รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ)

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
Holding (%) 0

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
 • ปริ​ญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of New Haven, USA

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 186/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรที่ 1) รุ่นที่ 56/2560 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) ปี 2553 สำนักงาน ก.พ.
 • Financial Instrument and Markets 2004, Harvard Business School​
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4/2549 สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิทยากรภายนอก

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน
  ปลัดกระทรวงการคลัง
 • 28 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
  กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2563 - 30 กันยายน 2564
  กรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 • 25 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2564
  กรรมการ/ กรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • 22 เมษายน 2563 - 20 มกราคม 2564
  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2564
  กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2563
  อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • 2560 - 2561
  อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • 2558 - 2561
  กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2560
  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2560 - 2562
  กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • 2558 - 2562
  กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • 2561
  กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560
  กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2560
  กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2560
  กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ/ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
 • -
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • กรรมการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)