Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | มิติด้านสังคม | ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย
ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่ ปตท. ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท. มีความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงานถูกหลักอาชีวอนามัย และประสิทธิผลของการบริหารจัดการที่เทียบเท่าอุตสาหกรรมชั้นนำในระดับสากล ทุกพื้นที่ปฏิบัติการที่สำคัญของกลุ่ม ปตท. ผ่านการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ปตท. ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือร่วมกับมาตรฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้เกิดการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยผ่านระบบรายงานอุบัติเหตุ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ และสภาพแวดล้อม และระบบรายงานการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐานบน Intranet ซึ่งสามารถบันทึกการวิเคราะห์เหตุการณ์ และสอบสวน การจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกันผ่านระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ และการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต
 
ความปลอดภัยของพนักงาน
ปตท. มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ผ่านการดำเนินการโครงการที่หลากหลาย โครงการIncident Injury Free (IIF) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หนึ่งในโครงการเด่นที่ ปตท. ดำเนินการในปี 2559 ผ่านกระบวนการบูรณาการแก้ไขปัญหาตามหลัก IIF ทั้ง 5 ขั้น
     1) การวางแผนงาน (Planning)
     2) การประเมิน (Assessment)
     3) การสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)
     4) การสร้างทักษะ (Skills)
     5) การดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน (Sustaining)
 
อีกทั้งจัดการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับกลุ่ม ปตท. ทุกราย ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของ ปตท. และกำหนดแนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.  ซึ่งระบุกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาวัฒนธรรมด้าน SSHE ภายในองค์กรอย่างชัดเจน
 
การดำเนินงานภายใต้หัวข้อความปลอดภัยของพนักงาน ปตท. ได้ครอบคลุมถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ ปตท. ให้ความสำคัญ การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย กลุ่ม ปตท. (PTT Group Occupational Health Management System) อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ถูกใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ประกอบกับกับการพัฒนาระบบการวัดผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในเชิงรุกที่เรียกว่าHealth Leading Performance Indicators หรือ HPI เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และเป็นการพัฒนายกระดับงานด้านอาชีวอนามัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้ ปตท. ยังได้พัฒนาคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยอีกหลายฉบับ เพื่อใช้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติ ร่วมถึงใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้นำมาใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของ ปตท. อันเนื่องมาจากการสัมผัสหรือได้รับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จากการทำงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและลดระดับของความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี ร่วมกับมาตรการด้านการให้ความรู้ โดยอบรมให้ความรู้พนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในกรณีความเสี่ยง ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีอันตราย ปตท. ก็ได้กำหนดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ก็มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
 
 
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management)
อุบัติเหตุในกระบวนการผลิตอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มที่จะกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทาง กลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นในการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ด้วยการใช้ระบบ “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” หรือ Process Safety Management (PSM) ที่มุ่งเน้นให้ กระบวนการผลิตได้ถูกออกแบบ เดินเครื่อง และได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม กลุ่ม ปตท. ได้กำหนดเป้าหมาย Process Safety Event Tier 1 ต้องเท่ากับ 0
ระบบ PSM ถูกถ่ายทอดการผลการดำเนินการผ่าน ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ หรือ Operational Excellence Management System (OEMS) ที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้รับผิดชอบหลักประกอบด้วย หน่วยงานวิศวกรรม (Engineering) หน่วยงานปฏิบัติการผลิต (Operation) หน่วยงานซ่อมบำรุง (Maintenance) และหน่วยงาน SSHE ผู้รับผิดชอบเหล่านี้รวมตัวกันเป็น Forum และแบ่งตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องตาม OEMS  Element 
 
กลุ่ม ปตท. จึงบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะทำงานความปลอดภัยกระบวนการผลิต เป็นเครือข่ายผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท.เป็นหลักในการผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านเทคนิคในการควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในเชิงลึก และการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์รับมือกับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์จริง รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านเทคนิคในเชิงลึก ที่สำคัญคือมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดี คำแนะนำที่ได้รับจากการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องต่างๆ และบทเรียนที่ได้รับจากความสูญเสียทั้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ปตท. และกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
 
การดำเนินงานที่ผ่านมา ปตท. ได้มีการจัดทำ PTT Group PSM Implementation Guideline และ Audit Checklist และได้มีการประสานงานความร่วมมือไปยัง
OEMS Forum ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กลไกความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. ส่งเสริมการยกระดับกลไกที่ใช้ป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง (Process Safety Barrier) อาทิเช่น การยกระดับระบบ Operating Window ระบบ Management of Change ระบบ Pre Startup Safety Review (PSSR) และระบบ Safety Critical Equipment เป็นต้น ประกอบกับการรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม และประเด็นพัฒนาที่กลุ่ม ปตท. มุ่งหวังให้สามารถดำเนินการได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งสื่อสารภายใน กลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นดังกล่าว
 
นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการกำหนดและเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตกลุ่ม ปตท. สำหรับวัดและติดตามผลการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อที่จะสามารถป้องกันการสูญเสียได้อย่างทันท่วงที โดยกำหนดตัวชี้วัดเชิงรุก (Process Safety Indicator Tier 3 และ 4) และถ่ายทอดตัวชี้วัดนี้ไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยใช้กลไกของ OEMS Forum ติดตามและผลักดันให้มีการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
 
 
ความมั่นคงปลอดภัย
ปตท. ได้กำหนดระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย กลุ่ม ปตท.  มาตรฐานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. และแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ตามที่ได้กำหนดในแนวทางการดำเนินงานแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) ตั้งแต่ปี 2554  โดย ปตท. ได้จัดทำวิธีปฏิบัติงานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรและสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของทั้งกลุ่ม ปตท. และมีหน่วยงานส่วนกลางดำเนินการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคู่มือตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. โดยนำผลจากการตรวจประเมินและข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปตท. ได้ประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินงานด้านการข่าว และสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที โดยจัดให้มีการซ้อมแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. ควบคู่ไปกับการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นระยะ เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 
ทั้งนี้ ปตท. ตระหนักถึงประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านความมั่นคง จึงกำหนดมาตรการด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนในนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และข้อมูลขององค์กร ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านข้อกำหนดงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปตท. เช่น ศิลปะการป้องกันตัว และการตรวจค้นบุคคล เป็นต้น และมีการตรวจสอบการดำเนินงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัย
กลุ่ม ปตท. เพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบถึงสิทธิในหน้าที่และปฏิบัติงานโดยไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง