Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | มิติด้านสังคม | ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย
ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่ ปตท. ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา ปตท. มุ่งหวังที่จะจัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ถูกหลักอาชีวอนามัย และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าอุตสาหกรรมชั้นนำในระดับสากล โดยพื้นที่ปฏิบัติการที่สำคัญทุกพื้นที่ของกลุ่ม ปตท. ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย แผนจัดการในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระบบการวิเคราะห์เหตุการณ์เพื่อสืบหาสาเหตุ การจัดทำมาตรการและแผนการแก้ไขที่เหมาะสมผ่านระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ และการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต
 
ความมั่นคงและความปลอดภัยของพนักงาน
ปตท. มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ผ่านโครงการต่างๆ เช่น Happy Life & Safety Workplace Program และ โครงการพัฒนาผู้นำที่ชัดเจนอีกทั้งการอบรมเกี่ยวกับข้อมูลอาชีวอนามัยพื้นฐานและระบบการรายงานเหตุการณ์ด้านอาชีวอนามัย ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา นอกจากนี้ ได้แบ่งปันความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านความปลอดภัย ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เช่น การแจกหนังสือวัณโรค เอดส์ มาลาเรียให้แก่พนักงานและผู้รับเหมา ทั้งนี้ ปตท. มีมาตรการมอบค่าชดเชยให้แก่พนักงานที่ตรวจพบว่าการเจ็บป่วยมีสาเหตุจากการทำงาน
ปตท. ป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากการทำงาน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและใช้เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดมาตรการควบคุมและลดระดับของความเสี่ยง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัดก่อนปฏิบัติงานจริง สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีอันตราย ปตท. กำหนดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและตรวจประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตราย กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้พนักงานตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังมีระบบ E-Health Book เป็นระบบการเก็บข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปตท. โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้าดูผลการตรวจสุขภาพของตนเองและพิมพ์สมุดสุขภาพประจำตัวออกมาได้ตามที่กฎหมายกำหนด (กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ข้อ 11) ซึ่งปัจจุบันระบบนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพการรายงานผลการตรวจสุขภาพของพนักงานที่ดีขึ้น ง่ายต่อการใช้งาน และมีความทันสมัยมากขึ้น
 

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management)
ปตท. ได้มีการประยุกต์ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต โดยเริ่มจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ปตท. ปตท.สผ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ไออาร์พีซี ไทยออยล์ ไออาร์พีซี และโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรยี่ รวมถึงโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ทั้งนี้ ปตท. มีแผนที่จะขยายการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกสถานประกอบการของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่ม ปตท. มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบข้าง
 
ปตท. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ในภาพรวมผ่านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. และระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ สำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเฉพาะด้าน เช่น การออกแบบเครื่องจักร ปตท. ได้พัฒนามาตรฐานทางวิศวกรรมกลุ่ม ปตท. สำหรับการควบคุมกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร ปตท. ได้ใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม เช่น การกำหนดค่าควบคุมให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และการทำรายการอุปกรณ์ที่สำคัญ
 
นอกจากนั้น กลุ่ม ปตท. บริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยแต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านเทคนิคในการควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานสำหรับกำหนดและเก็บข้อมูลตัวชี้วัดนำด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตของกลุ่ม ปตท. สำหรับใช้วัดและติดตามผลการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อที่จะสามารถป้องกันการสูญเสียได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้กำหนดเป้าหมายอุบัติเหตุกระบวนการ Tier 1 ของกลุ่ม ปตท. เป็นศูนย์ ซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์การรั่วไหลของสารต่างๆ จากกระบวนการที่ก่อให้เกิดผลกระทบตามหลักสากล API Recommended Practice 754 กำหนด 
 

ความมั่นคงปลอดภัย
ปตท. กำหนดมาตรฐานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. และแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร ตั้งแต่ปี 2554 ปตท. ได้จัดทำวิธีปฏิบัติงานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรและสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของทั้งกลุ่ม ปตท. และมีหน่วยงานส่วนกลางดำเนินการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคู่มือตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. โดยนำผลจากการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปตท. ประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินงานด้านการข่าว และสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที โดยจัดให้มีการซ้อมแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. ควบคู่ไปกับการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นระยะ เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารเหตุฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 
ปตท. ตระหนักถึงประเด็นการล่วงล้ำสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านความมั่นคง จึงกำหนดมาตรการด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนในนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และข้อมูลขององค์กร พร้อมทั้ง กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันที่เข้มงวด ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อีกทั้งมีการสื่อความด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านโครงการคุณเข้มแข็ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบถึงสิทธิในหน้าที่และปฏิบัติงานโดยไม่ให้เกิดการละเมิดในสิทธิของบุคคล