SUSTAINABLE

GROWTH FOR ALL

SUSTAINABLE

GROWTH FOR ALL

ราคาหุ้น วันที่ 31.03.2563, 16:35

ชื่อหุ้น

PTT

ราคาล่าสุด

30.75

เปลี่ยนแปลง

+1.75/6.03%

ราคาเชื้อเพลิง วันที่ 16.03.2563, 00:00

PTTNGV

15.31

ราคา PTTNGV ย้อนหลัง ราคาน้ำมัน
* เป็นราคา ณ กรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น (ถ้ามี)
สถานการณ์ราคาน้ำมัน

Highlight/ กิจกรรม

กิจกรรม

Highlight

ratio ซีรีส์เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ : ตอน ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง จากองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ ของ ปตท. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 “ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าให้ผู้ที่สนใจ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ โดยมีพื้นที่หลายส่วนให้ผู้สนใจได้ศึกษาความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ รวมทั้งได้ถ่ายภาพสวยๆ เป็นที่ระลึก

“ต้นแบบพื้นที่สีเขียว ให้ ‘เมืองกับป่า’ กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง”
ratio ซีรีส์เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ ตอน ข้ามขีดจำกัด “ขีดจำกัดของความสามารถคนเราอยู่ที่ไหน” คำถามที่ใครอาจจะเคยนึกสงสัย?

ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆ กันกับ น้องปุถุชนและเพื่อนๆ KVIS ที่พ่วงท้ายรุ่นพี่ VISTEC มาสร้างสรรค์งานวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างไร้ขีดจำกัด

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาชาติแบบไร้ขีดจำกัด”

#สานพลังสู่ความยั่งยืน #ซีรีส์เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ
ratio ซีรีส์เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ ตอน อาสาด้วยใจ น้าเกตุ บุคคลต้นแบบที่เคยมีหน้าที่ดูแลผืนป่า จนถึงวัยเกษียณ ยังคงอาสา..พิทักษ์ผืนป่าต่อไปด้วยใจรัก “คนรักษาป่า ป่ารักษาคน” การฟื้นฟูและพิทักษ์ป่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน สร้างสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน
เกี่ยวกับ ปตท.
ธุรกิจ ปตท.
ผลิตภัณฑ์และบริการ
สานพลังเพื่อสังคม
ร่วมงานกับเรา

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร

ที่ตั้งสำนักงาน

ธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

People
มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม

Planet
มิติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้าง

สมัครงานกับ ปตท.

Media

ศูนย์รวมข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารพลังงานและความเคลื่อนไหวองค์กร
Highlight กิจกรรม
รายงานประจำปี
ข่าวความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเผยแพร่
เยี่ยมชม ปตท.
ของดรับคณะเยี่ยมชมชั่วคราว
เยี่ยมชม ปตท.