ณ วันที่ 21.03.18 19:31
บาท/ลิตร
34.46
27.08
27.35
24.84
20.14
26.59
29.59
บาท/กิโลกรัม
13.57