รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ)

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
Holding (%)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 85/2007),
  Financial Statements for Directors (FSD 12/2011),
  Director Accreditation Program (DAP 93/2011),
  Chartered Director Class (CDC 11/2015),
  The Role of the Board in IT Governance (2020),
  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 18/2021),
  Role of the Chairman Program (RCP 49/2022),
  Director Leadership Certification Program (DLCP 4/2022)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 8/2563 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) รุ่นที่ 1/2557 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตร Advance Senior Executive Program (ASEP-5), Class 5/2010, KELLOGG & SASIN, Chicago, USA
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10
  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness and Practice (LEAP), INSEAD, Singapore and France
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่น 35/2549
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • หลักสูตร PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2 กรกฎาคม 2563 - 1 กรกฎาคม 2564
  รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 4 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2564  
  กรรมการ และกรรมการผู้ทำแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 31 สิงหาคม 2561 - 12 พฤษภาคม 2563
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2563
  ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2563
  กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2561
  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2561
  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีดิจิตอลโซลูชั่น จำกัด
 • 2560 - 2561  
  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2561
  กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2560
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2560
  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮีเคมิคอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ/ กรรมการผู้บริหารแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์