รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

นายผยง ศรีวณิช

นายผยง ศรีวณิช (กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา)

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ University of Arizona, Tucson, Arizona, USA
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA 
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
 • โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD 2019 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิทยากรภายนอก
ประสบการณ์การทำงาน
 • ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงการลงทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงการลงทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
 • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด