ณ วันที่ 22.12.14 11:52
บาท/ลิตร
37.36
28.28
30.30
26.98
22.48
26.89
29.89
บาท/กิโลกรัม
12.50