ณ วันที่ 22.11.14 09:34
บาท/ลิตร
41.66
32.58
34.60
31.28
22.88
29.39
32.39
บาท/กิโลกรัม
11.50