รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ (ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 169/2020) และ
  Director Certification Program (DCP 303/2021)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58
 • หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่น 41
ประสบการณ์การทำงาน
 • ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
  รองผู้บัญชาการทหารบก กองทัพบก
 • ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563
  กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563
  เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
 • 2561 - กันยายน 2563
  เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • 2560
  รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • 2555 - กันยายน 2564
  ราชองครักษ์เวร
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
     • -
   กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
       • -