รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Holding (%)
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma in Economics, The London School and Political Science, University of London, UK
 • ปริญญาโท MSc in Economics, The London School of Economics and Political Science, University of London, UK 
 • ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, University of Wisconsin-Madison, USA
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 155/2018),
  Advanced Audit Committee Program (AACP 33/2019),
  Board Nomination and Compensation Program (BNCP 7/2019),
  Director Certification Program (DCP 271/2019),
  Driving Company Success with IT Governance (ITG 16/2021),
  Ethical Leadership Program (ELP 23/2021)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน" รุ่นที่ 6
  โดยสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2537 - ปัจจุบัน
  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2555 - 2559
  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2562 - 2563
  กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2558 - 2563
  อนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กระทรวงการคลัง
 • 2561 - 2562
  หัวหน้าคณะทำงานโครงการวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต
  (Regulatory Guillotine Unit) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • 2560 - 2562
  อนุกรรมการการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2562 - 2563
  อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
 • 2559 - 2561
  อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
 • 2555 - 2561
  กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
 • กรรมการ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
 • คณะอนุกรรมการดำเนินการตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
  คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน
  คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่่งด่่วน
 • อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยงนักวิชาการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์์ (ก.ล.ต.)
 • นักวิชาการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง รัฐสภา (วุฒิสภา)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลััง
 • กรรมการประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย