Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
ผลการดำเนินงาน

 

ผลการดำเนินงาน

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ปตท. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนโดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีความเปราะบาง เช่น พนักงาน ผู้ค้า เด็ก ชนเผ่าท้องถิ่น แรงงานอพยพ แรงงานจ้างเหมาโดยบุคคลที่สาม ชุมชนท้องถิ่น ผู้หญิง เพศที่สาม และผู้พิการ จากผลการประเมินล่าสุดในปี 2561 ธุรกิจการให้บริการ การค้าและการตลาด มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ธุรกิจปลายน้ำ เช่น ปิโตรเคมีและการผลิตไฟฟ้า มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ธุรกิจต้นน้ำ เช่น การขุดเจาะและผลิต ถ่านหิน เหมือง และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ประเด็นความเสี่ยงที่พบ ได้แก่ สิทธิแรงงาน สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และสิทธิชุมชน โดยพบว่ามี 9 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 8 ของพื้นที่ที่ประเมินทั้งหมด ซึ่งดำเนินการอยู่ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์ มีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในระดับที่ต้องมีการติดตาม ทั้งนี้ พื้นที่ทั้งหมดที่มีโอกาสมีความเสี่ยงสูงในปี 2561 ได้จัดทำแผนการบรรเทาความเสี่ยงครบถ้วนร้อยละ 100 แล้วเสร็จ

 

ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นได้
ร้อยละของจำนวนพื้นที่ทั้งหมดที่ผ่านการประเมินใน 3 ปีที่ผ่านมา ร้อยละของพื้นที่ที่อาจมีประเด็นความเสี่ยง ร้อยละของความเสี่ยงที่มีแผนเเละกระบวนการจัดการ แผนการบรรเทาความเสี่ยงสำหรับพื้นที่ที่อาจมีประเด็นความเสี่ยง
กลุ่มที่ ปตท. บริหารจัดการเอง รวมบริษัทร่วมทุนที่ ปตท. กำกับดูแล ​• สิทธิแรงงาน
• สิทธิชุมชน
• สายโซ่อุปทาน
• สิ่งแวดล้อม
• ความมั่นคงปลอดภัย
• สิทธิลูกค้าและผู้บริโภค
117 พื้นที่จากจำนวนรวม 117 พื้นที่คิดเป็นร้อยละ 100 8
​100
• ดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่ม ปตท.
• ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าด้านสิทธิมนุษยชน
• จัดอบรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับการดำเนินธุรกิจ
• การทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการกำหนดแนวทางป้องกันเรื่องการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน
ผู้รับเหมาและผู้ค้าในระดับที่ 1 • ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน
• การจ้างงานเเละสภาพเเวดล้อมในการทำงาน
• สิทธิชุมชน
• สิ่งเเวดล้อม
 30 พื้นที่จากจำนวนรวม 30  พื้นที่คิดเป็นร้อยละ 100 1
 
100
 
• การจัดทำประกันอาคารและทรัพย์สิน
• การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน
• การจัดทำข้อมูลสถิติความปลอดภัยในการทำงาน
• การทำแผนตรวจวัดแอลกอฮอล์ และตรวจหาสารเสพติด
• การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล
• การจัดทำรายการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงทุกถัง
• การกำหนดเป้าหมายในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซเรือนกระจก
• การจัดทำรายการการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมัน รายเดือน
บริษัทร่วมทุนที่ ปตท. ไม่ได้กำกับดูแล • สิทธิชุมชน
• สายโซ่อุปทาน
• สิ่งแวดล้อม
- -
 -
​-

 

 
กรณีศึกษา: สิทธิมนุษยชนกับการดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ปตท. มีภารกิจเพื่อดำเนินงานด้านโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ปตท. ตระหนักและใส่ใจถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ในทุกระยะของการดำเนินโครงการ จึงได้ประยุกต์ใช้หลักการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ตามหลักการ UNGPs ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้ง 3 เส้น ได้แก่  
1. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา (ระยะที่ 2) ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล 4 อำเภอ ใน 1 จังหวัด รวมระยะทาง 33 กิโลเมตร
2. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5  ครอบคลุมพื้นที่ 104 ตำบล 29 อำเภอ ใน 8 จังหวัด    ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี รวมระยะทาง 415 กิโลเมตร
3. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ 6 ครอบคลุมพื้นที่ 34 ตำบล 8 อำเภอ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี

 

โดยพบประเด็นความเสี่ยงตามบริบทด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม และความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับบุคคล ดังนี้

 

 

ขอบเขต/บริบทด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่พบ
ระดับประเทศ: ประเทศไทย
(อ้างอิงจาก Human Rights Watch World Report 2018)
เสรีภาพในการแสดงออก
การขาดความรับผิดต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีความรุนแรง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และคนงานข้ามชาติ
นโยบายต่อต้านยาเสพติด
ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม:
อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
(อ้างอิงจาก Business & Human Rights Resource Center และ OHCHR)
​สุขภาพและความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
สิทธิชุมชน (มาตรฐานการครองชีพ และสิทธิชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง)
ระดับบุคคล:
(อ้างอิงจาก Guide to Human Rights Impact Assessment and Management โดย IFC)
​สิทธิที่จะไม่ตกอยู่ในความเป็นทาส สภาวะจำยอม หรือแรงงานบังคับ
สิทธิในการทำงาน
สิทธิที่จะเลือกงานในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอื้ออำนวยต่อการทำงาน
สิทธิด้านสุขภาพ
สิทธิของชนกลุ่มน้อย
 
 
 
ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่พบเหล่านี้จะถูกนำมาประเมินค่าความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยสองด้าน คือ โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เมื่อดำเนินการประเมินค่าความเสี่ยงแล้วเสร็จ ปตท. จะจัดทำมาตรการในการควบคุม/บรรเทา โดยบูรณการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ร่วมกับการบริหารโครงการ เพื่อทำให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่พบได้รับการดูแลและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบ
 
ปตท. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดกระบวนการรับฟังความเห็นและข้อห่วงกังวลจากชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางและการปรับเส้นทางแนวการวางท่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกำหนดให้มีกระบวนการตรวจติดตาม สอบถามคะแนนความพึงพอใจ และมีการติดตามข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ปตท. กำหนดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่าย อาทิ หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำพื้นที่ การประสานงานกับกลุ่มผู้นำชุมชน และ PTT Contact Center ทั้งทางโทรศัพท์ และ Website รวมทั้งมีพนักงานชุมชนสัมพันธ์ เข้าพบปะชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสอบถาม ติดตาม ข้อห่วงกังวล ข้อร้องเรียน หรือความคาดหวัง และระดับความพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับปรุง และแก้ไขปัญหา ลดข้อห่วงกังวลที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ