Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | มิติด้านสังคม | ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย
แนวทางการจัดการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่ ปตท. ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท. มีความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงานถูกหลักอาชีวอนามัย และประสิทธิผลของการบริหารจัดการที่เทียบเท่าอุตสาหกรรมชั้นนำในระดับสากล ทุกพื้นที่ปฏิบัติการที่สำคัญของกลุ่ม ปตท. ผ่านการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปตท. ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือร่วมกับมาตรฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้เกิดการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยผ่านระบบรายงานอุบัติเหตุ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ และสภาพแวดล้อม และระบบรายงานการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐานบน Intranet ซึ่งสามารถบันทึกการวิเคราะห์เหตุการณ์ และสอบสวน การจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกันผ่านระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ และการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต
ความปลอดภัยของพนักงาน
ปตท. มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ผ่านการดำเนินการโครงการที่หลากหลาย โครงการIncident Injury Free (IIF) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หนึ่งในโครงการเด่นที่ ปตท. ดำเนินการในปี 2559 ผ่านกระบวนการบูรณาการแก้ไขปัญหาตามหลัก IIF ทั้ง 5 ขั้น
  1. การวางแผนงาน (Planning)
  2. การประเมิน (Assessment)
  3. การสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)
  4. การสร้างทักษะ (Skills)
  5. การดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน (Sustaining)
อีกทั้งจัดการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับกลุ่ม ปตท. ทุกราย ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของ ปตท. และกำหนดแนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. ซึ่งระบุกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาวัฒนธรรมด้าน SSHE ภายในองค์กรอย่างชัดเจน
การดำเนินงานภายใต้หัวข้อความปลอดภัยของพนักงาน ปตท. ได้ครอบคลุมถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ ปตท. ให้ความสำคัญ การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย กลุ่ม ปตท. (PTT Group Occupational Health Management System) อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ถูกใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ประกอบกับกับการพัฒนาระบบการวัดผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในเชิงรุกที่เรียกว่าHealth Leading Performance Indicators หรือ HPI เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และเป็นการพัฒนายกระดับงานด้านอาชีวอนามัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปตท. ยังได้พัฒนาคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยอีกหลายฉบับ เพื่อใช้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติ ร่วมถึงใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้นำมาใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของ ปตท. อันเนื่องมาจากการสัมผัสหรือได้รับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จากการทำงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและลดระดับของความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี ร่วมกับมาตรการด้านการให้ความรู้ โดยอบรมให้ความรู้พนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในกรณีความเสี่ยง ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีอันตราย ปตท. ก็ได้กำหนดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ก็มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management)
อุบัติเหตุในกระบวนการผลิตอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มที่จะกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทาง กลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นในการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ด้วยการใช้ระบบ “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” หรือ Process Safety Management (PSM) ที่มุ่งเน้นให้ กระบวนการผลิตได้ถูกออกแบบ เดินเครื่อง และได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม กลุ่ม ปตท. ได้กำหนดเป้าหมาย Process Safety Event Tier 1 ต้องเท่ากับ 0
ระบบ PSM ถูกถ่ายทอดการผลการดำเนินการผ่าน ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ หรือ Operational Excellence Management System (OEMS) ที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้รับผิดชอบหลักประกอบด้วย หน่วยงานวิศวกรรม (Engineering) หน่วยงานปฏิบัติการผลิต (Operation) หน่วยงานซ่อมบำรุง (Maintenance) และหน่วยงาน SSHE ผู้รับผิดชอบเหล่านี้รวมตัวกันเป็น Forum และแบ่งตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องตาม OEMS Element
กลุ่ม ปตท. จึงบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะทำงานความปลอดภัยกระบวนการผลิต เป็นเครือข่ายผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท.เป็นหลักในการผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านเทคนิคในการควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในเชิงลึก และการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์รับมือกับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์จริง รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านเทคนิคในเชิงลึก ที่สำคัญคือมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดี คำแนะนำที่ได้รับจากการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องต่างๆ และบทเรียนที่ได้รับจากความสูญเสียทั้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ปตท. และกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานที่ผ่านมา ปตท. ได้มีการจัดทำ PTT Group PSM Implementation Guideline และ Audit Checklist และได้มีการประสานงานความร่วมมือไปยัง OEMS Forum ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กลไกความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. ส่งเสริมการยกระดับกลไกที่ใช้ป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง (Process Safety Barrier) อาทิเช่น การยกระดับระบบ Operating Window ระบบ Management of Change ระบบ Pre Startup Safety Review (PSSR) และระบบ Safety Critical Equipment เป็นต้น ประกอบกับการรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม และประเด็นพัฒนาที่กลุ่ม ปตท. มุ่งหวังให้สามารถดำเนินการได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งสื่อสารภายใน กลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นดังกล่าว
นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการกำหนดและเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตกลุ่ม ปตท. สำหรับวัดและติดตามผลการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อที่จะสามารถป้องกันการสูญเสียได้อย่างทันท่วงที โดยกำหนดตัวชี้วัดเชิงรุก (Process Safety Indicator Tier 3 และ 4) และถ่ายทอดตัวชี้วัดนี้ไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยใช้กลไกของ OEMS Forum ติดตามและผลักดันให้มีการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ความมั่นคงปลอดภัย
ปตท. ได้กำหนดระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย กลุ่ม ปตท. มาตรฐานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. และแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ตามที่ได้กำหนดในแนวทางการดำเนินงานแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) ตั้งแต่ปี 2554 โดย ปตท. ได้จัดทำวิธีปฏิบัติงานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรและสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของทั้งกลุ่ม ปตท. และมีหน่วยงานส่วนกลางดำเนินการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคู่มือตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. โดยนำผลจากการตรวจประเมินและข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปตท. ได้ประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินงานด้านการข่าว และสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที โดยจัดให้มีการซ้อมแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. ควบคู่ไปกับการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นระยะ เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ปตท. ตระหนักถึงประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านความมั่นคง จึงกำหนดมาตรการด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนในนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และข้อมูลขององค์กร ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านข้อกำหนดงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปตท. เช่น ศิลปะการป้องกันตัว และการตรวจค้นบุคคล เป็นต้น และมีการตรวจสอบการดำเนินงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัย กลุ่ม ปตท. เพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบถึงสิทธิในหน้าที่และปฏิบัติงานโดยไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิของบุคคลขึ้น