รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายพงศธร ทวีสิน

นายพงศธร ทวีสิน (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​/กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​/กรรมการอิสระ
Holding (%) 0.000035

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี Bachelor of Science (Petroleum and Natural Gas Engineering),
  The Pennsylvania State University, USA

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016),
  Director Leadership Certification Program (DLCP 3/2021),
  Board Nomination & Compensation Program (BNCP 16/2023)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-19) รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40/2551 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
 • Breakthrough Program for Senior Executive, IMD
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/ Board Perspective,
  Bain & Company, Inc.
 • งานสัมมนานานาชาติด้านพลังงาน CERAWeek 2019 เมืองฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2564
  กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
  ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)
 • 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561
  กรรมการผู้จัดการใหญ่สำรวจและผลิตปิโตรเลียม/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
  ธุรกิจและองค์กร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)
 • 1 มกราคม 2559 - 31 ตุลาคม 2560
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น
 • -
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • -