รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ)

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
Holding (%) 0

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
 • ปริ​ญญาโท บริหา​รธุรกิจ University of New Haven สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Instrument and Markets 2004, Harvard Business School​

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 - 2561
  อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • 2561 - 2562
  อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • 2563 - ปัจจุบัน
  ปลัดกระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)