ณ วันที่ 31.10.14 22:28
บาท/ลิตร
42.86
33.78
35.80
32.48
22.88
29.39
32.39
บาท/กิโลกรัม
11.50