ณ วันที่ 26.11.14 04:44
บาท/ลิตร
41.36
32.28
34.30
30.98
22.88
29.39
32.39
บาท/กิโลกรัม
11.50