ณ วันที่ 28.04.15 05:09
บาท/ลิตร
34.06
27.68
28.50
26.28
22.98
25.49
28.49
บาท/กิโลกรัม
13.00