ณ วันที่ 29.05.15 17:00
บาท/ลิตร
35.16
28.58
29.40
27.18
23.28
26.39
29.39
บาท/กิโลกรัม
13.00