SUSTAINABLE

GROWTH FOR ALL

SUSTAINABLE

GROWTH FOR ALL

SUSTAINABLE

GROWTH FOR ALL

ราคาหุ้น วันที่ 24.01.2563, 16:38

ชื่อหุ้น

PTT

ราคาล่าสุด

45.25

เปลี่ยนแปลง

-0.50/-1.09%

ราคาเชื้อเพลิง วันที่ 16.01.2563, 00:01

PTTNGV

15.35

ราคา PTTNGV ย้อนหลัง ราคาน้ำมัน
* เป็นราคา ณ กรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น (ถ้ามี);
สถานการณ์ราคาน้ำมัน

Highlight/ กิจกรรม

กิจกรรม

Highlight

ratio ซีรีส์เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ ตอน อาสาด้วยใจ น้าเกตุ บุคคลต้นแบบที่เคยมีหน้าที่ดูแลผืนป่า จนถึงวัยเกษียณ ยังคงอาสา..พิทักษ์ผืนป่าต่อไปด้วยใจรัก “คนรักษาป่า ป่ารักษาคน” การฟื้นฟูและพิทักษ์ป่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน สร้างสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน ratio ซีรีส์เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ ตอน สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง สถานที่รวบรวมสมุนไพรพันธุ์ต่าง ๆ มาปลูกไว้กว่า 260 ชนิด แหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรชั้นยอด และยังมีตลาดนัดทุกเสาร์แรกของเดือน เพื่อให้คนในชุมชนเอาของในท้องถิ่นของตนออกมาขายเพื่อสร้างรายได้และดึงดูดนักท่องเที่ยว “แหล่งรวบรวมสมุนไพรนานาพันธุ์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่เราควรอนุรักษ์ไว้ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ ต่อยอด พัฒนา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย”

ratio ซีรีส์เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ ตอน โอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิต “การให้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต” ที่หลายคนอาจลืมนึกถึง แต่กลับสำคัญต่อคนที่ต้องการ วันนี้คุณกระต่ายได้รับ “การให้” ที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง เพราะ... “การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้โอกาสกับคนที่ต้องการโอกาส”
เกี่ยวกับ ปตท.
ธุรกิจ ปตท.
ผลิตภัณฑ์และบริการ
สานพลังเพื่อสังคม
ร่วมงานกับเรา

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร

ที่ตั้งสำนักงาน

ธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

People
มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม

Planet
มิติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้าง

สมัครงานกับ ปตท.

Media

ศูนย์รวมข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารพลังงานและความเคลื่อนไหวองค์กร
Highlight กิจกรรม
รายงานประจำปี
ข่าวความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเผยแพร่
เยี่ยมชม ปตท.
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
มีความยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชม
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เยี่ยมชม ปตท.