รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายผยง ศรีวณิช

นายผยง ศรีวณิช (กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา)

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ University of Arizona, Tucson, Arizona, USA
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA 
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
  • TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD 2019 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
ประสบการณ์การทำงาน
  • ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงการลงทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงการลงทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
  • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด