รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการอิสระ
Holding (%)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification program (DCP 129/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2560-2562 : อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
  • ประธานกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้