รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต (กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร)

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
Holding (%) 0

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • LL.M. , University of Cambridge , UK.
  • Ph.D. (Doctor of Philosophy (Law)) , University of Edinburgh, UK.

ประวัติการอบรม

  • Director Certification Program (DCP 315/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประธานหมวดวิชากฎหมายมหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • กรรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)