รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

NIDA มอบโล่เกียรติคุณ “นราธิปพงศ์ประพันธ์” แก่ CEO ปตท.

05 เมษายน 2564
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะ กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ “นราธิปพงศ์ประพันธ์” จาก รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในวันคล้ายวันสถาปานาครบรอบ 55 ปี สถาบันฯ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีอุปการคุณในการสนับสนุนสถาบันด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี รวมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา