Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

ปตท. ผนึกพันธมิตรหนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563

พลเอกจักรชัย  โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก  และ นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวและเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดย ปตท. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92.9 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องในหลายพื้นที่

นายชาญศิลป์ เปิดเผยว่า ปตท. มีนโยบายในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยได้ตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยและการใช้ชีวิตของประชาชน และในปี 2563 เป็นอีกปีที่พี่น้องประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ โดย ปตท. และหน่วยงานภาคี ล้วนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงร่วมสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” อย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ ปตท. บริจาคเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และดำเนินงานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นจำนวนเงิน 4,300,000 บาท นอกจากนี้ ปตท. ยังได้สนับสนุนโครงการฝนหลวงเพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี  โดยในปี 2563 ปตท. ให้การสนับสนุนน้ำแข็งแห้งแล้ว จำนวน 800 ตัน  คิดเป็นมูลค่ารวม 6.4 ล้านบาท

“ปตท. พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกภูมิภาคที่ประสบภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวไทย การสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญควบคู่กับพันธกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน” นายชาญศิลป์ กล่าวเพิ่มเติม