Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
การพัฒนาสังคมและชุมชน
เพื่อให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยตนเอง ปตท. ให้การสนับสนุนการดำรงชีวิตตามวิถีพอเพียง และพัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่ ผ่านการยกระดับชีวิตให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับชุมชน โดย ปตท. ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชน ดังนี้
  
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีพอเพียงและนวัตกรรมพลังงานชุมชน
ปตท. ต่อยอดโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง สู่โครงการพลังงานพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน ดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านการขับเคลื่อนด้านพลังงาน  ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน สร้างต้นแบบชุมชนเมืองพลังงานพอเพียง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน โดยร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ใช้งานได้จริงตามความเหมาะสมของทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
ในปี 2558 มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่

 

โครงการพัฒนาพลังงานชุมชน: ระบบกาซชีวภาพจากฟาร์มสุกร

 
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ การสร้างชุมชนต้นแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการจัดการพลังงานทดแทน โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีบทบาทในการจัดการความรู้ในด้านพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน โดย ปตท. ร่วมมือกับชุมชนตำบลท่ามะนาว  อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรระดับชุมชน ซึ่งเดิมผลิตก๊าซจากมูลสุกร 1 ฟาร์มสามารถส่งจ่ายเป็นเชื้อเพลิงได้เพียง 10 ครัวเรือน จนสามารถผลิตก๊าซเพิ่มจากมูลสุกร 4 ฟาร์ม และมีระบบท่อส่งจ่ายเป็นเชื้อเพลิงระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,166 เมตร ไปยัง 130 ครัวเรือน ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้กำหนดแผนขยายพื้นที่ใช้งานระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร อีก 900 ครัวเรือน โดยร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน และสำนักงานพลังงาน จังหวัดลพบุรี ภายในปี 2561
จากความสำเร็จของโครงการนี้ ชุมชนตำบลท่ามะนาวได้รับรางวัลจากโครงการประกวด อบต. เอนเนอร์ยี่อะวอร์ด (Energy Awards) ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อีกทั้ง ปตท. ยังได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
 
                      
                      
 
 
โครงการหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน
 
โครงการหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการพลังงานชุมชน และมุ่งเน้นให้ชุมชนพัฒนาแนวคิด ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะการคิด การวิเคราะห์และการวางแผน หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 ชุดวิชาหลัก ได้แก่ พลังงานศึกษา การบริหารจัดการพลังงาน และการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยในปี 2558 จัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 2 รุ่น มีผู้นำชุมชนเข้ารับการอบรมประมาณ 100 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดทำโครงงานด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น และนำไปต่อยอดพัฒนาไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น การผลิตน้ำมันจากต้นยางนา ของตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และการแปรรูปของขยะเป็นพลังงาน ของตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นต้น

 

     

                                                 

 

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการสวนสมุนไพรฯ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง โดย ปตท. จัดพื้นที่ 60 ไร่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพร โดยมีพันธุ์ไม้สมุนไพรที่ถูกรวบรวมไว้กว่า 260 ชนิด นอกจากนี้ สวนสมุนไพรฯ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนของชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงที่จะสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนสังคมไทยอีกด้วย ในปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวน 428,147 คน 
 
                
 
 
 การพัฒนาชุมชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ปตท. ต้องการยกระดับสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดทำพื้นที่แนวป้องกันสีเขียวระหว่างชุมชนและสถานประกอบการของ ปตท. การพัฒนาศูนย์แห่งความสุข ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะสำหรับชุมชน ปตท. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี โดยเปิดให้บริการคลินิกปันน้ำใจในสถานประกอบการกลุ่ม ปตท. เพื่อให้ชุมชนและพนักงานของกลุ่ม ปตท. เข้ารับบริการตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ ปตท. ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน โดยจัดทีมงานออกตรวจสอบถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือน รวมถึงให้ความรู้เรื่องการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัยและเทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับชุมชน ส่งเสริมการคมนาคมอย่างปลอดภัย โดยร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกในการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจร เพื่ออบรมความรู้ด้านการดูแลรักษายานพาหนะและการขับขี่อย่างปลอดภัย