ณ วันที่ 18.02.19 13:51
บาท/ลิตร
34.56
26.88
27.15
24.14
19.74
26.89
29.49
บาท/กิโลกรัม
16.44