กรอกแบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชม

โปรดระบุ วันนี้มีการนัดเข้าเยี่ยมชมแล้ว ไม่อนุญาตให้จองวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดประจำปีของบริษัท เปิดให้จองเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 0 วัน เปิดให้จองเยี่ยมชมล่วงหน้าไม่เกิน 0 วัน
โปรดระบุ
โปรดระบุ วันนี้มีการนัดเข้าเยี่ยมชมแล้ว ไม่อนุญาตให้จองวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดประจำปีของบริษัท เปิดให้จองเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 0 วัน เปิดให้จองเยี่ยมชมล่วงหน้าไม่เกิน 0 วัน วันที่และรอบเหมือนกับวันที่ขอเข้าเยี่ยมชม
โปรดระบุ วันที่และรอบเหมือนกับวันที่ขอเข้าเยี่ยมชม
โปรดระบุ
โปรดระบุ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร
โปรดระบุ ไม่เกิน 128 ตัวอักษร
โปรดระบุ ไม่เกิน 128 ตัวอักษร
โปรดระบุ ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
โปรดระบุ รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง ไม่เกิน 128 ตัวอักษร
* กรุณาแนบไฟล์หนังสือขอเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ พร้อมรายชื่อ ตำแหน่ง และอีเมลของผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน
โปรดเลือกไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดไม่เกิน 4MB โปรดเลือกไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดไม่เกิน 4MB โปรดเลือกไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดไม่เกิน 4MB
ในการขอเข้าเยี่ยมชม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท. จะมีการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาจัดเตรียมการเข้าเยี่ยมชม และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ ปตท. ได้แจ้งไว้ในแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Privacy Notice ของ ปตท. ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก