รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน)

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
Holding (%)
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification program (DCP 129/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน
  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2560 - 2562
  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • 11 สิงหาคม 2558 - 7 มกราคม 2564
  กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น
 • ประธานกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • -