ณ วันที่ 30.03.15 05:19
บาท/ลิตร
34.46
27.58
28.90
26.18
23.48
26.09
29.09
บาท/กิโลกรัม
13.00