ณ วันที่ 21.10.16 21:46
บาท/ลิตร
32.96
25.58
25.85
23.34
18.59
24.79
27.79
บาท/กิโลกรัม
12.47