รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ)

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
Holding (%)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร  Director Certification Program (DCP 85/2007),   Financial Statements for Directors (FSD 12/2011), Director  Accreditation Program (DAP 93/2011), Chartered Director Class (CDC 10/2015) , IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 18/2021) , Director Leadership Certification Program (DLCP 4/2022) , Role of the Chairman Program (RCP 49/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กรมกิจการพลเรือนทหารบก รุ่นที่ 1
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35 ปี 2549
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-20) รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
 • Advance Senior Executive Program (ASEP-5), Class 5, KELLOGG & SASIN, Chicago, USA
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD, France & Singapore
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) สถาบัน PLLI, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 57 ปี 2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ปี 2558-2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปตท.
 • 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558  
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท.
 • 1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2560
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
 • 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน ปตท.
 • 1 มกราคม 2561-30 สิงหาคม 2561
  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท.
 • 31 สิงหาคม 2561 – 12 พฤษภาคม 2563
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
 • 2563 - 2564
  รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการผู้ทำแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน 
  กรรมการและกรรมการผู้บริหารแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและกรรมการผู้บริหารแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)