รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการ
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี เกียรตินิยมสาขา Economy History, University of London
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่4 (วตท. 4)
ประสบการณ์การทำงาน
  • 1 ตุลาคม 2552- พฤศจิกายน 2563 กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
  • กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด
  • กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
  • -