ณ วันที่ 29.08.15 10:01
บาท/ลิตร
32.66
25.28
26.10
23.88
21.78
22.49
25.49
บาท/กิโลกรัม
13.00