รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการ)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Public Administration, Pi Alpha Alpha
  (National Honor Society for Public Affairs and Administration),
  Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ
  Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 80/2006), Finance for Non - Finance Director (FND 30/2006),
  Director Certification Program Update (DCPU 4/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Corporate Governance : Effectiveness and Accountability in the Boardroom ปี 2014,
  Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การบรรยาย Chairman Forum ในหัวข้อ “The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight”
 • การสัมมนา Global Anti - Corruption and Integrity Forum 2018, OECD, Paris ประเทศฝรั่งเศส
 • การสัมมนา “How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era”
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2556 - 2557
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
 • 2557 - กันยายน 2559
  ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ตุลาคม 2559 - 28 มิถุนายน 2561
  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 29 มิถุนายน 2561 - กันยายน 2563
  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
 • ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • -