รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

นายลวรณ แสงสนิท

นายลวรณ แสงสนิท (กรรมการ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)/กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

กรรมการ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)/กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
Holding (%)
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, USA
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 205/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิทยากรภายนอก
ประสบการณ์การทำงาน
 • ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน
  ปลัดกระทรวงการคลัง
 • 2565 - กันยายน 2566
  อธิบดีกรมสรรพากร
 • 2563 - 2565
  อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • 2561 - 2563
  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2561 - 2563
  ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • 2561 - 2563
  กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2561 - 2563
  กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2561 - 2563
  กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2559 - 2561
  กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2561
  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ/ กรรมการธนาคาร/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น
 • -
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล