ณ วันที่ 23.07.14 16:18
บาท/ลิตร
48.75
38.28
40.73
35.78
24.58
29.85
32.85
บาท/กิโลกรัม
10.50