นเตือนคนในสังคมปัจจุบันให้รู้จักการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงในทุกๆ ด้าน และบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ถูกใช้งานอย่างมีประโยชน์สูงสุด ในปี 2559 มีผลงานส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศ 688 ชิ้น จากผู้ส่งผลงาน 585 คน โดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 24 รางวัล ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ตลอดจนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ในภูมิภาคต่างๆ มีผลงานส่งเข้าประกวดรวมกว่า 1,000 ผลงาน

โครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร

ปตท. ดำเนินโครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การกลั่น และพลังงาน ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ปี 2559 ปตท. ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 51 คน จาก 13 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร เพื่อเรียนรู้ด้านวิชาการและทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ปิโตรเลียม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ปตท. ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคัดเลือกเยาวชนจากค่ายฯ ให้ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยจนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 48 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 23 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษาบางกลุ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิทยาการพลังงานและวิศวกรรมศาสตร์ และบางกลุ่มทำงานเป็นบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับภาครัฐและเอกชน

จัดการประกวด “นวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559”

มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวด “นวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559” (Youth Greenovation Awards 2016) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวสู่ธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสต่อยอดไปสู่ธุรกิจเกิดใหม่ (Start-ups) หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยทีมที่ชนะเลิศการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผลงาน ชุดกระถางปลูกป่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จากผลงาน Ceramic-Lac fragment forming tile ระดับอาชีวศึกษาได้แก่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากผลงาน หลังคาผสมโฟมประหยัดพลังงาน