ณ วันที่ 25.01.15 21:12
บาท/ลิตร
33.96
25.58
26.90
24.18
21.68
25.09
28.09
บาท/กิโลกรัม
12.50