รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ (กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 169/2020),
  Director Certification Program (DCP 303/2021),
  Board Nomination and Compensation Program (BNCP 13/2022),
  Role of the Chairman Program (RCP 49/2022),
  Director Leadership Certification Program (DLCP 4/2022)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 41
ประสบการณ์การทำงาน
 • ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
  รองผู้บัญชาการทหารบก กองทัพบก
 • ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563
  กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563
  เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
 • 2561 - กันยายน 2563
  เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • 2560
  รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • 2555 - กันยายน 2564
  ราชองครักษ์เวร
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น
     • -
   กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
       • -