รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ (กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร)

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท M. Eng. in Mining Engineering (Mineral Economics), McGill University, Montreal, Canada
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  รุ่นที่ 13 ปี 2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร “ผู้นำ 4.0” สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 57/2557) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร World Fiscal Systems for Oil and Gas ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง หลักสูตรผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 71
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและความเป็นผู้นำสำหรับผู้มีศักยภาพสูง “Leadership & Change”
  ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูงรุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร International Petroleum Management Certificate Program, U.S.A.
 • หลักสูตร Law of the Sea, Malaysia
 • หลักสูตร Managing Managers in the Energy Industry, U.S.A.
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 269/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2554 - 2558
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 • 2558 - 2559
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 • 2559 - 2561
  รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 • 2561
  กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2561
  ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 • 2562
  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 • 2562 - ก.ย. 2563
  ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 • ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  รองปลัดกระทรวงพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)