Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท.

กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล และมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

  • ข้อ 1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ดำเนินงาน และเคารพแนวปฏิบัติในระดับสากล
  • ข้อ 2 คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
  • ข้อ 3 สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท.ให้แก่คู่ค้า และลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  • ข้อ 4 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ ที่ยั่งยืนต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
  • ข้อ 5 ยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และอาศัยความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานของกลุ่ม ปตท. เพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวม
  • ข้อ 6 เปิดเผยนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างพฤติกรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม ปตท. ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนด

 

ปฏิทินกิจกรรมความยั่งยืน

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง

พฤศจิกายน 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

all activity

×
02.10.2019

​ปตท. ได้รับโล่รางวัล ผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปี 2562

20.09.2019

ปตท. สนับสนุนมูลนิธิรัฐบุรุษ เพื่อโครงการ “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒”

​ปตท. สนับสนุนมูลนิธิรัฐบุรุษ เพื่อโครงการ “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒”