ณ วันที่ 20.01.18 21:55
บาท/ลิตร
35.56
28.18
28.45
25.94
20.94
27.59
30.59
บาท/กิโลกรัม
13.33