ณ วันที่ 15.12.18 14:29
บาท/ลิตร
34.86
27.18
27.45
24.44
20.09
26.79
30.39
บาท/กิโลกรัม
16.13