ณ วันที่ 31.07.15 22:19
บาท/ลิตร
34.76
27.38
28.20
25.98
22.68
23.29
26.29
บาท/กิโลกรัม
13.00