ณ วันที่ 17.04.14 22:54
บาท/ลิตร
48.45
38.48
40.93
35.98
24.58
29.99
32.99
บาท/กิโลกรัม
10.50