ณ วันที่ 20.08.14 17:41
บาท/ลิตร
48.75
37.48
39.93
34.98
24.28
29.85
32.85
บาท/กิโลกรัม
10.50