ณ วันที่ 26.06.17 20:46
บาท/ลิตร
32.16
24.78
25.05
22.54
18.94
23.49
26.49
บาท/กิโลกรัม
13.03